Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU): Nya tidsserier över arbetslöshetstidens längd

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 09:39 CET

Efter ett omfattande länkningsarbete publicerar SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) idag jämförbara tidsserier över arbetslöshetstidens längd. För åldersgruppen 16-64 år finns data månadsvis från 1987 och för 15-74 år från 2001, uppdelat efter kön och ålder.

Bakgrund
Arbetslöshetstidens längd är en central arbetsmarknadsvariabel och statistik inom området är efterfrågad av många användare såsom myndigheter, politiker och forskare. SCB har dock inte tidigare kunnat redovisa långa jämförbara tidsserier. Detta beror bland annat på bristande kvalitet i data för 1993-1998 samt april 2005-januari 2006. Dessutom har möjligheten till jämförelser bakåt i tiden varit begränsad på grund av omläggningen i AKU 2005 samt ändringen av arbetslöshetsdefinitionen i oktober 2007.

Jämförbara tidsserier 1987-2011
För att öka jämförbarheten av AKU:s statistik har ett omfattande arbete bedrivits för att ta fram länkade serier. Tack vare detta arbete kan SCB nu publicera jämförbara tidsserier för variabeln arbetslöshetstidens längd, i form av månadsdata efter kön och ålder. För personer i åldern 16-64 år har länkning skett från 1987 och för dem i åldern 15-74 år från 2001. En nyhet i de länkade tabellerna är att personer med en arbetslöshetstidslängd på 1 respektive 2 veckor nu särredovisas.

För perioden april 2005 till och med januari 2006 har uppgifter om arbetslöshetstider saknats på grund av insamlingsproblem. För att möjliggöra en publicering av tidsserierna nu under 2011 har medelvärdesimputering använts för de aktuella månaderna. En översyn av den valda metoden kommer att göras under 2012 för att fastställa om det går att förbättra imputeringsmetoden. Värdena för denna period kan därför komma att ändras.

Fram till och med mars 2005 kodades vid intervjutillfället alla arbetslösa som hade en arbetslöshetstid på 98 veckor eller längre till 98 veckor. Detta medför att medelvärdet för arbetslöshetstiden, framförallt under slutet av 1990-talet, underskattas. I och med omläggningen i april 2005 utökades den maximala tiden till 887 veckor, vilket innebar att problemet försvann.

Ytterligare tidsserier kommer att publiceras
Under 2012 planerar SCB att publicera ytterligare tidsserier över arbetslöshetstidens längd, exempelvis för inrikes respektive utrikes födda och efter utbildningsnivå.

Idag, den 11/11, publicerar SCB dessutom länkade serier på årsbasis för ett antal centrala variabler i AKU.

Den 15/11 publiceras en tema-rapport som fokuserar på personer som varit arbetslösa 27 veckor eller mer - de så kallade långtidsarbetslösa.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i oktober publiceras 2011-11-17 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 943 20

Förfrågningar
Daniel Samuelsson
Tfn 08-506 949 78
E-post daniel.samuelsson@scb.se

Susanna Bergman

Tfn 08-506 948 38
E-post susanna.bergman@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.