Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningen (AKU) september 2010: Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 09:39 CEST

För tabeller och diagram, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302194.aspx

Under september 2010 var 4 563 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 85 000 personer jämfört med september 2009. Antalet arbetslösa uppgick till 385 000 vilket motsvarar 7,8 procent av arbetskraften. Säsongrensade data visar även denna månad en uppåtgående trend för sysselsättningen och en nedåtgående trend för arbetslösheten.

Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter att hålla i sig i betydelsen minskande arbetslöshet, ökad sysselsättning och fler arbetade timmar. Denna utveckling gäller så gott som hela arbetsmarknaden men framförallt män i åldern 25-54 år.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick till 4 575 000 personer enligt säsongrensade data. Trenden för antalet sysselsatta fortsätter i september att vara positiv för båda könen, om än något svagare för kvinnor.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen uppgick säsongrensat till 65,1 procent. Trenden forsätter att vara positiv men även här svagare för kvinnor.

Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 409 000 personer och det relativa arbetslöshetstalet till 8,2 procent. Trenden för antalet arbetslösa och arbetslöshetstalet fortsätter, liksom under föregående månader, att vara nedåtgående för såväl män som kvinnor.

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 984 000 personer. Trenden är fortsatt positiv för båda könen men något starkare för män. Det relativa arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, uppgick till 70,9 procent. Arbetskraftstalet var 74,4 procent för män och 67,3 procent för kvinnor.

Förändringar jämfört med september 2009 – Originaldata1

Fler män med fast anställning

I september 2010 var 4 563 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Jämfört med september 2009 är det en ökning med 85 000 varav 75 000 var män.

Sysselsättningsgraden ökade med 0,7 procentenheter till 64,9 procent, jämfört med september 2009. Det förklaras till stor del av att andelen sysselsatta män ökade med 1,6 procentenheter till 68,2 procent.

Antalet personer i åldern 15-74 år som hade en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka ökade jämfört med motsvarande period föregående år med 104 000 till 3 479 000.

Antalet anställda ökade med 72 000 vilket medför att 4 059 000 hade en fast eller tidsbegränsad anställning. Antalet personer med en fast anställning var i september 3 435 000, en ökning med 48 000. Den ökning som skedde utgjordes till största delen av män.

Ökning i antalet arbetade timmar

I genomsnitt uppgick det totala antalet arbetade timmar till 157,3 miljoner per vecka under september 2010. Jämfört med september 2009 är det en ökning med 5,4 miljoner timmar eller 3,6 procent. Antalet arbetade timmar ökade för både män och kvinnor med 3,6 respektive 1,9 miljoner timmar.

Av de arbetade timmarna utfördes 2,1 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten sjönk i åldern 25-54 år

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick till 385 000 personer i september 2010. Av de arbetslösa var 209 000 män och 176 000 kvinnor. Nästan var tredje arbetslös, eller 114 000, var heltidsstuderande.

Det relativa arbetslöshetstalet för personer i åldern 15-74 år var 7,8 procent, 7,9 procent för män och 7,6 procent för kvinnor. Bland personer i åldern 25-54 år sjönk arbetslösheten med 0,8 procentenheter till 5,6 procent, för männen i åldersgruppen minskade arbetslösheten med 1,0 procentenheter till 5,5 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 147 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 24,0 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 63 000 heltidsstuderande.

Färre sjuka utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som stod utanför arbetskraften uppgick i september 2010 till 2 083 000. Antalet utanför arbetskraften på grund av sjukdom minskade med 61 000 medan antalet pensionärer ökade med 50 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2010 uppgick det till 19,9 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 498 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats, liksom AKU:s grundtabeller.

AKU avser fr.o.m oktober 2007, om inget annat anges, 15-74 år. Jämförelser med föregående år avser samma population. Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

AKU - definitioner och förklaringar


Arbetsförmedlingens statistik

Arbetslösa, i program, lediga platser m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i oktober publiceras 2010-11-18 kl. 09:30.


Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Krister Näsén
Tfn 08-506 949 08
E-post krister.nasen@scb.se
Linda Wahlman
Tfn 08-506 949 44
E-post linda.wahlman@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.