Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juli 2012: Ökad sysselsättning bland kvinnor

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2012 10:01 CEST

I juli 2012 var 4 859 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, en ökning med 46 000 personer jämfört med juli 2011. Antalet arbetslösa var 367 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,0 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 93,2 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar att antalet sysselsatta fortsätter öka, samt att arbetslösheten ökar något bland männen och minskar något bland kvinnorna.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 676 000 i juli 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,7 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 67,8 procent och för kvinnorna 63,5 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt uppåtgående trend av antalet sysselsatta. Ökningen beror främst på en positiv utveckling bland kvinnorna.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 379 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Av männen var 7,9 procent arbetslösa och motsvarande bland kvinnorna var 7,0 procent. För männen är trenden att arbetslösheten ökar något, medan den minskar något för kvinnorna.

Enligt säsongrensade data var antalet personer i arbetskraften 5 054 000 i juli 2012, vilket motsvarar 71,0 procent av befolkningen. Utvecklingen för antalet personer i arbetskraften är fortsatt positiv.

Förändringar jämfört med juli 2011 – Originaldata1
Antalet fast anställda kvinnor ökade

Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år var 4 859 000 i juli 2012, en ökning med 46 000 personer varav 43 000 kvinnor jämfört med juli 2011. Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år var 68,3 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 70,4 procent och bland kvinnorna 66,1 procent, en ökning med 0,9 procentenheter.

Fast anställda ökade med 79 000 till 3 553 000 jämfört med juli 2011. Antalet fast anställda kvinnor var 1 737 000, en ökning med 68 000 jämfört med samma period förra året.

Antalet arbetade timmar 93,2 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli 2012 till i genomsnitt 93,2 miljoner per vecka, en ökning med 4,0 miljoner timmar jämfört med samma period föregående år. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet är det dock inte någon statistiskt säkerställd skillnad.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,7 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten 7,0 procent

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 367 000 i juli 2012. Av dessa var 206 000 män och 161 000 kvinnor. Arbetslösheten var 7,0 procent. Bland männen var 7,5 procent arbetslösa medan motsvarande siffra för kvinnorna var 6,5 procent. Detta är den sjunde månaden i rad som data inte visar på någon statistiskt säkerställd förändring för vare sig antalet eller andelen arbetslösa jämfört med samma månad föregående år.

Bland ungdomarna i åldern 15-24 år var 134 000 arbetslösa vilket motsvarar ett arbetslöshetstal för denna grupp på 16,9 procent.

Personer utanför arbetskraften
Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick till 1 889 000 i juli 2012. Det motsvarar 26,6 procent av befolkningen. Antalet personer som ansåg sig vara sjuka var 331 000 och antalet pensionärer var 891 000. Det är ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med juli 2011.
 
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2012 uppgick det till 20,5 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 513 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

Samband på arbetsmarknaden juli 2012  


 

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338968.aspx

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338968.aspx 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338968.aspx

Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

AKU - definitioner och förklaringar

Arbetsförmedlingens statistik

Arbetssökande på förmedlingar, personer i arbetsmarknadspolitiska program, lediga platser m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i augusti publiceras 2012-09-13 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM

Förfrågningar

Christer Rosén
Tfn 08-506 946 34
E-post christer.rosen@scb.se
Anna Broman
Tfn 08-506 944 62
E-post anna.broman@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.