Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetslösheten allt högre

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2003 13:08 CEST

Arbetskraftsundersökningen i augusti 2003:
Arbetslösheten allt högre

Antalet arbetslösa ökade enligt säsongrensade1 data mellan juli och augusti 2003. Jämfört med augusti 2002 har antalet arbetslösa ökat med 56 000 personer och uppgick i augusti 2003 till 241 000 personer eller 5,4 procent av arbetskraften. Ökningen har skett både bland män och kvinnor och huvudsakligen i åldersgruppen 25-54 år.

En förklaring till ökningen av antalet arbetslösa kan vara att antalet deltagare i konjunktur-beroende arbetsmarknadspolitiska program har minskat. Enligt statistik från AMS var antalet deltagare i dessa program 75 000 i slutet av augusti, vilket är 28 000 färre än i augusti 2002.
Långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa mer än sex månader, har ökat och utgjorde knappt en tredjedel av antalet arbetslösa i augusti.

Sysselsatta
Antalet sysselsatta minskade enligt säsongrensade1 data mellan juli och augusti i år medan förändringen på ett års sikt ligger inom den statistiska felmarginalen. Antalet sysselsatta var i augusti i år 4 258 000 jämfört med 4 282 000 i augusti i fjol. Sysselsättningen har dock minskat både bland män och kvinnor i åldrarna 25-54 år. Tidsbegränsat anställda kvinnor har minskat med 30 000. Antalet sysselsatta inom industrin uppgick i augusti i år till 723 000 (19 000), vilket är 33 000 färre än i augusti 2002.

Arbetade timmar
Det genomsnittliga antalet utförda arbetstimmar per vecka på hela arbetsmarknaden uppgick i augusti i år till 107,5 (1,7) miljoner, jämfört med 113,1 miljoner timmar i augusti i fjol. En stor del av skillnaden kan förklaras av olikheter i semesteruttag mellan åren.
Undersysselsatta
Antalet personer som av arbetsmarknadsskäl arbetar mindre än de skulle vilja (undersysselsatta) uppgick i augusti i år till 231 000 personer. Jämfört med augusti i fjol är det är ingen statistiskt säkerställd förändring. För män har däremot undersysselsättningen ökat med 14 000 jämfört med augusti förra året.
Latent arbetssökande
Antalet personer som velat och kunnat arbeta, men som inte sökt arbete, inklusive heltidsstuderande som sökt arbete (latent arbetssökande) uppgick i augusti till 108 000. Delgruppen heltidsstuderande som sökt arbete har minskat med 11 000 och uppgick i augusti i år till 25 000 personer. I internationell statistik förs dessa personer till gruppen arbetslösa.

Definitioner och förklaringar
1) Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.
2) Ej i arbetskraften: personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Gruppen omfattar t.ex. studerande utan arbete (även deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program), sjuka utan arbete, hemarbetande, pensionärer, personer utomlands.
Mer information
*Statistiska meddelanden serie AM10
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden, AM 10 SM 0309 som beräknas finnas på www.scb.se 2003-09-18. För prenumeration eller köp av enstaka SM, kontakta SCB, Publikationstjänsten, 70189 Örebro, telefon 019-17 68 00, fax 019-17 64 44, e-post: publ@scb.se.

*Sveriges statistiska databaser
Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som är åtkomliga avgiftsfritt via SCB:s webbplats.

*Arbetskraftsundersökningarna
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.

*Svensk näringsgrensindelning SNI 2002
En reviderad standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2002, trädde i kraft den 1 januari 2003. I AKU används denna standard fr.o.m. publiceringen AKU april. Det är redovisningen av utbildningsväsendet (SNI 80) och vård och omsorg (SNI 85) som påverkas.

Nästa publiceringstillfälle
Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i september 2003 publiceras 2003-10-16 kl.13.00.