Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningarna (AKU): Uppdateringar i Arbetskraftsundersökningarna 2010-2012

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 10:24 CET

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) uppdaterar idag alla tabellpaket och tidsserier för 2010-2012 med anledning av en förbättrad beräkningsmetod. Uppdateringen tillförsäkrar jämförbarheten över tid i de centrala tidsserierna.

De uppdaterade uppgifterna för perioden 2010-2012 skiljer sig från de tidigare publicerade. Skillnaderna är i huvudsak marginella och ändrar inte beskrivningen av den svenska arbetsmarknaden och dess utveckling.

Bakgrund för ompubliceringen

AKU har traditionellt fokuserat på redovisningar av sysselsatta och arbetslösa. För att belysa situationen även för grupper med svagare anknytning till arbetsmarknaden beslutade regeringen vid årsskiftet 2008/2009 att månadsurvalet för AKU skulle utökas med 8 000 personer.

Sedan 2010 baseras redovisningarna från AKU på två urval; det tidigare ordinarie urvalet och extraurvalet på 8000 personer. Detta har möjliggjort att flera nya tabellpaket tillkommit innehållande stock- och flödesstatistik. Tabellerna beskriver särskilt situationen för befolkning ej i arbete; sysselsatta personer frånvarande från arbetet under minst en kalendervecka, arbetslösa samt personer ej i arbetskraften (t.ex. pensionärer, heltidsstuderande, sjuka med flera).

SCB bedriver ett intensivt utvecklingsarbete för att förbättra noggrannheten i statistiken. Arbetet har varit inriktat på att förbättra beräkningarna av de statistiska uppgifterna från de två urvalen. Det nya optimala beräkningssättet införs i den löpande framställningen av statistiken från och med AKU januari 2013. För att tillförsäkra fortsatt god jämförbarhet av statistiken över tiden införs den nya metoden även för perioden 2010-2012. Detta medför att alla tabellpaket och tidsserier från AKU uppdateras på SCB:s webbplats och hos Eurostat.

Effekterna av det nya beräkningssättet

  1. Noggrannheten i de uppdaterade uppgifterna förbättras med 2-11 procentenheter jämfört med tidigare publicerade. Förbättringar sker speciellt för grupperna med svagare anknytning till arbetsmarknaden.
  2. Ett viktigt underlag i beslutet att införa den nya metodiken har varit frågan om att tillförsäkra jämförbarheten över tid. De uppdaterade uppgifterna för perioden 2010-2012 medför inga brott i de centrala serierna och i övrigt bibehålls hög jämförbarhet med perioden 2009 och tidigare. 
  3. De uppdaterade uppgifterna för perioden 2010-2012 skiljer sig av naturliga skäl från de tidigare publicerade. Skillnaderna är i huvudsak marginella och ändrar inte beskrivningen av den svenska arbetsmarknaden och dess utveckling.

Skillnader mellan tidigare publicerade och uppdaterade uppgifter

Enligt de nya uppgifterna ligger antalet sysselsatta systematiskt lägre än i de tidigare publicerade medan arbetslösheten ligger något högre. Antalet personer ej i arbetskraften har inte påverkats nämnvärt av omläggningen.

Antalet sysselsatta har i de nya uppgifterna i genomsnitt minskat under perioden 2010-2012 med ca 17 000 personer. Minskningen i antalet sysselsatta har sin grund i en minskning i åldersgruppen 25-54 år med ca 33 000 personer, därav –ca 18 000 personer i åldern 45-54 år. Samtidigt ökar antalet sysselsatta i åldersgruppen 65-74 år med ca 15 000 personer. Förändringar i antalet sysselsatta har inneburit en minskning i antalet fast anställda under perioden 2010-2012 i genomsnitt med ca 35 000 personer medan antalet tidsbegränsat anställda ökat i genomsnitt med ca 22 000 personer. 

Antalet faktiskt arbetade timmar har i de uppdaterade uppgifterna minskat med 1,1 miljoner timmar eller ca 0,75 procent jämfört med tidigare publicerade uppgifter.

Antalet arbetslösa har däremot ökat i genomsnitt med 12 000 personer och därmed har arbetslöshetstalet ökat med ca 0,3 procentenheter. Antalet arbetslösa ökar något i samtliga åldersgrupper utom bland ungdomar.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Hassan Mirza
Tfn: 08-506 946 72

Elisabet Andersson
Tfn: 08-506 946 45

Petter Hällberg
Tfn: 08-506 943 18

E-post fornamn.efternamn@scb.se