Statistiska centralbyrån, SCB

Arbetsmarknaden för högutbildade – en jämförelse mellan personer födda i Sverige och födda i annat land: Var tredje högutbildad utrikesfödd utan arbete

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:54 CET

För grafer och tabeller: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283730.aspx

Högutbildade personer födda utomlands arbetade i mindre utsträckning än inrikesfödda med liknande utbildning. Endast 7 av 10 högutbildade utrikesfödda hade arbete som huvudsaklig sysselsättning under mätveckan i april. Motsvarande siffra för inrikesfödda var 9 av 10.

Graf: Huvudsaklig sysselsättning under mätveckan

Många saknar arbete som överensstämmer med utbildningen

Av utrikesfödda med utländsk högskoleutbildning och arbete som huvudsaklig sysselsättning hade endast två tredjedelar ett arbete som helt eller delvis överensstämde med utbildningen. Samma siffra för utrikesfödda med svensk högskoleutbildning och inrikesfödda var 9 av 10.

Graf: Andel förvärvsarbetande under mätveckan samt överensstämmelse med utbildningen

Många saknar kontakter

En stor andel högutbildade utrikesfödda bedömde att avsaknad av kontakter var det största hindret för att få ett arbete som överensstämde med utbildningen. Ett icke svenskt namn, den utländska bakgrunden och språksvårigheter bedömdes också vara viktiga skäl.

Många som saknar arbete behärskar svenska och engelska språket

4 av 5 högutbildade utrikesfödda med utländsk utbildning utan arbete som huvudsaklig sysselsättning ansåg sig  kunna delta i en diskussion på svenska mycket eller ganska bra. Vidare bedömde omkring två tredjedelar av dem utan arbete som huvudsaklig sysselsättning att de kunde delta i en diskussion på engelska, argumentera och övertyga, göra muntliga presentationer samt göra skriftliga rapporter på både svenska och engelska mycket eller ganska bra.

Både utrikesfödda och inrikesfödda upplever orättvisor i arbetet

Högutbildade utrikesfödda känner sig i mindre utsträckning orättvist behandlade på arbetet jämfört med inrikesfödda när det gäller lön och kompetensutveckling. Gällande arbetsuppgifter och karriär känner sig grupperna orättvist behandlade i samma utsträckning.

Definitioner och förklaringar

Arbetsmarknaden för högutbildade är en urvalsundersökning. Uppgifterna samlades in via postenkäter. Syftet med undersökningen var att kartlägga situationen på arbetsmarknaden för högutbildade utrikes födda personer, arbetsomfattning och i vilken mån arbetet överensstämde med högskoleutbildningen.

Populationen omfattade utrikes födda personer mellan 25 och 64 år som hade minst treårig högskoleutbildning samt hade invandrat till Sverige mellan 1996 och 2007. I urvalet ingick 6 500 personer födda utomlands. Det fanns även en kontrollgrupp, 1 500 personer födda i Sverige, för att kunna jämföra resultaten med de personer som är födda utomlands.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en temarapport Tema: Utbildning 2009:4. Högutbildade utrikesfödda som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro

 

Förfrågningar

Frida Hultgren
Tfn 019-17 69 91
E-post frida.hultgren@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.