Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsläget i augusti 2008: Tydlig försvagning av arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 10:00 CEST

 

Försvagningen av arbetsmarknaden blir allt tydligare. I jämförelse med augusti 2007 har antalet nyanmälda lediga platser blivit 26 000 färre, varselnivån nästan fördubblats, och 15 000 färre fick någon form av arbete i augusti i år. Siffrorna baseras på personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten i gruppen 16-64 år är fortfarande låg - 3,0 procent - vilket är lägre än för ett år sedan, men förbättringstakten är i avtagande.

 

- Det här är första gången sedan 1992 som arbetslösheten i augusti är högre än under juli. Det råder inte längre någon tvekan om att vi går mot sämre tider på arbetsmarknaden, säger Arbetsförmedlingens stabschef Lena Liljebäck.
- Även om arbetslösheten fortfarande är låg, tar vi signalerna på största allvar. Vi måste hitta de arbetsgivare som trots allt behöver nyanställa, men kanske drar sig för att sätta igång den processen. Där kan Arbetsförmedlingen var till stor hjälp.

Det dominerande programmet med aktivitetsstöd till deltagarna är idag Jobb- och utvecklingsgarantin med 42000 deltagare.

- Här handlar det om människor som varit arbetslösa länge, och ofta bedöms stå långt ifrån ett jobb. Ändå gick omkring 4 000 av deltagarna vidare till jobb eller utbildning under juli och augusti, påpekar Lena Liljebäck.

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i slutet av augusti 2008

Färre arbetssökande får jobb
Under augusti började 43000 av samtliga inskrivna någon form av arbete - en nedgång på ett år med 15000. Av dessa var drygt 27000 arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd.
Bland dem kan nämnas:


  • 5000 ungdomar under 25 år

  • 6000 utrikes födda

  • 3000 funktionshindrade.

Av arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd fick vidare drygt 24000 arbete utan stöd. Andelen personer i arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd som fick arbete uppgick i augusti 2008 till 11 procent.

Stor nedgång i efterfrågan på arbetskraft
Efterfrågan på arbetskraft har nu avtagit under flera månader. Antalet lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar i augusti var knappt 44000[1], vilket är närmare 26000 färre än för ett år sedan. Minskningen berör nästan alla större näringsgrenar, och den är särskilt stor inom varuhandeln och uppdragssektorn. Fördelat på varaktighet har nedgången varit störst på de kortare tillfälliga anställningarna. Största minskningen noteras för Gotland (-58 %) och Blekinge (-57 %). Även i Stockholms län har minskningen varit påtaglig (- 47 %). I skogslänen Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland har nedgången i efterfrågan varit betydligt måttligare, mellan 4 och 15 %.

Fördubbling av varslen
Under augusti varslades 4 000 personer om uppsägning, att jämföra med 2 200 i augusti förra året. Bland annat märks tydliga uppgångar inom handeln, industrin och uppdragsverksamheten. Däremot syns en nedgång när det gäller transportvarslen.

Färre nya arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen var i augusti 30000. Under en längre tid har siffran sjunkit trendmässigt, men med en viss tendens till utplaning de senaste månaderna. Under augusti var nedgången 1000 personer, jämfört med förra året.

Alltjämt låg arbetslöshet
Trots den vikande arbetsmarknaden sjunker antalet arbetslösa fortfarande. Av arbetskraften[2] var 3,0 procent eller knappt 149000 personer inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av augusti. Detta innebär en minskning på ett år med 0,4 procentenheter, eller 20000 personer. Nivån är den lägsta för en augustimånad sedan 1990, men nedgången från 2007 är mindre än under tidigare månader i år, och dessutom är augustinivån för första gången på 16 år högre än julinivån.
Arbetslösheten har sedan augusti 2007 sjunkit påtagligt för både kvinnor och män.


  • Antalet arbetslösa kvinnor har minskat med 10000

  • Antalet arbetslösa män har också minskat med 10000

Fortfarande är det något fler män än kvinnor som är arbetslösa - i augusti 76000 män och 72000 kvinnor.

Bland inskrivna vid Arbetsförmedlingen är det framförallt bland unga (18-24 år) som arbetslösheten minskat. Det var 33000 i denna grupp som var arbetslösa i augusti i år - 6000 färre än i augusti 2007. Siffran avviker från SCB:s officiella arbetslöshetsstatistik, där ungdomsarbetslösheten ökar jämfört med i fjol. Förklaringen kan vara ändrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, samt att mätmetoderna skiljer sig åt.

Även bland äldre (55+) är arbetslösheten lägre än för ett år sedan. Den har minskat från 26000 till knappt 20000.

För funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga noteras också en bättre situation, från 21200 arbetslösa i augusti 2007 till 18000 i år.

Arbetslösheten var i augusti lägst i Jönköpings län, 1,9 procent[3], och högst i Gävleborgs, Västernorrlands och Norrbottens län, 3,3 procent. Arbetslösheten har det senaste året minskat de allra flesta länen. Den största nedgången, 1,0 procentenheter, uppmättes i Gotlands län. En svag uppgång, 0,2 procentenheter, noteras i Kronobergs län - dock från en låg utgångsnivå - samt i Värmlands län. I Blekinge län var arbetslösheten oförändrad.

Fler personer i program med aktivitetsstöd
Totalt 1,3 procent av arbetskraften, eller 66000 personer, deltog under augusti i program med aktivitetsstöd, vilket är en ökning på ett år med 16000. Av personer med aktivitetsstöd deltog 5 500 i arbetsmarknadsutbildning och 7000 i förberedande insatser av olika slag (t.ex. väglednings-, rehabiliterings- och förberedande utbildningsinsatser).

Den största gruppen med aktivitetsstöd är deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin. Den har vuxit kontinuerligt sedan starten för drygt ett år sedan, och omfattade i augusti drygt 42000 deltagare. Jobbgarantin för ungdomar - som startade i december 2007 - är också stor och omfattade i slutet av augusti 10000 personer.

Regionalt varierade andelen personer i aktivitetsstöd från 0,7 procent[4] i Stockholms och Jönköpings län till 1,8 procent i Gävleborgs och Norrbottens län.

Kompletterande aktörer
Arbetsförmedlingen har sedan några månader tillbaka avtal med s.k. kompletterande aktörer, med uppgift att jobba inom ramen för de två stora garantierna. Inom jobb och utvecklingsgarantin var i slutet av augusti 4200 personer överförda till kompletterande aktörer. För Jobbgarantin för ungdomar är motsvarande volym 1 400 personer.

Antalet personer i arbete med stöd minskar
1,7 procent av arbetskraften, 84000 personer, hade olika former av arbete med stöd. Det är 12000 färre än under augusti förra året. Av personerna i arbeten med stöd fanns:


  • 13000 i olika anställningsstöd, bland annat 5000 i plusjobb och 6000 i särskilt anställningsstöd

  • 71000 i särskilda insatser för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, varav 58000 i anställning med lönebidrag

Allt färre undersysselsatta
I augusti var 41500 inskrivna som deltidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 14000 färre än under motsvarande månad i fjol. Antalet timanställda har minskat med 21000 till 57000 personer.

 

Långtidsarbetslösheten har gått ned kraftigt
Antalet långtidsarbetslösa (personer som varit arbetslösa kontinuerligt minst 6 månader, eller för ungdomar under 25 år minst 100 dagar) har sedan förra året minskat med 18000, och uppgick i slutet av augusti till 35000 personer.
För ungdomarna är minskningen procentuellt sett ännu större, från 7100 till 2000.

[1] Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Den andelen varierar över tid, och är större i högkonjunktur än i lågkonjunktur. Vid årsskiftet 2007/2008 skärptes Arbetsförmedlingens annonsregler. Tillsammans med ökad granskning har det medfört att antalet platser som omannonserats har minskat kraftigt
[2] I arbetskraften (16-64 år) ingår även de heltidsstuderande som sökt arbete.
[3] Länens arbetslöshet är relaterad till motsvarande befolkning.
[4] Länens programdeltagande är relaterat till motsvarande befolkning.

För kommentarer:
Lena Liljebäck
Stabschef
Tfn:010-486 63 87
Presskontakt:
Christina Mångård
Tfn: 010-486 70 53
Information:
Han Tydén
Analytiker
Tfn: 010-487 04 96