Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningen, mars 2006: Sysselsättningen fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 09:41 CEST

Antalet sysselsatta ökade i mars jämfört med mars 2005. Denna årsvisa ökning förelåg även i november och december 2005, liksom i februari 2006. Det är bland män som sysselsättningen har ökat.

Resultaten från nya AKU är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. Uppgifterna för februari 2005 har justerats för att åstadkomma jämförbarhet med februari 2006 och redovisas som omräknade, s.k. länkade värden. På grund av brott i tidsserien är säsongrensning inte möjlig och därmed inte heller någon jämförelse mellan två närliggande månader med hänsyn tagen till säsongvariationer.

Antalet sysselsatta har på ett år ökat med 91 000 och var i mars 4 253 000. Precis som under november och december månad 2005 och februari nu i år, är det bland män som sysselsättningen ökat. Andelen sysselsatta i åldern 16-64 år har på ett år ökat från 72,3 procent av befolkningen till 73,2 (±0,6) procent i mars i år. Bland män har andelen sysselsatta under samma period ökat från 73,8 till 75,5 (±0,8).

Deltagandet i vissa AMS-program räknas i AKU-statistiken som sysselsatta. Sådana program, bland annat personer med anställningsstöd och friårslediga, svarar för cirka 12 000 av ökningen i mars. Därav är ca 4 100 plusjobb.

Av de sysselsatta var 37 000 (±7 000) personer sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Alla tabeller på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____165332.asp


Arbetade timmar
Antalet arbetade timmar i genomsnitt per vecka var i mars 140,3 (±1,5) miljoner, vilket är en ökning jämfört med mars för ett år sedan. Ökningen beror på att påsken 2005 inföll under mars månad, medan påsken under 2006 inte inföll i mars utan i april.

Av de arbetade timmarna i mars 2006 utfördes 1,5 (±0,3) miljoner av personer sysselsatta utomlands, men folkbokförda i Sverige.

Arbetslösa
Antalet arbetslösa var i mars 246 000 eller 5,5 procent av arbetskraften. Förändringen jämfört med mars 2005 ligger inom den statistiska felmarginalen. Av de arbetslösa var 62 000 (±9 000) långtidsarbetslösa dvs. hade en sammanhängande arbetslöshetsperiod på mer än sex månader.

I slutet av mars 2006 deltog, enligt statistik från AMS, 144 000 personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program. Det är en ökning med drygt 13 000 personer jämfört med samma tidpunkt förra året.

Latent arbetssökande
Latent arbetssökande består av personer som velat och kunnat ta ett arbete, men som inte aktivt sökt arbete samt heltidsstuderande som aktivt sökt och kunnat ta ett arbete. De latent arbetssökande var i mars 196 000 (±17 000) personer. Av de latent arbetssökande var 113 000 (±10 000) heltidsstuderande som sökt arbete, varav 46 000 i åldern 16-19 år.

I internationell statistik förs de heltidsstuderande som sökt arbete till gruppen arbetslösa, medan de i officiell svensk statistik räknas till gruppen utanför arbetskraften.


Regeringens sysselsättningsmål

Regeringen har som mål att 80 procent av befolkningen i åldern 20-64 år skall vara sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden. För att kunna följa upp detta mål har SCB fått i uppdrag att varje månad ta fram och publicera uppgifter om andelen sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden i nämnda åldersgrupp.

Som sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden räknas sysselsatta enligt AKU exklusive sysselsatta i de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska programmen friårslediga, akademikerjobb, plusjobb, utbildningsvikariat, allmänt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd, särskilt anställningsstöd och start av näringsverksamhet, enligt statistik från AMS. Från och med april 2005 ingår sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Definitioner och förklaringar


1) Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.
2) Ej i arbetskraften: personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen omfattar t.ex. studerande utan arbete (även deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program), sjuka utan arbete, hemarbetande och pensionärer.

Länkade värden: Resultaten från nya AKU är inte helt jämförbara med de tidigare undersökningarna. Uppgifterna för gamla AKU har justerats för att åstadkomma jämförbarhet med nya AKU och redovisas som omräknade, så kallade länkade värden.

Se även information på SCB:s webbplats, länk: AKU-definitioner och förklaringar.

Ny AKU: EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning
I och med AKU april 2005 (31 maj) infördes helt ny EU-harmoniserad arbetskraftsundersökning. Detta medför att AKU-data från och med april 2005 inte är helt jämförbara med tidigare publicerade data.
Information om EU-harmoniserad AKU.

AKU-tabeller finns avgiftsfritt på www.scb.se/aku.

Arbetskraftsundersökningarna
På webbplatsen ges information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

AMS-statistik
Arbetslösa, i program, lediga platser m.m.

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i april publiceras 2006-05-24 kl. 09.30.


Producent
SCB Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 948 12
Förfrågningar
Gunborg Johansson
Tfn 08- 506 949 24
E-post gunborg.johansson@scb.se
Gunilla Widlund
Tfn 08- 506 946 51
E-post gunilla.widlund@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.