Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) september 2012: Tecken på en svagare arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 09:47 CEST

I september 2012 var 4 680 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Andelen arbetslösa var 7,4 procent, en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med samma period 2011. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 159,9 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade data visar att den positiva trenden för antalet sysselsatta har försvagats, samt att antalet arbetslösa ökar.

Sammantaget tyder ett flertal indikatorer i AKU september på att arbetsmarknaden har försvagats. De två senaste månaderna visar att antalet sysselsatta inte har ökat samtidigt som arbetslösheten har stigit jämfört med motsvarande månader föregående år. Antalet tidsbegränsat anställda minskade i september 2012 jämfört med samma period 2011. Vidare så har antalet arbetade timmar inte visat på någon signifikant ökning sedan december 2011 när hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledigheter.

Samtidigt visar säsongrensade data att den positiva trenden för antalet sysselsatta försvagats och att trenden för antalet arbetslösa är uppåtgående.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 683 000 i september 2012. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, var 65,8 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,3 procent och för kvinnorna 63,2 procent. Styrkan i ökningen av antalet sysselsatta har avtagit jämfört med tidigare månader.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 398 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,8 procent. Bland männen var 7,8 procent arbetslösa och motsvarande bland kvinnorna var 7,9 procent. För både antalet och andelen arbetslösa uppvisas en uppåtgående trend i september 2012.

Enligt säsongrensade data var antalet personer i arbetskraften 5 081 000 i september 2012, vilket motsvarar 71,3 procent av befolkningen. Antalet personer i arbetskraften uppvisar en fortsatt positiv trend.

Förändringar jämfört med september 2011 – Originaldata1

Antalet tidsbegränsat anställda minskade med 44 000

Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år var 4 680 000 i september 2012. Det är andra månaden i följd som antalet sysselsatta inte ökar. Sysselsättningsgraden var 65,7 procent för befolkningen 15-74 år. För männen var sysselsättningsgraden 68,4 procent och för kvinnorna var den 62,9 procent.

Antalet tidsbegränsat anställda har inte för någon månad sedan december 2011 visat på någon säkerställd ökning jämfört med motsvarande månad ett år tidigare. I september 2012 minskade antalet tidsbegränsat anställda med 44 000 personer. Antalet fast anställda ökade däremot med 56 000 till 3 543 000 jämfört med samma period föregående år.

Antalet arbetade timmar 159,9 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september 2012 till i genomsnitt 159,9 miljoner per vecka. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med samma period förra året.

1,7 miljoner av de arbetade timmarna utfördes av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten ökade

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick till 376 000 i september 2012, en ökning med 35 000 jämfört med september 2011. Av de arbetslösa var 192 000 män och 183 000 kvinnor, en ökning för kvinnorna med 22 000.

Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 7,4 procent i september 2012, en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Bland männen var arbetslösheten 7,2 procent medan motsvarande siffra för kvinnorna var 7,6 procent. Det är andra månaden i rad som både antalet och andelen arbetslösa ökar.

Bland ungdomarna i åldern 15-24 år var 138 000 arbetslösa i september 2012, vilket motsvarar en arbetslöshet för denna grupp på 22,2 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 53 000 heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick till 2 066 000 i september 2012. Det motsvarar 29,0 procent av befolkningen. Antalet personer som ansåg sig vara sjuka var 329 000, en minskning med 24 000 jämfört med samma period 2011.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2012 uppgick det till 19,4 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 485 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

Samband på arbetsmarknaden september 2012

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____341972.aspx

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____341972.aspx 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____341972.aspx  

Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

AKU - definitioner och förklaringar

Arbetsförmedlingens statistik

Arbetssökande på förmedlingar, personer i arbetsmarknadspolitiska program, lediga platser m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen oktober publiceras 2012-11-15 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM

Förfrågningar

Peter Beijron
Tfn 08-506 940 06
E-post peter.beijron@scb.se

Fanny Byh Törnquist

Tfn 08-506 944 33
E-post fanny.byhtornqvist@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.