Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningen (AKU) augusti 2010: 73 000 fler sysselsatta

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 09:37 CEST

För tabeller och statistik, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____300399.aspx

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick till 4 610 000 i augusti 2010. I jämförelse med augusti 2009 är det en ökning med 73 000 personer. Antalet arbetslösa var 370 000 och det relativa arbetslöshetstalet 7,4 procent. Säsongrensade data visar på fortsatt uppåtgående trend av antalet sysselsatta och fortsatt nedåtgående trend av antalet arbetslösa.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick enligt säsongrensade data till 4 530 000 personer i augusti 2010. Trenden för antalet sysselsatta är liksom föregående månader fortsatt uppåtgående bland både män och kvinnor.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som är sysselsatta uppgick säsongrensat till 64,5 procent. Trenden för sysselsättningsgraden är fortsatt positiv för män.

Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 407 000 personer och det relativa arbetslöshetstalet till 8,2 procent. Trenden för antalet arbetslösa och det relativa arbetslöshetstalet är fortsatt nedåtgående i augusti och minskar liksom föregående månader i högre takt för männen. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent för män respektive 8,3 procent för kvinnorna.

Antalet personer i arbetskraften uppgick i augusti till 4 937 000 personer.  Trenden för antalet i arbetskraften är i augusti fortsatt positiv för båda könen. Det relativa arbetskraftstalet, vilket är arbetskraftens andel av befolkningen uppgick till 70,3 procent. Uppdelat efter kön motsvarar det 73,3 procent för männen och 67,1 procent för kvinnorna.

Förändringar jämfört med augusti 2009 – Originaldata1

Fortsatt ökning av antalet tidsbegränsat anställda

I augusti 2010 ökade antalet sysselsatta i åldern 15-74 år med 73 000 i jämförelse med augusti 2009 till 4 610 000 sysselsatta. Ökningen har skett främst bland männen som ökade med 54 000 personer.

Sysselsättningsgraden uppgick till 65,6 procent i augusti 2010. Jämfört med augusti 2009 är det inte någon statistiskt säkerställd förändring. Däremot ökade andelen sysselsatta i åldern 15-24 år med 2,6 procentenheter och uppgick till 43,1 procent för denna grupp.

Antalet personer med en tidsbegränsad anställning ökade med 52 000, en ökning som nästintill uteslutande skedde bland ungdomar mellan 15-24 år.

Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år som hade en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka, ökade med 90 000 i augusti 2010 i jämförelse med augusti 2009. Därmed var 3 580 000 personer heltidssysselsatta.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 125,4 miljoner per vecka i augusti 2010. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2010 och 2009 motsvarar det en ökning med 3,9 procent jämfört med augusti 2009.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,6 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösa

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick till 370 000 i augusti 2010, vilket inte innebär någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med motsvarande månad 2009. Bland männen minskade antalet arbetslösa med 24 000, och därmed var 192 000 män arbetslösa. För kvinnor uppgick antalet arbetslösa till 179 000, vilket inte är en statistiskt säkerställd förändring. Av de 370 000 arbetslösa var 78 000, eller 21,1 procent, heltidsstuderande.

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,4 procent i augusti 2010 för personer 15-74 år. Arbetslösheten minskade med 1,0 procentenheter för män till 7,3 procent medan den för kvinnor var 7,6 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 124 000 arbetslösa, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 18,7 procent. Av dessa studerade 33 000 på heltid.

Av de 370 000 arbetslösa hade 125 000 varit arbetslösa i mer än 26 veckor. Därmed uppvisade antalet långtidsarbetslösa ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med augusti 2009.

Personer ej i arbetskraften

Det totala antalet personer ej i arbetskraften var 2 046 000 personer i augusti 2010, vilket inte innebär någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med augusti 2009. Inom gruppen personer ej i arbetskraften ökade däremot antalet pensionärer med 65 000, medan antalet sjuka minskade med 36 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I augusti 2010 uppgick det till 20,3 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 508 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats, liksom AKU:s grundtabeller.

AKU avser fr.o.m oktober 2007, om inget annat anges, 15-74 år. Jämförelser med föregående år avser samma population. Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

AKU - definitioner och förklaringar

Arbetsförmedlingens statistik
Arbetslösa, i program, lediga platser m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i september publiceras 2010-10-21 kl. 09:30.


Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM

Förfrågningar

Sofia Anveden
Tfn 08-506 940 12
E-post sofia.anveden@scb.se
Krister Näsén
Tfn 08-506 949 08
E-post krister.nasen@scb.se