Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetskraftsundersökningen, september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 13:24 CEST

Ännu ingen vändning

Den möjliga förbättring av situationen på arbetsmarknaden som arbetskraftsundersökningen för augusti indikerade bekräftas inte av data för september månad. Till skillnad från i augusti ökade i september arbetslösheten på ett års sikt samtidigt som antalet sysselsatta minskade. Andelen långtidsarbetslösa var fortsatt hög och motsvarade en tredjedel av de arbetslösa.

Både antalet och andelen arbetslösa ökade på ett års sikt och uppgick i september i år till 257 000 personer eller 5,8 procent av arbetskraften. Av ökningen med 41 000 arbetslösa svarade personer i åldern 20-24 år för en relativt stor del, 15 000 personer. Arbetslösheten i denna åldersgrupp uppgick i september till 44 000 (±7 000) eller 13,4 (±2,1) procent. Antalet långtidsarbetslösa i åldern 16-64 år ökade, på ett års sikt, med 22 000 personer och uppgick i september till 84 000 (±10 000) personer.

Enligt statistik från AMS deltog i slutet av september 121 000 personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program. Det är den högsta septembersiffran sedan 1999 och en ökning med 39 000 personer jämfört med för ett år sedan. Trots fler deltagare i arbetsmarknadsprogram ökade arbetslösheten på ett års sikt.

Antalet arbetslösa var i september, enligt säsongrensade data, ungefär lika många som i augusti.

Minskad sysselsättning

Antalet sysselsatta minskade med 46 000 jämfört med i fjol och uppgick i september till 4 203 000 personer. Minskningen har skett bland de fast anställda som arbetar heltid. Andelen sysselsatta minskade på ett års sikt med 1,2 procentenheter och uppgick till 73,2 (±0,6) procent av befolkningen.

Personer i åldern 20-24 år är inte bara hårt drabbade av den ökade arbetslösheten utan även av den minskade sysselsättningen. I denna åldersgrupp minskade antalet sysselsatta på ett års sikt med 17 000 personer och var i september 283 000 (±14 000) personer.

Antalet sysselsatta, som de senaste två månaderna på kort sikt ökat, minskade något mellan augusti och september. Detta framgår av säsongrensade data.

Latent arbetssökande

Antalet latent arbetssökande (personer som velat och kunnat arbeta men inte sökt arbete samt heltids­studerande som sökt arbete) var i september 149 000 (±14 000), vilket innebär en ökning med 26 000 personer jämfört med i fjol. Heltidsstuderande som sökt arbete svarar för 15 000 av ökningen och uppgick i september till 56 000 (±9 000). Bland de latent arbetssökande i åldern 16-24 år har antalet heltidsstuderande som sökt arbete ökat från 15 000 till 25 000 (±6 000) personer. Till heltidsstuderande som sökt arbete räknas bland annat deltagare i vissa arbetsmarknadsprogram.

I internationell statistik förs heltidsstuderande som sökt arbete till gruppen arbetslösa, medan de i officiell svensk statistik räknas till gruppen ej i arbetskraften.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar i genomsnitt per vecka uppgick i september till 141,6 (±1,6) miljoner jämfört med 143,7 miljoner i september 2003. Förändringen ligger med hänsyn tagen till olikheter i semesteruttag inom den statistiska felmarginalen. Någon förändring av antalet sjukfrånvarotimmar jämfört med september i fjol kan inte konstateras i mätningen för september.

Länkar till tabeller och diagram på
http://www.scb.se/templates/pressinfo____103589.asp

Sysselsatta 20-64 år på den reguljära arbetsmarknaden

Regeringen har som mål att 80 procent av befolkningen i åldern 20-64 år skall vara sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden år 2004. För att kunna följa upp detta mål har SCB fått i uppdrag att varje månad ta fram och publicera uppgifter om andelen sysselsatta på den reguljära arbetsmark­naden i nämnda åldersgrupp.
Som sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden räknas sysselsatta enligt AKU exklusive friårslediga, sysselsatta i de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska programmen anställningsstöd, allmänt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd, särskilt anställningsstöd, offentligt tillfälligt arbete (OTA), resursarbeten i offentlig verksamhet och stöd till start av näringsverksamhet (enligt statistik från AMS).

Mer information

*Utvalda månadstabeller (tidigare SM-tabeller)
De tidigare SM-tabellerna kommer att inom en vecka publiceras på AKU:s webbplats under benämningen: Utvalda månadstabeller. Det månatliga Statistiska meddelandet i SM-serien (AM10) upphörde från och med AKU januari.

*Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga avgiftsfritt via SCB:s webbplats.

*Arbetskraftsundersökningarna
På hemsidan ges information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

Nästa publiceringstillfälle
Pressinformationen avseende arbetskraftsundersökningen i oktober 2004 publiceras
2004-11-18 kl.13.00.