Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningen i september 2003: Ökad arbetslöshet bland unga kvinnor

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 14:41 CEST

Arbetslösheten uppgick i september i år till 4,8 procent av arbetskraften vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med september 2002. Det är kvinnor i åldersgruppen 16-24 år som påverkats mest.

Antalet arbetslösa kvinnor var 100 000 (10 000) personer i september vilket är en ökning med 21 000 personer jämfört med september för ett år sedan. Arbetslösheten för kvinnor i åldersgruppen 16-24 år har ökat från 8,3 procent av arbetskraften i september 2002 till 11,7 (2,2) procent i september i år. Det är den högsta noteringen för denna grupp sedan augusti 1999.

En förklaring till ökningen av antalet arbetslösa kan vara att antalet deltagare i konjunktur- beroende arbetsmarknadspolitiska program har minskat. Enligt statistik från AMS var det ungefär 82 000 personer som deltog i något av dessa program i slutet av september, vilket är närmare 36 000 personer färre än i september 2002.

Antalet långtidsarbetslösa, d.v.s. personer som varit arbetslösa mer än sex månader, har ökat i jämförelse med september 2002. I september i år utgjorde de nästan en tredjedel av de arbetslösa.
Av säsongrensade1 data framgår att antalet arbetslösa har ökat något mellan augusti och september i år. Ökningen är dock inte lika stor som mellan juli och augusti.
Sysselsatta och arbetade timmar
Antalet sysselsatta var i september i år 4 249 000. Jämfört med i september 2002 ligger förändringen inom den statistiska felmarginalen. Andelen sysselsatta i procent av befolkningen för kvinnor i åldern 16-24 år uppgick i september i år till 41,8 (2,6) vilket är en minskning med 4,4 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Antalet sysselsatta inom både företagstjänster och verkstadsindustrin har minskat jämfört med föregående år. Inom utbildningsväsendet har däremot antalet sysselsatta ökat.
Det genomsnittliga antalet utförda arbetstimmar per vecka på hela arbetsmarknaden under september månad uppgick till 143,7 (1,5) miljoner. Förändringen på ett års sikt ligger inom den statistiska felmarginalen.
Av säsongrensade data framgår att antalet sysselsatta låg på samma nivå i september som i augusti i år.
Heltidsstuderande som sökt arbete
Antalet heltidsstuderande som sökt arbete har minskat med 10 000 personer och uppgick i september i år till 41 000 (7000) personer. I internationell statistik förs dessa personer till gruppen arbetslösa.

Definitioner och förklaringar
1) Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.
2) Ej i arbetskraften: personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen omfattar t.ex. studerande utan arbete (även deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program), sjuka utan arbete, hemarbetande, pensionärer, personer utomlands.

Mer information
*Statistiska meddelanden serie AM10
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden, AM 10 SM 0310 som beräknas finnas på www.scb.se 2003-10-23. För prenumeration eller köp av enstaka SM, kontakta SCB, Publikationstjänsten, 70189 Örebro, telefon 019-17 68 00, fax 019-17 64 44, e-post: publ@scb.se.

*Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga avgiftsfritt via SCB:s webbplats.

*Arbetskraftsundersökningarna
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

*Svensk näringsgrensindelning SNI 2002
En reviderad standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2002, trädde i kraft den 1 januari 2003. I AKU används denna standard fr.o.m. publiceringen AKU april. Det är redovisningen av utbildningsväsendet (SNI 80) och vård och omsorg (SNI 85) som påverkas.

Nästa publiceringstillfälle
Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i oktober 2003 publiceras 2003 11 13 kl.13.00.