Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningen (AKU), mars 2009: Antalet fast anställda män i privat sektor minskar

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 09:51 CEST

För tabell vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____272550.aspx

Antalet sysselsatta uppgick i mars till 4 459 000. Det är en minskning med 70 000 personer jämfört med mars 2008. Antalet arbetslösa ökade med 99 000 till 404 000 och arbetslösheten ökade med 2,0 procentenheter till 8,3 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till 149,9 miljoner timmar per vecka.

Minskad sysselsättning bland män

Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år uppgick i mars till 4459000. Jämfört med föregående år är det en minskning med 70 000 personer av vilka män utgjorde 56 000.

Nedgången i antalet sysselsatta bidrog till att sysselsättningsgraden minskade med 1,7 procentenheter till 64,3 procent i åldern 15-74 år. Även här var minskningen störst bland män för vilka sysselsättningsgraden minskade med 2,4 procentenheter.

Liksom i februari minskade antalet sysselsatta främst inom näringsgrenarna "Tillverkning och utvinning, energi och miljö" samt "Byggverksamhet". Dessa grupper minskade med 53 000 respektive 23000 sysselsatta jämfört med mars 2008.

De tidsbegränsat anställda fortsatte att minska i antal, denna månad med 67 000 personer eller 10,5 procent jämfört med mars föregående år. Nedgången omfattade främst kvinnor för vilka antalet minskade med 43000.

Den privata sektorn stod för den största nedgången i antalet sysselsatta. Där minskade antalet sysselsatta med 68 000, varav mer än hälften eller 42 000 var fast anställda män. Det är den första observerade nedgången bland fast anställda sedan mars 2005.

Bland de som vanligen arbetar heltid minskade antalet sysselsatta med 92 000 till 3 346 000 personer. Nedgången omfattade nästan uteslutande män, där antalet som arbetar heltid minskade med 86 000 eller 4,1 procent jämfört med mars 2008.

Arbetslösheten 8,3 procent

Antalet arbetslösa uppgick till 404 000 vilket är en ökning med 99 000 jämfört med mars 2008. Av dessa var 59 000 män. Arbetslösheten steg med 2,0 procentenheter från 6,3 procent till 8,3 procent av arbetskraften.

Arbetslösheten bland män var 8,5 procent och bland kvinnor 8,1 procent. Heltidsstuderande som sökt och kunnat ta arbete utgjorde nästan en fjärdedel eller 100 000 av samtliga arbetslösa.

Bland män ökade arbetslösheten i alla åldersgrupper upp till 64 år, med den största ökningen i åldern 15-24 år. Bland kvinnor ökade däremot arbetslösheten i åldersgruppen 25-54 år. För kvinnor i åldern 15-24 år uppmättes ingen säkerställd skillnad mot föregående år.

Bland utrikes födda ökade arbetslösheten med 3,7 procentenheter till 15,5 procent, medan den bland inrikes födda ökade med 1,6 procentenheter till 7,0 procent.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer med en sammanhängande arbetslöshetstid längre än 26 veckor, ökade med 26 000 eller 32,7 procent till 105 000.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 149,9 miljoner timmar per vecka, varav 4,6 miljoner timmar var övertid. Med hänsyn tagen till helgdagar, semesterledighet och liknande så minskade antalet arbetade timmar med 2,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Av de arbetade timmarna utfördes 2,1 miljoner timmar av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Antalet frånvarotimmar i huvudsysslan uppgick till 19,6 miljoner timmar per vecka. Det är en minskning med 13,1 miljoner timmar mot föregående år, vilket har sin huvudsakliga förklaring i skillnader i lov och helgdagars förläggning.

Antalet personer ej i arbetskraften ökade

Under mars 2009 ökade antalet personer som inte ingår i arbetskraften med 45 000. Ökningen skedde främst inom grupperna "Heltidsstuderande" och "Pensionärer" med 34 000 respektive 35 000 personer.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars uppgick det till 19,9 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 498 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Tabell: SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år

Graf: Samband på arbetsmarknaden mars 2009


Definitioner och förklaringar

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats, liksom AKU:s grundtabeller.

AKU avser fr.o.m. oktober 2007, om inget annat anges, 15-74 år. Jämförelser med föregående år avser samma population. Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

AKU - definitioner och förklaringar.
Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Arbetsförmedlingens statistik
Arbetslösa, i program, lediga platser m.m

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen iapril publiceras 2009-05-26 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax08-506 947 72

Förfrågningar

Krister Näsén
Tfn08-506 949 08
E-postkrister.nasen@scb.se

Katja Olofsson
Tfn08-506 948 07
E-postkatja.olofsson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.