Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningen (AKU), juni 2009: Sysselsättningen fortsätter att minska bland männen

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 09:33 CEST

I juni minskade antalet sysselsatta med 79 000 personer till 4 607 000 jämfört med juni 2008. Sysselsättningen gick främst ned inom tillverkningsindustrin och bland männen. Antalet arbetslösa ökade med 87 000 personer och det relativa arbetslöshetstalet med 1,7 procentenheter till 9,8 procent.

Fortsatt nedgång inom tillverkningsindustrin

I juni uppgick antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år till 4607000. Jämfört med juni 2008 är det en minskning med 79 000 personer, av vilka merparten, 74 000, var män.

Liksom föregående månader var det framförallt inom tillverkningsindustrin som antalet sysselsatta gick ned. Jämfört med juni förra året var 71 000 färre sysselsatta inom näringsgrenen "Tillverkning och utvinning, energi och miljö", varav 52 000 inom undergruppen "Tillverkning av verkstadsvaror". Därtill minskade antalet sysselsatta inom näringsgrenen "Byggverksamhet" med 29 000 personer.

Antalet personer som var fast anställda minskade med 59 000 jämfört med juni förra året. Av dessa var 35 000 personer i åldern 35-44 år.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, gick också ned. I juni 2008 var 68,2 procent i åldern 15-74 år sysselsatta, medan motsvarande andel i juni i år var 66,3 procent. Andelen sysselsatta minskade huvudsakligen bland män i åldrarna 15-54 år.

Antalet arbetade timmar minskade med 3,0 procent

Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 137,0 miljoner per vecka. Efter att hänsyn tagits till skillnader mellan 2009 och 2008 års kalender, är det en minskning med 3,0 procent jämfört med juni 2008.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,9 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten var 9,8 procent

I juni var 503 000 personer arbetslösa, 87 000 fler än i juni förra året. Av de arbetslösa var det 117 000 personer, eller knappt en fjärdedel, som samtidigt studerade på heltid.

Det relativa arbetslöshetstalet uppgick därmed till 9,8 procent av arbetskraften, vilket är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med juni 2008. Ökningen är av ungefär samma storlek som de ökningar som uppmätts från och med februari i år.

Arbetslösheten ökade i alla åldrar mellan 20 och 64 år och främst bland männen.

Ungdomsarbetslösheten, det vill säga arbetslösheten i åldersgruppen 15-24 år, var 29,7 procent, vilket inte utgör någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med juni för ett år sedan.

Personer ej i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som inte ingår i arbetskraften ökade med 68 000 till 1 841 000. Främst var det antalet pensionärer som ökade jämfört med juni förra året.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande (personer som velat och kunnat arbeta men som inte sökt arbete) utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni uppgick det till 25,9 miljoner timmar per vecka, eller 648 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Det är en ökning med 123 000 heltidsarbeten sedan juni 2008.

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år

Se tabell på: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____276935.aspx

Samband på arbetsmarknaden juni 2009

Se figur på: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____276935.aspx

Definitioner och förklaringar

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats, liksom AKU:s grundtabeller.

AKU avser fr.o.m. oktober 2007, om inget annat anges, 15-74 år. Jämförelser med föregående år avser samma population. Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

 

AKU - definitioner och förklaringar.
Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga via SCB:s webbplats. Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i juli publiceras 2009-08-27 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax08-506 943 20


Förfrågningar

Katja Olofsson
Tfn08-506 948 07
E-postkatja.olofsson@scb.se
Petter Hällberg
Tfn08-506 943 18
E-postpetter.hallberg@scb.se


Arbetsförmedlingens statistik
Arbetslösa, i program, lediga platser m.m