Näringsdepartementet

Arbetslivsminister Hans Karlsson: Arbetslivspolitiken bör ständigt förnyas och anpassas till rådande läge

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:41 CEST

Ett nytt mål för arbetsmarknadspolitiken, den tillfälliga ökningen av lönebidraget, Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet och regionala skyddsombud permanentas – det är några av de punkter som regeringen presenterar inom ramen för arbetslivspolitiken i budgetpropositionen för 2004.

- Regeringen bedriver en aktiv arbetsmarknadspolitik som ständigt anpassas och förnyas till det rådande läget. Detsamma gäller politiken för att öka hälsan i arbetslivet. Det viktiga arbetet fortsätter och behöver engagemang och aktivitet från arbetsmarknadens parter, som också har ett stort ansvar för att komma tillrätta med ohälsotalen, säger arbetslivsminister Hans Karlsson, vars ansvarsområden berör både Näringsdepartementet och Socialdepartementet.

Effektivare styrning av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
För att arbetsmarknadspolitikens inriktning ska få genomslag måste målen vara tydliga. Regeringen föreslår därför att det övergripande målet för arbetsmarknadspolitiken revideras. Dessutom ska kopplingen mellan detta mål och de mål myndigheterna (bland annat arbetsförmedlingarna) har för sin verksamhet förtydligas. Det nya målet är att arbetsmarknadspolitiken ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

Ytterligare resurser till Samhall AB
Det bidrag som lämnas till Samhall AB för att täcka de merkostnader bolaget har för sina funktionshindrade anställda i form av anpassad arbetstakt med mera ökas med 92 miljoner kronor. Regeringens krav för hur många sysselsättningstimmar bolaget totalt ska erbjuda funktionshindrade minskas. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för bolagets fortsatta verksamhet och möjlighet att fullgöra sitt uppdrag att skapa meningsfull sysselsättning för funktionshindrade.

Fler jobb för arbetshandikappade
För att kompensera för att Samhall AB inte kan sysselsätta lika många funktionshindrade som tidigare permanentas den under 2003 tillfälliga ökningen av resurserna för lönebidrag. Det innebär ett resurstillskott med 119 miljoner kronor per år motsvarande cirka 1 000 fler lönebidragsplatser.

Fortsatta satsningar på ökad hälsa i arbetslivet
Regeringen fortsätter med satsningar på ohälsoområdet inom ramen för en strategi för ökad hälsa i arbetslivet.

Från och med 2004 föreslås Arbetsmiljöverket få en permanentning av den tillfälliga ökningen av anslaget för tillsynsverksamhet med 29 miljoner kronor. Det behövs en välfungerande arbetsmiljötillsyn, främst för att värna de arbetsplatser som har den sämsta arbetsmiljön. En allt större del av tillsynen riktas mot tidskrävande inspektioner inom bland annat vård, skola och omsorg. Arbetsmiljöverket arbetar för att systematiskt arbetsmiljöarbete ska införas vid arbetsplatserna.

Den regionala skyddsombudsverksamheten föreslås också få en permanentning av den tillfälliga ökningen med 30 miljoner kronor från och med 2004. Det offentliga bidraget kompletterar parternas medel. De regionala skyddsombuden kan medverka till att utveckla arbetsmiljöarbetet vid mindre företag. Det är därför viktigt att den regionala skyddsombudsverksamheten kan utvecklas.

I fjolårets budgetproposition redovisade regeringen en satsning i form av ökade resurser med cirka 450 miljoner kronor per år till socialförsäkringsadministrationen för arbetet mot ohälsan under 2003 och 2004. Ytterligare 14 miljoner respektive 28 miljoner kronor tillförs detta arbete under 2003 och 2004. En översyn av socialförsäkringsadministrationen pågår för att bland annat öka effektiviteten i arbetet med att minska ohälsan i arbetslivet. Detta för att det nationella målet om halvering av sjukfrånvaron till och med 2008 ska nås.

Regeringen föreslår att ytterligare 3 miljoner kronor går till metodutveckling inom företagshälsovården. Arbetsplatserna behöver tillgång till företagshälsovård för sitt behov av kunskaper och sakkunnig hjälp i arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet.

Ett system baserat på ekonomiska drivkrafter för att minska ohälsan i arbeslivet ska införas under 2004, det är regeringen och samarbetspartierna överens om.

Regeringen planerar att göra en översyn av reglerna för karensdagen. Eftersom frågan har viktiga kopplingar till löneavdragets storlek och beräkning, som regleras i kollektivavtalen om löner, är det nödvändigt att regeringen samråder med arbetsmarknadens parter.

Försöksverksamhet med arbetstidsförkortning
Frågan om försök med arbetstidsförkortning ingår i 121-punktsprogrammet. Ansvarig myndighet får I uppgift att planera för försöksverksamhet med arbetstidsförkortning med målsättning att den kan påbörjas under 2004. Regeringen avser att efter samråd med arbetsmarknadens parter ta ställning till förslagen från Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler, KNAS; under 2004.

Förberedelser för införande av friår
Ytterligare ett område i 121-punktsöverenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna som förutsätter framförhållning är införandet av ett friår. Ansvariga myndigheter ska påbörja planeringen och förberedel-serna inför att ett friår ska kunna genomföras i hela landet från och med den 1 januari 2005.

OBS!
För ytterligare information om innehållet i budgetpropositionen 2004 inom arbetslivsminister Hans Karlssons områden:
www.naring.regeringen.se,
www.social.regeringen.se

Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos arbetslivsminister Hans Karlsson
08-405 12 65
070-267 84 26