Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) maj 2013: Fler sysselsatta

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 10:20 CEST

I maj 2013 var 4 667 000 sysselsatta i åldern 15-74 år vilket är en ökning med 51 000 jämfört med samma period föregående år. Antalet arbetslösa uppgick till 417 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 146,5 miljoner per vecka. Säsongrensad data visar på en fortsatt ökande trend för såväl antalet personer i arbetskraften som antalet sysselsatta och då särskilt bland kvinnor.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 694 000 i maj 2013 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,6 procent. Av männen var 68,1 procent sysselsatta och av kvinnorna 63,2 procent. Säsongrensad data visar på en fortsatt svagt positiv trend för antaletsysselsatta, framför allt bland kvinnor.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa till 404 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 7,9 procent. Arbetslösheten för män var 8,1 procent och för kvinnorna 7,7 procent. Trenden visar inte på någon förändring i varken antalet eller andelenarbetslösa på kort sikt.

Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 098 000 i maj 2013. Av dessa var 2 680 000 män och 2 418 000 kvinnor. Andelen personer i arbetskraften var 71,3 procent. Säsongrensade data visar på en fortsatt positiv trend för antalet personer i arbetskraften och då särskilt bland kvinnor.

Säsongrensat uppgick de arbetade timmarna till i genomsnitt 142,3 miljoner timmar per vecka. Trenden är svagt positiv för både kvinnor och män.

Förändringar jämfört med maj 2012 – Originaldata

Antalet sysselsatta ökade
I maj 2013 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 667 000 vilket är en ökning med 51 000 jämfört med maj 2012. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 34 000 till 2 215 000 och antalet sysselsatta män var 2 453 000. Sysselsättningsgraden var 65,3 procent. För männen var andelen sysselsatta 67,8 procent och för kvinnorna 62,7 procent.

Antalet personer som arbetar kort deltid, 1-19 timmar per vecka, ökade med 26 000 till 319 000. Ökningen förklaras främst av att antalet kvinnor som arbetar kort deltid ökade med 20 000 till 186 000. Bland männen arbetade 133 000 kort deltid.

Av de sysselsatta var 3 493 000 fast anställda, 686 000 tidsbegränsat anställda och 489 000 var företagare eller medhjälpande hushållsmedlemmar.

146,5 miljoner arbetade timmar per vecka

I maj 2013 uppgick antalet arbetade timmar i genomsnitt till 146,5 miljoner per vecka. Jämfört med maj 2012 är det ingen statistiskt säkerställd skillnad när hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och annan ledighet.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,6 miljoner timmar av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten 8,2 procent
I maj 2013 var 417 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa. Av dearbetslösa var 228 000 män och 190 000 kvinnor. Arbetslösheten uppgick i maj 2013 till 8,2 procent av arbetskraften. Bland männen var 8,5 procent arbetslösa och motsvarande siffra bland kvinnor var 7,9 procent. Till skillnad från de två föregående månaderna är det ingen ökning på ett års sikt, varken i antal arbetslösa eller arbetslöshetstalet.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 173 000 arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet på 26,9 procent av arbetskraften. Av de arbetslösaungdomarna var 110 000 heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften
Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick i maj 2013 till 2 065 000. Det motsvarar 28,9 procent av befolkningen. Antalet personer utanför arbetskraften på grund av pension ökade med 30 000 till 914 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet 
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I maj 2013 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 20,4 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 510 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta ökade i maj 2013 med 35 000 till 332 000. Delatent arbetssökande, det vill säga personer som velat och kunnat arbeta men inte sökt något arbete, uppgick till 101 000. 

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata. 

Samband på arbetsmarknaden maj 2013 
Tabeller se här

Definitioner och förklaringar
Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösasysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

AKU - definitioner och förklaringar 

Arbetsförmedlingens statistik

Arbetssökande på förmedlingar, personer i arbetsmarknadspolitiska program, lediga platser m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i juni publiceras 2013-07-25 kl. 09:30.

Logotyp 

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM

Förfrågningar

Krister Näsén
Tfn 08-506 949 08
E-post krister.nasen@scb.se
Anna Broman
Tfn 08-506 944 62
E-post anna.broman@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.