Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsläget i januari 2007: Rekordmånga lediga jobb men oro för ungdomarnas situation

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 10:00 CET

Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden består. I januari fick Arbetsförmedlingen in 75 000 nya lediga jobb. Ökningen rör alla större näringsgrenar. Antalet nya lediga jobb är dubbelt så många inom varuhandel och transportverksamhet som för ett år sedan. Även inom verkstads-, uppdrags-, byggnads- och vårdsektorerna har efterfrågan på personal ökat markant. Arbetslösheten fortsätter nedåt och låg vid månadens slut på 4,6 procent, men antalet långtidsarbetslösa ungdomar ökar snabbt.

- Det är mycket glädjande att den starka utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter och att utvecklingen gäller hela arbetsmarknaden, säger AMS generaldirektör Bo Bylund. I januari rapporterades 75 000 nya jobb till arbetsförmedlingarna, vilket är den högsta januarinivån sedan jämförbar statistik infördes 1970. Det är särskilt positivt att ökningen i stor utsträckning gäller fasta jobb och längre tillfälliga anställningar. Det visar att vi har en mycket stark arbetsmarknad.

- Det finns dock några orosmoln. Situationen är fortsatt svår för arbetssökande som har svag förankring på arbetsmarknaden, till exempel ungdomar med låg utbildning, säger Bo Bylund. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar har fördubblats sedan januari förra året. Detta är framför allt en följd av den kraftiga neddragningen av arbetsmarknadspolitiska program. Det är särskilt angeläget att arbetsförmedlingen nu lägger stor kraft vid att matcha ungdomarna med de nya jobb som kommer. Jag ser även att nystartsjobben kan bli en bra ingång för unga människor på arbetsmarknaden.

Se tabeller och fotnoter i bifogad fil.

Arbetssökande vid Arbetsförmedlingen som fick arbete under januari 2007
Fördelning på sökandekategorier Antal
Totalt 62 600

Därav:
-ombytessökande 25 400
-arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 37 200
--därav öppet arbetslösa 29 500
--därav i program med aktivitetsstöd 7 700


Från arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd till arbete
Olika grupper Antal
Totalt 37 200

Därav :
-arbete utan stöd 34 300
-män 19 000
-kvinnor 18 200
-långtidsinskrivna 1 900
-sökande med funktionshinder 3 200
-utrikes födda 6 900
-ungdomar 8 000
-långtidsarbetslösa ungdomar 600
-55 år och äldre 4 400

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i slutet av januari 2007

• 75 000 nya lediga jobb på arbetsförmedlingen
Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att öka kraftigt. Antalet lediga platser som anmälts till landets arbetsförmedlingar uppgick i januari till 75 000, vilket är 26 000 fler än för ett år sedan . 14 000 av platserna bokfördes som ferieplatser, en ökning med 4 000 jämfört med januari 2006. I övrigt är det främst tillsvidareanställningar och längre visstidsanställningar som ökat starkt i omfattning.

Uppgången på arbetsmarknaden är mycket bred och omfattar alla större näringsgrenar. Både varuhandeln och transportverksamheten har fördubblat sina platsvolymer på ett år, och även verkstads-, uppdrags-, byggnads- och vårdsektorerna har markant ökat sin efterfrågan på personal.

• Varselökning i statlig sektor
Under januari varslades 3 500 personer om uppsägning. Detta innebär en viss uppgång från föregående år, då 3 000 personer varslades. De flesta branscher uppvisar minskningar av antalet personer som varslats. Ett undantag är emellertid den statliga verksamheten, där ett ovanligt högt antal – 1 000 personer – varslas, mestadels på grund av neddragningar föranledda av riksdagens beslut i höstas.

• Fler får jobb
Antalet övergångar från Arbetsförmedlingen till arbete har ökat markant. Under januari har nästan 63 000 arbetssökande övergått till någon form av arbete, vilket är 4 000 fler än för ett år sedan. Av dem som gått till arbete den senaste månaden hade 800 fått nystartsjobb.

• Arbetslösheten minskar
4,6 procent av arbetskraften, eller 210 000 personer, var arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av januari månad. Det innebär en minskning med 0,9 procentenheter, eller 37 000 personer, jämfört med januari 2006. Mediantiden i arbetslöshet har på ett år sjunkit från 74 till 67 dagar, och särskilt stor är nedgången för kvinnorna.

Det är fortfarande männens arbetslöshet som går ned snabbast, och antalet män som är arbetslösa har på ett år minskat med 24 000. Antalet arbetslösa kvinnor gick ned med knappt 14 000 personer. Fortfarande är det dock fler män än kvinnor som är arbetslösa – i januari drygt 115 000 män och drygt 94 000 kvinnor. Arbetslösheten för ungdomar mellan 18 och 24 år uppgick till 43 000 personer, vilket är 1 000 färre än för ett år sedan. Arbetslösheten för personer över 55 år har minskat med 4 000 till 35 000.

Arbetslösheten var i januari lägst i Kronobergs län, 3,1 procent. Därnäst följde Jönköping med 3,2 och Stockholm med 3,4 procent. Den högsta arbetslösheten, 6,9 procent, återfanns i Gävleborgs län, följt av Norrbotten med 6,5 procent.

• Fler har arbete med stöd
2,4 procent av arbetskraften, eller 108 000 personer, var anställda i olika former av arbete med stöd. Detta betyder en ökning med drygt 17 000 personer jämfört med samma tidpunkt förra året. Av dem återfanns 40 000 i anställningsstöd eller utbildningsvikariat, 67 000 i särskilda insatser för funktionshindrade och 800 i nystartsjobb.

• Kraftig minskning av antalet personer i program med stöd
1,5 procent av arbetskraften, eller 68 000 personer, deltog i program med aktivitetsstöd. Detta innebär en minskning på ett år med 39 000 personer. Drygt 35 000 personer deltog i förberedande insatser av olika slag (t.ex. väglednings-, rehabiliterings- och utbildningsinsatser).

• Långtidsarbetslösheten för ungdomar ökar kraftigt
Långtidsarbetslösheten (antalet personer som varit arbetslösa kontinuerligt minst 6 månader, eller för ungdomar under 25 år minst 100 dagar) har minskat med drygt 13 000 personer på ett år och uppgick i slutet av januari till 48 000 personer. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar 18-24 år har dock gått upp markant, från 2 800 till 5 500 personer.

• Långtidsinskrivna på Arbetsförmedlingen minskar
Antalet långtidsinskrivna (minst två år i arbetslöshet eller program) minskade jämfört med förra året med närmare 4 000 till 37 000. Bland ungdomarna har antalet gått ned med knappt 200 till 1 300. Antalet deltagare i Aktivitetsgarantin – som vänder sig till arbetssökande med långa inskrivningstider på Arbetsförmedlingen – har sjunkit med 7 000 till 39 000.


För kommentarer
Bo Bylund
070 - 581 8240

Presskontakt:
Helena Färnsten
010-486 29 76

Christina Mångård
010-486 70 53