Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsläget i december 2009: Arbetslösheten ökar inte längre

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 10:00 CET

Utvecklingen på arbetsmarknaden är fortsatt svag, men det finns tecken på att försämringen börjar plana ut. Både antalet lediga platser och antalet personer som får arbete ökar och antalet varsel är betydligt lägre än för ett år sedan. Registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och antalet personer i program med aktivitetsstöd var i december sammantaget 419 000 personer. Det motsvarar 9 procent av arbetskraften. Motsvarande siffror för ett år sedan var 271 000 personer eller 5,8 procent av arbetskraften.

– Mycket talar för att vi snart kommer att lämna utförsbacken på arbetsmarknaden bakom oss. Men fortfarande är arbetslösheten hög. Det finns lediga platser och att börja med en praktikplats, ett nystartsjobb eller Arbetsförmedlingens nya program Lyft är ett bra sätt att komma in på arbetsmarknaden, säger Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör Lena Liljebäck.

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i slutet av december 2009

30 000 fick jobb
Under december påbörjade 30 000 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon form av arbete, 3 000 fler än för ett år sedan. Av dessa 30 000 kom drygt 19 000 från arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd. Av dem som fick arbete var:

  • 4 000 ungdomar under 25 år
  • 3 500 utrikes födda
  • 1 000 funktionshindrade

Av dem som var arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd fick vidare drygt 16 000 arbete utan stöd, 1 600 arbete med stöd och 1 400 nystartsjobb.

Efterfrågan på arbetskraft börjar åter öka
Antalet lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar uppgick i december till drygt 28 000[1]. Det är mer än 1 000 fler än för ett år sedan[2]. Nedgången var fortfarande stor inom transportsektorn, men uppgången var markant inom området personliga och kulturella tjänster.

Färre varsel än året innan
Under december varslades 6 800 personer om uppsägning. Det kan jämföras med den mycket höga nivån i december 2008, 18 000 personer. Jämfört med november 2009 innebär decembersiffrorna en uppgång med 2 000. Varselnivån var högst i Gävleborgs län, beroende på ett stort enskilt varsel där.

Arbetslöshetens ökning har upphört
Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen är högre än för ett år sedan. Även jämfört med november har arbetslösheten i faktiska tal ökat, men det är säsongmässigt normalt. Den långsiktiga ökningstrenden har upphört på grund av den stora satsningen på program med aktivitetsstöd. I slutet av december var antalet arbetslösa knappt 261 000 personer, eller 5,6 procent av arbetskraften[3]. Det är en ökning sedan december 2008 med 1,6 procentenheter, eller 73 000 personer. Andelen arbetslösa relativt befolkningen (16-64 år) har på ett år ökat med 1,2 procentenheter till 4,4 procent. Fler män än kvinnor är inskrivna arbetslösa, i december 152 000 män och 108 000 kvinnor, och antalet har sedan december 2008 stigit mer för män än för kvinnor.

  • Antalet kvinnor har ökat med 30 000
  • Antalet män har ökat med 43 000

Minskning av antalet nya arbetslösa
Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen börjar nu minska jämfört med föregående år. Under december var det totala antalet nyinskrivna arbetslösa 33 000, en minskning med 5 000 personer jämfört med året innan. I åldersgruppen 18-24 år uppgick antalet nyinskrivna arbetslösa till knappt 10 000.

Ungdomarnas arbetslöshet planar ut
Arbetslösheten har sedan föregående år ökat tydligt i alla åldersgrupper. 43 000 ungdomar mellan 18 och 24 år var i december inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, vilket är 4 000 fler än år 2008. Den årsbaserade ökningstakten
har reducerats avsevärt de senaste månaderna. Antalet arbetslösa över 55 år har på ett år stigit med drygt 11 000 till nästan 37 000.

Fördubbling av antalet personer i program med aktivitetsstöd
Antalet personer i program med aktivitetsstöd ökar, särskilt bland yngre. Totalt 3,4 procent av arbetskraften, drygt 158 000 personer, deltog under december i sådana program, en ökning på ett år med 1,6 procentenheter eller 75 000 personer. Jobb- och utvecklingsgarantin omfattade 66 000 deltagare, varav 12 000 i fas 3. När det gäller ungdomar under 25 år har programvolymen nästan tredubblats, till närmare 56 000 personer. 50 000 av dessa deltog i jobbgarantin för ungdomar. Satsningen på arbetspraktik har medfört att antalet personer i detta program har stigit kraftigt det senaste året[4].

Stora regionala variationer för ungdomarna
Arbetslösheten var i december lägst i Uppsala län (3,3 procent[5]) och högst i Gävleborgs och Västernorrlands län (5,7 procent). Arbetslösheten har det senaste året ökat i alla län, mest i Södermanlands län (1,6 procentenheter) och minst i Gotlands län (0,3 procentenheter). Summeras arbetslösheten och deltagandet i program med aktivitetsstöd var nivån 5,6 procent i Uppsala län (lägst i landet) och 10,2 procent i Gävleborgs län (högst i landet). För ungdomar mellan 18 och 24 år är variationerna större, från 5,5 procent i Stockholms län till 20,5 procent i Gävleborgs län. Riksgenomsnittet av arbetslöshet plus program med aktivitetsstöd är för ungdomarna 11,7 procent av befolkningen.

Antal personer i arbete med stöd minskar
1,5 procent av arbetskraften, 71 000 personer, hade olika former av arbete med stöd. Det är 6 000 färre än under december föregående år. Av personerna i arbeten med stöd var:

  • 5 500 i olika anställningsstöd (3 000 i särskilt anställningsstöd och drygt 2 000 i instegsjobb)
  • 66 000 i särskilda insatser för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, varav knappt 48 000 i anställning med lönebidrag

Dubbelt så många långtidsarbetslösa
Arbetslöshetens ökning jämfört med 2008 beror på förlängda arbetslöshetstider eftersom nyinskrivningarna på Arbetsförmedlingen minskar. Det visar statistiken över långtidsarbetslösa[6] som på ett år nästan fördubblats till 82 000. För ungdomar i åldern 18-24 år är ökningen lika stor, från 4 500 till 8 700.

Något fler undersysselsatta
I december var 37 000 inskrivna som deltidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 1 000 färre än december 2008. Antalet timanställda har ökat med nästan 3 000, till närmare 64 000 personer.

Försämrade resultat för de nyinskrivna arbetslösa
Av dem som skrevs in som arbetslösa i september 2009 hade 22 procent fått arbete inom 90 dagar efter inskrivningen. Motsvarande andel för de nyinskrivna arbetslösa i augusti 2008 var 32 procent. Även för ungdomar mellan 18 och 24 år gick resultatnivån ned från 32 till 22 procent.

[1] Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden. Alla lediga platser anmäls inte till Arbetsförmedlingen. Andelen platser som anmäls varierar över tid och är större i högkonjunktur. Vid årsskiftet 2007/2008 skärptes Arbetsförmedlingens annonsregler.
[2] Nedgången är i viss mån ett statistiskt fenomen då Arbetsfömedlingens marknadsandel av lediga platser minskat något.
[3] Arbetslöshetsnivån för de inskrivna på Arbetsförmedlingen är lägre än nivån i SCB:s arbetskraftsundersökningar. En anledning är att Arbetsförmedlingens mätningar av antalet arbetslösa inte innehåller de heltidsstuderande som söker arbete. Till dessa räknas bl.a. många av deltagarna i de arbetsmarknadspolitiska programmen med aktivitetsstöd.
[4] Till arbetspraktik räknas här även prova-på-platser och praktisk kompetensutveckling.
[5] Länens arbetslöshet (inskrivna vid arbetsförmedlingarna) är genomgående relaterad till motsvarande befolkning (16-64 år). Denna siffra är lägre än den som erhålls om man relaterar arbetslösheten till arbetskraften.
[6] Personer över 25 år med minst sex månaders sammanhängande arbetslöshetstid samt personer under 25 år med minst 100 dagars sammanhängande arbetslöshetstid.

För kommentarer:
Lena Liljebäck
Biträdande generaldirektör 
Tfn: 010-486 63 87 

Presskontakt: 
Christina Mångård                                                  
Pressekreterare 
Tfn: 010-486 70 53                              

Information:
Hans Tydén
Analytiker
Tfn: 010 487 04 96