Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), tredje kvartalet 2011 – Tema: Högre andel långtidsarbetslösa bland de utrikes födda

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 09:43 CET

Under 2010 var 34 procent av de arbetslösa långtidsarbetslösa. Det motsvarade 132 000 personer varav 75 000 var män och 57 000 var kvinnor. Det var det högsta antalet långtidsarbetslösa under perioden 2001-2010. För såväl 2010 som för hela perioden observerades en högre andel långtidsarbetslösa bland män, äldre samt utrikes födda.

Det har tidigare saknats längre sammanhängande serier gällande arbetslöshetstidens längd i AKU på grund av bristande kvalitet i data och omläggning av undersökningen. Den 11 november 2011 publicerades serier för 1987-2011 på AKU:s hemsida, www.scb.se/aku.

Högre andel långtidsarbetslösa bland männen

Under 2010 hade 34 procent av de arbetslösa, motsvarande 132 000 personer, en arbetslöshetstid på minst 27 veckor och var därmed långtidsarbetslösa. Männen hade högre andel långtidsarbetslösa än kvinnorna med 36 procent av de arbetslösa mot 32 procent för kvinnorna. Av de långtidsarbetslösa hade de flesta varit arbetslösa i 6-12 månader följt av arbetslöshetstider på ett till två år. För samtliga arbetslösa var den genomsnittliga arbetslöshetstiden 31 veckor för båda könen, för männen var den 33 veckor och för kvinnorna 29 veckor.

Under åren 2001-2010 pendlade antalet långtidsarbetslösa mellan cirka 70 000-130 000. Samma sak som noterades för år 2010, att männen hade högre andel långtidsarbetslöshet än kvinnorna, gällde även för hela perioden 2001-2010. Bortsett från några år innan finanskrisen var skillnaden mellan könen ganska konstant, mellan 15 000-20 000 fler män var långtidsarbetslösa.

Andelen långtidsarbetslösa ökar med ålder

Långtidsarbetslöshet var vanligare bland de äldre. I åldersgruppen 15-24 år var var femte arbetslös långtidsarbetslös jämfört med varannan i åldersgrupperna 45-54 och 55-74 år. Männen hade en högre andel långtidsarbetslösa än kvinnorna i alla åldersgrupper.

Intressant att notera är att antalet långtidsarbetslösa ungdomar nästintill tredubblades under 2001-2010 och att åldersgruppen 55-74 år var den enda åldersgruppen som hade en minskande andel långtidsarbetslösa över tiden.

Vanligare med långtidsarbetslöshet bland de utrikes födda

Andelen långtidsarbetslösa var högre för de utrikes födda än för de inrikes födda, 43 respektive 30 procent. För utrikes födda män var andelen 45 procent och för utrikes födda kvinnor var den 41 procent. Motsvarande siffror för inrikes födda var 32 procent för männen och 28 procent för kvinnorna. Andelen långtidsarbetslösa bland de utrikes födda var även högre inom samtliga åldersgrupper jämfört med inrikes födda. Nästan varannan som var född i Norden (utom Sverige) var långtidsarbetslös vilket var den högsta andelen sett till födelseregion.

Skillnaden i långtidsarbetslöshet mellan inrikes födda och utrikes födda varierar över tiden, men andelen långtidsarbetslösa var i stort sett 10-15 procentenheter högre bland personer födda utanför Sverige under 2001-2010.

Högst långtidsarbetslöshet bland de med gymnasial utbildning

Den högsta andelen långtidsarbetslösa, 39 procent, fanns bland de arbetslösa med gymnasial utbildning. Bland de arbetslösa med eftergymnasial utbildning var 34 procent långtidsarbetslösa medan motsvarande siffra för de med förgymnasial utbildning var 30 procent. Inom varje åldersgrupp var det de arbetslösa med eftergymnasial utbildning som hade lägst andel långtidsarbetslösa.

Högst andel långtidsarbetslösa i Södermanlands län

Andelen långtidsarbetslösa varierade mellan länen. Den högsta andelen långtidsarbetslösa fanns i Södermanlands län där 44 procent av de arbetslösa var långtidsarbetslösa under 2010. Efter Södermanland var det Östergötlands och Kronobergs län som hade högst andel långtidsarbetslösa, 42 respektive 40 procent. Den lägsta andelen i Sverige fanns i Dalarnas och i Gotlands län där drygt 24 procent var långtidsarbetslösa.

 

Publikation

En mer utförlig redovisning finns i temarapporten Långtidsarbetslöshet för befolkningen 15-74 år (Statistiska meddelanden AM 110 SM 1103).

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 943 20

Förfrågningar

Susanne Malmer
Tfn 08-506 945 84
E-post susanne.malmer@scb.se
Daniel Samuelsson
Tfn 08-506 949 78
E-post daniel.samuelsson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.