Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningen 2005: Sysselsättningen ökar - men bara för män

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 09:32 CEST

Arbetskraftsundersökningen 2005 visar att sysselsättningen ökade, särskilt under slutet av året. Ökningen gäller endast för män. En tänkbar förklaring är att antalet lediga platser (enligt AMS) ökade mest i byggnads- och uppdragsverksamheter, där huvudsakligen män arbetar. I den offentliga sektorn, där huvudsakligen kvinnor arbetar, var man mer försiktig med nyanställningar.

Under 2005 ökade antalet sysselsatta med i genomsnitt 35 000 till 4 263 000 personer. Sysselsättningsökningen var mycket svag under första halvåret, men blev allt starkare under slutet av året.

Antalet personer i arbetskraften ökade med i genomsnitt 38 000 till 4 533 000 personer. Liksom för sysselsättningen gäller ökningen endast för män. Även här kan förklaringen vara att de lediga jobben ökat mest i verksamheter där huvudsakligen män arbetar. Fler lediga platser leder till att fler söker jobb, och när man söker arbete ingår man i arbetskraften, på så vis ökar antalet personer i arbetskraften.

Antalet arbetade timmar per vecka var i genomsnitt 130,5 miljoner jämfört med 128,1 miljoner timmar som är det länkade värdet för 2004. Ökningen beror till stor del på kalendereffekter.

Arbetslösheten 2005 var 6,0 procent av arbetskraften, samma nivå som det länkade värdet för 2004. Arbetslösheten var oförändrad medan sysselsättningen ökade. Förklaringen till detta är att antalet personer i arbetskraften ökade.

Befolkningen ökade med 34 000 till 5 770 000, ökningen är ungefär lika stor som sysselsättningsökningen. Arbetsmarknaden kunde alltså sysselsätta den ökande befolkningen.

Jämförbarhet med tidigare undersökningar
AKU från och med april 2005 är en helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Resultaten från denna är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. Se närmare www.scb.se/aku.


Definitioner och förklaringar


Länkade värden: Uppgifterna för 2004 har justerats för att åstadkomma jämförbarhet med 2005 och redovisas som omräknade, s.k. länkade värden.
Årsmedeltalen för 2005 baseras helt på den nya EU-harmoniserade arbetskraftsundersökningen. Årsmedeltalen kan inte beräknas som ett genomsnitt av de tidigare publicerade kvartalsuppgifterna under 2005.Publikation


En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden AM 12 SM 0601


Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.Producent
SCB Enheten för arbetskraftsundersökningar
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 948 12
Förfrågningar
Torkel Brinkenfeldt
Tfn 08 506 940 96
E-post torkel.brinkenfeldt@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.