Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningen (AKU), augusti 2008: Ännu en månad som fast anställda ökade och tidsbegränsat minskade

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 09:37 CEST

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var i augusti 4 685 000 personer. De fast anställda ökade och de tidsbegränsat anställda minskade jämfört med augusti 2007. Antalet arbetslösa var 256 000 personer, vilket motsvarar 5,2 procent av arbetskraften. De arbetade timmarna var i genomsnitt 114,8 miljoner timmar per vecka. Förändringen på ett års sikt för såväl sysselsatta, arbetslösa som arbetade timmar är inte statistiskt säkerställda.

Sysselsatta
I augusti var 4 685 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det har inte skett någon statistiskt säkerställd förändring i antalet sysselsatta jämfört med augusti 2007.

Av de sysselsatta var 3 120 000 personer i arbete, vilket är en minskning med 101 000 personer eller 3,1 procent jämfört med för ett år sedan. Detta förklaras av kalenderrelaterade skillnader i semesteruttag jämfört med föregående år.

De fast anställda ökade med 98 000 personer eller 2,9 procent jämfört med augusti förra året. Ökningen i fast anställda avser 64 000 män och 34 000 kvinnor. Bland ungdomar i åldern 15-24 år ökade antalet fast anställda med 32 000 personer eller 15,8 procent.

Samtidigt minskade antalet tidsbegränsat anställda med 69 000 personer eller 8,5 procent. Minskningen i tidsbegränsat anställda är särskilt stor bland männen.

Antalet personer som var sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige uppgick till 52 000.

Arbetade timmar
De arbetade timmarna var i genomsnitt 114,8 miljoner timmar per vecka, vilket är en minskning med 5,0 miljoner timmar per vecka eller 4,2 procent jämfört med augusti 2007. Med hänsyn tagen till olikheter i semesteruttag som beror på kalenderskillnader har det dock inte skett någon statistiskt säkerställd förändring i antalet arbetade timmar.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,6 miljoner timmar av personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösheten var 5,2 procent
Under augusti var 256 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar 5,2 procent av arbetskraften. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan. För männen var arbetslösheten 4,9 procent och för kvinnorna 5,5 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 85 000 arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 12,7 procent. Detta är inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan.

Totalt fanns det i augusti 34 000 heltidsstuderande personer som sökt och kunnat ta arbete.

Personer ej i arbetskraften ökade
Antalet personer utanför arbetskraften i åldern 15-74 år var i augusti 1 946 000, varav 894 000 män och 1 051 000 kvinnor. Antalet personer utanför arbetskraften ökade med 59 000 personer eller 3,1 procent jämfört med augusti 2007. Ökningen avser främst kvinnor och består till stor del av pensionärer.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskraftsutbud. I augusti var det outnyttjade arbetskraftsutbudet 14,9 miljoner timmar per vecka, vilket med 40 timmars arbetsvecka motsvarar 372 500 heltidsarbeten. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring på ett år.

Antalet undersysselsatta ökade med 32 000 personer till 281 000 personer jämfört med augusti 2007. Av de undersysselsatta är 112 000 män och 169 000 kvinnor. Ökningen av antalet undersysselsatta är jämnt fördelad mellan könen.

Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta, men inte aktivt sökt arbete. De latent arbetssökande i augusti uppgick till 101 000 personer och av dessa var 59 000 ungdomar i åldern 15-24 år

Samband på arbetsmarknaden augusti 2008

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246248.asp

 


SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246248.aspSCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 16-64 år enligt tidigare svensk definition

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246248.asp


Definitioner och förklaringar

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats, liksom AKU:s grundtabeller.

AKU avser fr.o.m. oktober 2007, om inget annat anges, 15-74 år. Jämförelser med föregående år avser samma population. Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

AKU - definitioner och förklaringar.
Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Arbetsförmedlingens statistik
Arbetslösa, i program, lediga platser m.m

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen iseptember publiceras 2008-10-16 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 948 12

Förfrågningar
Eric Hellsing
Tfn 08-506 943 16
E-post eric.hellsing@scb.se
Martina Stoller
Tfn 08-506 943 15
E-post martina.stoller@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.