Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningen (AKU), november 2009: Ingen nedgång i antalet tidsbegränsat anställda

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 09:44 CET

För grafer ocht abeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284551.aspx

I november uppgick antalet sysselsatta till 4 469 000 i åldern 15-74 år. Jämfört med november 2008 är det en minskning med 90 000 personer. Antalet tidsbegränsat anställda var på samma nivå som för ett år sedan. Arbetslösheten var 8,0 procent vilket motsvarar 390 000 personer. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 153,0 miljoner timmar per vecka.

Antalet sysselsatta minskade med 90 000

I november uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 469 000. Jämfört med november föregående år är det en minskning med 90 000 personer av vilka 55 000 var män och 35 000 var kvinnor. I kombination med att befolkningen ökade med 77 000 ledde detta till att sysselsättningsgraden minskade med 2,0 procentenheter till 64,0 procent. För män var sysselsättningsgraden 66,5 procent och för kvinnor 61,4 procent, en minskning med 2,3 respektive 1,6 procentenheter.

I likhet med tidigare månader skedde den största nedgången av antalet sysselsatta inom näringsgrenen ”Tillverkning och utvinning, energi och miljö” som minskade med 71 000. Undergruppen ”Tillverkning av verkstadsvaror” stod för merparten av dessa med 57 000 färre sysselsatta.

Antalet anställda inom den privata sektorn minskade med 62 000 varav merparten var män. Antalet fast anställda minskade med 87 000. Däremot var förändringen i antalet tidsbegränsat anställda inte statistiskt säkerställd. I början av 2009 minskade antalet tidsbegränsat anställda med 40-70 000 per månad jämfört med motsvarande månad 2008. Under hösten fortsatte denna nedgång, dock med en lägre nedgångstakt för att nu i november vara nära noll.

Arbetade timmar minskade med 2,4 procent

Det totala antalet arbetade timmar i november uppgick i genomsnitt till 153,0 miljoner per vecka. Efter att hänsyn har tagits till skillnader mellan 2008 och 2009 års kalendrar är det en minskning med 2,4 procent. Av de arbetade timmarna utfördes 1,9 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Det skedde inte någon statistiskt säkerställd förändring gällande det totala antalet övertidstimmar. Däremot minskade antalet övertidstimmar med ersättning med 364 000 och antalet övertidstimmar utan ersättning ökade med 545 000.

Arbetslösheten var 8,0 procent

Antalet arbetslösa uppgick till 390 000 vilket är en ökning med 86 000 personer jämfört med november 2008. Den största ökningen skedde i åldern 25-54 år där antalet arbetslösa ökade med 63 000. Av de arbetslösa utgjordes ca en fjärdedel, eller 99 000 personer, av heltidsstuderande.

Den relativa arbetslösheten uppgick till 8,0 procent av arbetskraften vilket är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med november 2008. Bland män var den 8,5 procent och bland kvinnor 7,5 procent. Även här stod åldersgruppen 25-54 år för den största ökningen med 1,9 procentenheter till 6,4 procent. För åldersgruppen 15-24 år var arbetslösheten 22,9 procent vilket inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med för ett år sedan. I denna åldersgrupp utgjorde de heltidsstuderande drygt 40 procent av de arbetslösa.

Långtidsarbetslösa, d.v.s. de som har varit arbetslösa i mer än 26 veckor, ökade med 54 000 till 127 000 personer. Det motsvarar ca en tredjedel av alla arbetslösa.

Antalet personer ej i arbetskraften ökade

Antalet personer ej i arbetskraften uppgick i november till 2 128 000 vilket är en ökning med 81 000. Den största ökningen skedde bland kvinnor vilka ökade med 52 000. De grupper som ökade mest var ”Heltidsstuderande” och ”Pensionärer” vilka ökade med 52 000 respektive 44 000. Antalet personer som uppgav att de var sjuka och befann sig utanför arbetskraften minskade med 55 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

De personer som har velat och kunnat arbeta men inte sökt arbete räknas som latent arbetssökande. Tillsammans med arbetslösa och undersysselsatta utgör de det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november uppgick det till 21,0 miljoner timmar per vecka vilket motsvarar 525 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Tabell: SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år

Graf: Samband på arbetsmarknaden november 2009

Definitioner och förklaringar

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats, liksom AKU:s grundtabeller.

AKU avser fr.o.m. oktober 2007, om inget annat anges, 15-74 år. Jämförelser med föregående år avser samma population. Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

AKU - definitioner och förklaringar
Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Arbetsförmedlingens statistik
Arbetslösa, i program, lediga platser m.m

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i december publiceras 2010-01-28 kl. 09:30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
Fax 08-506 943 20

 

Förfrågningar

Susanne Malmer
Tfn 08-506 945 84
E-post susanne.malmer@scb.se

Daniel Samuelsson

Tfn 08-506 949 78
E-post daniel.samuelsson@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.