Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juni 2012: Antalet sysselsatta ökade

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2012 09:59 CEST

I juni 2012 var 4 802 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, en ökning med 48 000 personer jämfört med samma period förra året. Antalet arbetslösa var 465 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,8 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 148,0 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar att antalet sysselsatta fortsätter öka samt att antalet arbetslösa inte minskar.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 683 000 i juni 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,8 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,0 procent och för kvinnorna 63,6 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt uppåtgående trend av antalet sysselsatta.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 382 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Av männen var 7,7 procent arbetslösa och motsvarande bland kvinnorna var 7,4 procent. Trenden visar inte på någon minskning av vare sig antalet eller andelen arbetslösa.

Enligt säsongrensade data var antalet personer i arbetskraften 5 065 000 i juni 2012, vilket motsvarar 71,2 procent av befolkningen. Utvecklingen för antalet personer i arbetskraften är fortsatt positiv.

Förändringar jämfört med juni 2011 – Originaldata1

Kvinnor anställda i privat sektor ökade

Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år ökade med 48 000 personer till 4 802 000 i juni 2012 jämfört med samma period 2011. Ökningen berodde uteslutande på en positiv utveckling bland kvinnor. Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år var 67,5 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 69,5 procent och bland kvinnorna 65,5 procent, en ökning för kvinnorna med 1,0 procentenheter jämfört med juni 2011.

Antalet kvinnor som var anställda i privat sektor i juni 2012 var 1 167 000, en ökning med 47 000 jämfört med samma period förra året.

Antalet arbetade timmar var 148,0 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juni 2012 till i genomsnitt 148,0 miljoner per vecka. Jämfört med samma period föregående år är det inte någon statistiskt säkerställd skillnad efter att hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten var 8,8 procent

Arbetslösheten har normalt sett en säsongsmässig topp i juni. Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 465 000 i juni 2012. Av dessa var 244 000 män och 221 000 kvinnor. Arbetslöshetstalet i juni 2012 var 8,8 procent. Bland männen var 8,9 procent arbetslösa medan motsvarande siffra för kvinnorna var 8,8 procent. Detta är den sjätte månaden i följd som data inte visar på någon statistiskt säkerställd förändring för antalet eller andelen arbetslösa jämfört med samma månad föregående år.

Bland ungdomarna i åldern 15-24 år var 229 000 arbetslösa vilket motsvarar ett arbetslöshetstal för denna grupp på 28,3 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 97 000 heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick till 1 844 000 i juni 2012. Det motsvarar 25,9 procent av befolkningen. Jämfört med samma period förra året minskade antalet personer som ansåg sig vara sjuka med 48 000 till 327 000. Antalet pensionärer var 896 000, en ökning med 26 000 jämfört med juni 2011.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni 2012 uppgick det till 23,3 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 583 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

Samband på arbetsmarknaden juni 2012


 

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____337989.aspx

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____337989.aspx  

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____337989.aspx  

Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

AKU - definitioner och förklaringar

Arbetsförmedlingens statistik

Arbetssökande på förmedlingar, personer i arbetsmarknadspolitiska program, lediga platser m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i juli publiceras 2012-08-23 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM

Förfrågningar

Peter Beijron
Tfn 08-506 940 06
E-post peter.beijron@scb.se

Martin Johannsen

Tfn 08-506 940 04
E-post  martin.johannsen@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.