Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetslösheten 5.0 procent

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 13:29 CEST

Antalet arbetslösa är enligt säsongrensade1 data oförändrat mellan juni och juli 2003. Jämfört med juli 2002 har dock arbetslösheten ökat och uppgick i juli 2003 till 231 000 personer eller 5,0 procent av arbetskraften. Det är en ökning med 32 000 personer respektive 0,7 procentenheter. Andelen som är långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa mer än sex månader, har ökat på ett års sikt.

Det är arbetslösheten för män som ökat, för kvinnor är förändringen inte statistiskt säkerställd. Antalet arbetslösa ungdomar 16-24 år uppgick till 64 000 (8 000) personer, vilket innebär en arbetslöshet på 10,2 (1,3) procent jämfört med 8,3 procent i juli förra året. En förklaring till ökningen av antalet arbetslösa kan vara att antalet deltagare i konjunktur-beroende arbetsmarknadspolitiska program har minskat.

Enligt statistik från AMS var antalet deltagare i dessa program 71 600 i slutet av juli, vilket är 24 400 färre än i juli 2002.
Antalet långtidsarbetslösa har ökat med 18 000 och uppgick i juli 2003 till 65 000 (9 000). Två tredjedelar av ökningen avser männen och en tredjedel kvinnorna. För åldersgruppen
16-24 år har antalet långtidsarbetslösa fördubblats jämfört med juli 2002, medan åldersgruppen 55-64 år knappast berörts.

Sysselsatta
Av säsongrensade1 data framgår att antalet sysselsatta ligger på samma nivå i juli som i juni i år. Antalet sysselsatta var i juli 4 391 000 jämfört med 4 394 000 i juni 2002. Förändringen ligger inom den statistiska felmarginalen. Antalet sysselsatta inom industrin har minskat med 28 000 och uppgick i juli i år till 747 000 (19 000). Liksom i juni 2003 var även i juli 2003 färre ungdomar i åldern 16-24 år sysselsatta, jämfört med motsvarande period förra året.
Andelen sysselsatta bland unga män 16-24 år har sjunkit något, från 59,6 procent i juli förra året till 57,0 (2,4) procent i juli i år. För unga kvinnor 16-24 år är förändringen inte statistiskt säkerställd.

Arbetade timmar
Det genomsnittliga antalet utförda arbetstimmar per vecka på hela arbetsmarknaden uppgick i juli i år till 79,8 (1,7) miljoner, varav anställda svarade för 67,8 (1,5) miljoner timmar. Om hänsyn tas till olikheter i semesteruttag så innebär det en minskning, jämfört med juli 2002, av antalet utförda arbetstimmar för anställda med ca 2,7 procent.

Undersysselsatta
Antalet personer som av arbetsmarknadsskäl arbetar mindre än de skulle vilja (undersysselsatta) uppgick i juli i år till 225 000 (17 000) personer. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med juli förra året, utom för kvinnor 16-24 år, där undersysselsättningen ökat och i juli 2003 uppgick till 41 000 jämfört med 29 000 i juli förra året.

Definitioner och förklaringar
1) Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.
2) Ej i arbetskraften: personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen omfattar t.ex. studerande utan arbete (även deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program), sjuka utan arbete, hemarbetande, pensionärer, personer utomlands.

Mer information
*Statistiska meddelanden serie AM10
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden, AM 10 SM 0308 som beräknas finnas på www.scb.se 2003-08-28. För prenumeration eller köp av enstaka SM, kontakta SCB, Publikationstjänsten, 70189 Örebro, telefon 019-17 68 00, fax 019-17 64 44, e-post: publ@scb.se.

*Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga avgiftsfritt via SCB:s webbplats.

*Arbetskraftsundersökningarna
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

*Svensk näringsgrensindelning SNI 2002
En reviderad standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2002, trädde i kraft den 1 januari 2003. I AKU används denna standard fr.o.m. publiceringen AKU april. Det är redovisningen av utbildningsväsendet (SNI 80) och vård och omsorg (SNI 85) som påverkas.

Nästa publiceringstillfälle
Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i augusti 2003 publiceras 2003-09-11 kl.13.00.

För tabeller och diagram, se bifogad fil