Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningen (AKU) i juli 2007: "All-time high" i antal sysselsatta

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 09:33 CEST

I juli var antalet sysselsatta 4 660 000 personer, en ökning med 116 000, eller 2,6 procent jämfört med juli 2006. Antalet sysselsatta är därmed det högsta som uppmätts i AKU. Bland ungdomar 16-24 år ökade antalet sysselsatta med 7,3 procent. Arbetslösheten minskade till 5,0 procent jämfört med 6,0 procent för ett år sedan, nedgången motsvarar 45 000 personer. Antalet arbetade timmar ökade med hela 5,7 procent.

Regeringen har upphävt ett regeringsbeslut från 1986 om definition av begrepp i arbetskraftsundersökning­arna. En övergång till internationella definitioner kommer att ske från AKU oktober i år. Mer information.

116 000 fler sysselsatta
I juli var antalet sysselsatta 4 660 000 personer, en ökning med 116 000 på ett år. Antalet sysselsatta ligger i och med det på en rekordnivå, högre än sommaren 1990 som var den tidigare toppnoteringen. Ökningen skedde i den privata sektorn och de näringsgrenar som ökade var företagstjänster (inkl. finansiell verksamhet) samt handel och kommunikation. Hela ökningen bestod av fasta anställningar. För ungdomar 16-24 år var ökningen 44 000 personer eller 7,3 procent, en ökning som var relativt jämt fördelad mellan unga män och unga kvinnor.
Av de sysselsatta var ca 58 000 personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Befolkningen 16-64 år ökade tämligen kraftigt, med 49 000 personer jämfört med juli 2006. Av denna ökning stod ungdomar 16-24 år för merparten, 36 000 personer. Andelen sysselsatta av befolkningen 16-64 år (dvs. sysselsättningsintensiteten) ökade med 1,3 procentenheter till 79,3 procent. Vid den tidigare rekordnoteringen av antalet sysselsatta under sommaren 1990 var dock sysselsättningsintensiteten betydligt högre, ca 85 procent.

Enligt statistik från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) deltog i slutet av juli ca 75 000 personer i program med aktivitetsstöd eller i arbete med stöd (exkl. särskilda insatser för funktionshindrade) jämfört med ca 122 000 för ett år sedan. Tidigare benämndes dessa "deltagare i konjunkturberoende program". Deltagare i vissa av dessa stöd räknas i AKU som sysselsatta. I juli var antalet personer i dessa stöd ca 33 500, en nedgång med ca 23 000 jämfört med för ett år sedan.

Arbetade timmar ökade kraftigt
Antalet arbetade timmar ökade med hela 5,7 procent jämfört med juli 2006, och var i genomsnitt 90,9 miljoner timmar per vecka. Den faktiska medelarbetstiden ökade med 0,6 timmar per vecka. Antalet personer i arbete ökade med 172 000 under samma period. Av de arbetade timmarna utfördes 1,6 miljoner av personer sysselsatta utomlands, men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösheten minskade till 5,0 procent
243 000 personer var arbetslösa under juli. Det var en nedgång med 45 000 jämfört med juli 2006. Minskningen gäller huvudsakligen åldergruppen 25-54 år. Andelen arbetslösa var 5,0 procent av arbetskraften, för ett år sedan var andelen 6,0 procent. Tillbakagången i antalet och andelen arbetslösa är statistiskt säkerställd enbart för män.

Antalet latent arbetssökande minskade
Latent arbetssökande är personer utanför arbetskraften som velat och kunnat arbeta, men som inte aktivt sökt arbete, samt heltidsstuderande som sökt och kunnat ta ett arbete. De latent arbetssökande var i juli 104 000, 24 000 färre än i juli 2006. Minskningen gäller kvinnor. Av de latent arbetssökande var 26 000 heltidsstuderande som sökt arbete.

I internationell statistik ingår de heltidsstuderande som söker arbete i gruppen arbetslösa medan de i officiell svensk statistik räknas till gruppen utanför arbetskraften. Om de hade inkluderats i gruppen arbetslösa skulle arbetslösheten ha varit 5,5 procent av arbetskraften i åldern 16-64 år. Mer information.

Antalet undersysselsatta oförändrat
Undersysselsatta är sysselsatta personer som vill öka sin arbetstid och kan göra det inom 14 dagar. I juli var 248 000 personer undersysselsatta, vilket inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med juli 2006. Antalet undersysselsatta kvinnor är betydligt fler än de undersysselsatta männen.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans ett outnyttjat arbetskraftsutbud. Detta arbetskraftsutbud var i juli 15,4 miljoner timmar per vecka, vilket med 40 timmars arbetsvecka motsvarar 385 000 heltidsarbeten. Jämfört med juli 2006 minskade det outnyttjade arbetskraftsutbudet med ca 2,3 miljoner timmar.Samband på arbetsmarknaden juni 2007
http://www.scb.se/templates/pressinfo____211090.asp

1) Ej i arbetskraften: personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen omfattar t.ex. studerande utan arbete (även deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program), sjuka utan arbete, hemarbetande och pensionärer.

Tabellen "Sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden" finns på AKU:s produktsida. www.scb.se/aku

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 16-64 år
http://www.scb.se/templates/pressinfo____211090.asp

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.
2) Personer som velat och kunnat arbeta, men som inte aktivt sökt arbete samt heltidsstuderande som sökt och kunnat ta ett arbete.
# På grund av högt bortfall är detta värde mycket osäkert.

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år enligt EU:s förordningar
http://www.scb.se/templates/pressinfo____211090.asp

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.
3) Inklusive heltidsstuderande som sökt arbete.
4) Personer som velat och kunnat arbeta, men som inte aktivt sökt arbete.
# På grund av högt bortfall är detta värde mycket osäkert.

Definitioner och förklaringar

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal för variablerna finns i AKU:s grundtabeller. Se även SCB:s webbplats: AKU - definitioner och förklaringar.

AKU-tabeller finns avgiftsfritt på www.scb.se/aku.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga avgiftsfritt via SCB:s webbplats.

AMS-statistik
Arbetslösa, i program, lediga platser m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i augusti publiceras 2007-09-13 kl. 09:30.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 948 12

Förfrågningar
Torkel Brinkenfeldt
Tfn 08-506 940 96, AKU-mobil 070-307 48 50
E-post torkel.brinkenfeldt@scb.se

Anna Wilén
Tfn 08-506 940 79
E-post anna.wilen2@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.