Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningen 2006: Positiv utveckling på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:35 CET

Antalet sysselsatta ökade under 2006. Ökningen pågick under hela året och gällde under första halvåret främst män men under andra halvåret även kvinnor. Arbetslösheten minskade under samma period och var i genomsnitt 5,4 procent av arbetskraften. Nedgången gällde både män och kvinnor.

I genomsnitt var 4 341 000 personer sysselsatta under 2006. En ökning med 78 000 personer eller 1,8 procent jämfört med 2005. Det var inom den privata sektorn som antalet sysselsatta ökade. Ökningen av antalet sysselsatta avsåg främst tidsbegränsat anställda men under fjärde kvartalet visade även fast anställda en statistisk säkerställd uppgång.

Av de sysselsatta var 261 000 undersysselsatta vilket är en ökning med 13 000 personer jämfört med 2005. Kvinnor och ungdomar i åldern 16-24 år var undersysselsatta i betydligt större utsträckning än övriga.

Samtidigt som antalet sysselsatta ökade, ökade även antalet lediga platser kraftigt. 610 000 nya lediga platser kom in till Arbetsförmedlingen 2006, nästan 200 000 fler än året innan. Detta enligt statistik från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS).

Även andelen sysselsatta i procent av befolkningen ökade under 2006. Uppgången gällde främst ungdomar i åldern 16-24 år. Under samma period ökade befolkningen med 56 000 personer varav 29 000 var ungdomar. Antalet personer i arbetskraften ökade i ungefär samma utsträckning.

Under 2006 arbetade de sysselsatta i genomsnitt 132,7 miljoner timmar per vecka. Den faktiska ökningen var 1,7 procent. Med hänsyn tagen till olikheter i helgdagar, semesteruttag och arbetstidens förläggning var ökningen av antalet arbetade timmar cirka 2,7 procent.

Antalet arbetslösa minskade och var under 2006 i genomsnitt 246 000 personer. Även andelen arbetslösa minskade från 6,0 till 5,4 procent av arbetskraften. Nedgången var som starkast under andra halvåret och gällde både män och kvinnor.

Den officiella statistiken avser i nuläget åldersgruppen 16-64 år. Varje månad samlar dock Arbetskraftsundersökningarna (AKU) in uppgifter för åldersgruppen 65-74 år. Av de i åldern 65-74 år var i genomsnitt 78 000 personer sysselsatta under 2006. Det motsvarar 10,1 procent av befolkningen i denna åldersgrupp. Cirka hälften av de sysselsatta var företagare (inkl. medhjälpande familjemedlemmar). Äldre män är i högre utsträckning än äldre kvinnor sysselsatta.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden AM 12 SM 0701.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.
Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 948 12

Förfrågningar
Anna Wilén
Tfn 08-506 940 79
E-post anna.wilen2@scb.se

Torkel Brinkenfeldt
Tfn 08-506 940 96
E-post torkel.brinkenfeldt@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.