Sveriges Makalösa Föräldrar

Arbetsliv och föräldraskap - enkätresultat från föräldrar om diskriminering i arbetslivet

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 10:52 CET

I början av november 2010 lades en enkel enkät med 9 frågor om arbetsliv, föräldraskap, ensamföräldraskap och diskriminering ut på Sverige Makalösa Föräldrars hemsida samt informerades om i vårt veckovisa nyhetsbrev och på vår Facebook-sida. Enkäten låg uppe ca två veckor. Sammanlagt 111 st. svarade på enkäten. Av de som svarade var 54 procent medlemmar, 6 procent stödmedlemmar samt 40 procent inte medlemmar. Av de som svarade var 90 procent kvinnor, 9 procent män och 1 procent definierade sig som hen. Även om majoriteten av medlemmarna var i åldern 30-49 år finns också några både yngre och äldre. De som svarat kom från hela landet, med viss tyngdpunkt på Skåne och Stockholm, troligtvis av det enkla skälet att de mest aktiva lokalföreningarna finns i de två regionerna. En stor majoritet av de som svarat var högskoleutbildade samt anställda.

79 procent av alla som svarat har något gång känt sig diskriminerad på grund av deras föräldraskap. 19 procent har inte känt sig diskriminerade medan 2 procent antingen inte vet eller inte anser att frågan är aktuell för dem (t.ex. om de alltid haft eget företag). I kommentarerna till svaren förekommer många olika exempel på diskriminering, allt från grova kommentarer till subtilt bemötande.

52 procent av de som svarat ansåg att deras arbetsgivare varit goda förebilder vad gäller att förena arbete och föräldraskap, men i kommentarerna som kommer med finns också exempel på en viss ambivalens, t.ex. att det har funnits viss frihet med arbetstider men att det också gällt att fixa allt som ska fixas på jobbet. Flera personer som svarat har med andra ord suttit hemma och jobbat sena nätter. 36 procent av de som svarat anser att deras arbetsgivare inte varit goda förebilder i att förena arbetsliv och föräldraskap, och i exemplen som finns med förekommer både tydliga och upprörande situationer. Tolv procent vet inte om deras arbetsgivare varit en god förebild eller anser inte att frågan gäller dem.

25 procent av dem som svarat anser att deras arbetsgivare hindrat eller förebyggt diskriminering på något sätt. Flera av exemplen som ges är av mer generell karaktär, och några svar innehåller också tydlig ambivalens i att det funnits situationer både där diskriminering hindrats eller förebyggts och situationer där det inte hindrats eller förebyggts. 51 procent anser inte att deras arbetsgivare hindrat eller förebyggt diskriminering på något sätt. 24 procent vet inte om deras arbetsgivare hindrat eller förebyggt diskriminering eller anser inte att frågan är aktuell för dem.

Vad gäller jämställdhetsplaner på arbetsplatsen så har 35 procent av de som svarat tagit del av den medan sex procent vet att det finns en sådan plan men inte tagit del av den. 32 procent har inte tagit del av någon plan, medan 27 procent inte vet om det finns någon jämställdhetsplan. I flera av svaren från de som tagit del av jämställdhetsplanen är det tydligt att de ändå inte riktigt förstår dess värde.

Avslutningsvis anser 87 procent av de som svarat att det är svårt att förena arbetsliv med föräldraskap, medan 13 procent anser att det är lätt. De som svarat att det är lätt uttrycker sig från sin egna personliga situation, t.ex. i och med att barnen vuxit upp eller att deras arbetsgivare är förstående. De som tycker det är svårt trycker framför allt på bristen på tid. Det blir tydligt att just flexibilitet med arbetstid är en stor faktor i att kunna underlätta för föräldrar att kombinera sitt familjeliv med arbetet.

För mer information, ladda ner rapporten här: http://www.makalosa.org/Art.aspx?p=1676094219570640819

eller kontakta generalsekreterare Sophia Lövgren, 0702023010, sophia.lovgren@makalosa.org

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.