Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningen (AKU), december 2009: Antalet sysselsatta minskade med 67 000

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 09:35 CET

För tabeller och grafer vänligen se här: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____286466.aspx

I december var 4 452 000 sysselsatta vilket är en minskning med 67 000 personer jämfört med december 2008. Antalet arbetslösa ökade med 108 000 till 417 000 eller 8,6 procent av arbetskraften. Antalet arbetade timmar uppgick till 118,7 miljoner per vecka.

Ingen nedgång i tidsbegränsat anställda

Antalet sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgick i december 2009 till 4 452 000. Av dessa var 2 342 000 män och 2 109 000 kvinnor. Det totala antalet sysselsatta minskade med 67 000, varav 38 000 var kvinnor.  Förändringen i antalet sysselsatta män är inte statistiskt säkerställd.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, minskade med 1,7 procentenheter till 63,7 procent jämfört med december 2008. I åldersgruppen 15-24 år minskade sysselsättningsgraden med 4,2 procentenheter till 34,8 procent och i åldersgruppen 25-54 år med 1,7 procentenheter till 83,6 procent. Minskningen av sysselsättningsgraden hänger samman med lägre sysselsättning och ökad befolkning.

Liksom tidigare månader minskade antalet sysselsatta mest i näringsgrenen ”Tillverkning och utvinning, energi och miljö”. Minskningen var 46 000, varav merparten återfanns i undergruppen ”Tillverkning av verkstadsvaror”.

Antalet anställda minskade med 86 000. Av dessa var 42 000 män och 44 000 kvinnor. Nedgången skedde bland de fast anställda. Däremot visade de tidsbegränsat anställda för tredje månaden i rad inte någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med samma månad 2008.

Arbetade timmar minskade med 3,0 procent

Det totala antalet arbetade timmar i december uppgick i genomsnitt till 118,7 miljoner per vecka. Det är en minskning med 14,3 miljoner timmar jämfört med december 2008. Med hänsyn tagen till skillnader i 2008 och 2009 års kalender motsvarar minskningen 3,0 procent.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,6 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Det totala antalet övertidstimmar uppgick i genomsnitt till 3,9 miljoner, vilket är en minskning med 772 000 timmar jämfört med december 2008.

Arbetslösheten var 8,6 procent

Antalet arbetslösa uppgick till 417 000 i december. Jämfört med december 2008 är det en ökning med 108 000 personer, varav 60 procent var män. Av de arbetslösa var en fjärdedel eller 107 000 heltidsstuderande.

Den relativa arbetslösheten var 8,6 procent av arbetskraften vilket är en ökning med 2,2 procentenheter jämfört med december 2008. Bland män var den 8,9 procent och bland kvinnor 8,1 procent.

I åldersgruppen 15-24 år ökade antalet arbetslösa med 32 000 till 134 000. Andelen arbetslösa i denna åldersgrupp uppgick till 23,6 procent av arbetskraften, vilket är en ökning med 5,9 procentenheter jämfört med december 2008. I åldersgruppen utgjorde de heltidsstuderande 45 procent av de arbetslösa.

Antalet långtidsarbetslösa, de som varit arbetslösa i mer än 26 veckor, ökade med 52 000 till 139 000. Detta motsvarar drygt en tredjedel av de arbetslösa. Av de långtidsarbetslösa var 82 000 män och 58 000 kvinnor.

Personer ej i arbetskraften

Antalet personer ej i arbetskraften var 2 123 000 varav 963 000 var män och 1 160 000 var kvinnor. Förändringarna för dessa jämfört med december 2008 är inte statistiskt säkerställda.

Ökat outnyttjat arbetskraftsutbud

De personer som har velat och kunnat arbeta men inte sökt arbete räknas som latent arbetssökande. Tillsammans med arbetslösa och undersysselsatta utgör de det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I december uppgick det till 22,3 miljoner timmar per vecka vilket motsvarar 557 500 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Det är en ökning med 5,4 miljoner timmar eller 135 000 heltidsarbeten jämfört med december 2008. Det var framför allt ökningen av antalet arbetslösa och latent arbetssökande som bidrog till ökningen av det outnyttjade arbetskraftsutbudet.

Tabell: SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år

Graf: Samband på arbetsmarknaden december 2009

Definitioner och förklaringar

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats, liksom AKU:s grundtabeller.

AKU avser fr.o.m. oktober 2007, om inget annat anges, 15-74 år. Jämförelser med föregående år avser samma population. Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

AKU - definitioner och förklaringar
Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Arbetsförmedlingens statistik
Arbetslösa, i program, lediga platser m.m

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i januari publiceras 2010-02-18 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM

 

Förfrågningar

Gunilla Widlund
Tfn 08-506 946 51
E-post gunilla.widlund@scb.se

Katja Olofsson

Tfn 08-506 948 07
E-post katja.olofsson@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.