Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juni 2013: Små förändringar på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2013 09:53 CEST

I juni 2013 var 4 815 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Antalet arbetslösa uppgick till 484 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,1 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 146,4 miljoner per vecka. Säsongrensad data visar på en fortsatt ökande trend för såväl antalet personer i arbetskraften som antalet sysselsatta och då särskilt bland kvinnorna.

Resultat för AKU juni 2013 och förändringar jämfört med föregående år bör användas med viss försiktighet då tolkningen av sommarmånaderna oftast är svårare än för övriga månader.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1
Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 696 000 i juni 2013 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,6 procent. Av männen var 68,1 procent sysselsatta och av kvinnorna 63,1 procent. Säsongrensad data visar på en fortsatt positiv trend för antalet sysselsatta, framför allt bland kvinnor.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa till 406 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,0 procent. Arbetslösheten för män var 8,2 procent och för kvinnorna 7,6 procent. Säsongrensade data visar på en tendens till minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa.

Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 102 000 i juni 2013. Av dessa var 2 686 000 män och 2 416 000 kvinnor. Andelen personer i arbetskraften var 71,3 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet personer i arbetskraften, särskilt bland kvinnorna.

Säsongrensat uppgick de arbetade timmarna till i genomsnitt 142,4 miljoner timmar per vecka. Trenden är positiv för både kvinnor och män.

Förändringar jämfört med juni 2012 – Originaldata
Sysselsättningsgraden var 67,3 procent
Jämfört med juni 2012 var förändringen i såväl antalet som andelen sysselsatta ej statistiskt säkerställd. I juni 2013 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 815 000. Antalet sysselsatta män var 2 522 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 294 000. Sysselsättningsgraden var 67,3 procent. För männen var andelen sysselsatta69,7 procent och för kvinnorna 64,9 procent.

Av de sysselsatta var 3 488 000 fast anställda, 810 000 tidsbegränsat anställda och 517 000 var företagare eller medhjälpande hushållsmedlemmar.

146,4 miljoner arbetade timmar per vecka
I juni 2013 uppgick antalet arbetade timmar i genomsnitt till 146,4 miljoner per vecka. Jämfört med juni 2012 är det ingen statistiskt säkerställd skillnad när hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och annan ledighet.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,8 miljoner timmar av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Ingen ökning av arbetslösheten
Arbetslösheten har normalt sin säsongsmässiga topp i juni då skolan avslutas och fler studerande söker arbete. I juni 2013 var 484 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa. Av de arbetslösa var 259 000 män och 225 000 kvinnor. Arbetslösheten uppgick i juni 2013 till 9,1 procent av arbetskraften. Bland männen var 9,3 procent arbetslösaoch motsvarande siffra bland kvinnor var 8,9 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 236 000 arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet på 29,0 procent av arbetskraften. Av de arbetslösa ungdomarna var 113 000 heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften
Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick i juni 2013 till 1 853 000. Det motsvarar 25,9 procent av befolkningen. Antalet personer utanför arbetskraften på grund av pension ökade med 31 000 till 911 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökandeutgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni 2013 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 24,4 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 610 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta ökade i juni 2013 med 32 000 till 341 000. De latent arbetssökande, det vill säga personer som velat och kunnat arbeta men inte sökt något arbete, uppgick till 122 000.

1Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.  

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____360200.aspx

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____360200.aspx

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____360200.aspx

 Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Definitioner och förklaringar
Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

AKU - definitioner och förklaringar

Arbetsförmedlingens statistik

Arbetssökande på förmedlingar, personer i arbetsmarknadspolitiska program, lediga platser m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i juli publiceras 2013-08-22 kl. 09:30.


Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM

Förfrågningar
Janna Grevillius
Tfn 08-506 947 99
E-post janna.grevillius@scb.se
Martin Johannsen

Tfn 08-506 940 04
E-post martin.johannsen@scb.se