Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsläget i januari 2010: Försämringen på arbetsmarknaden dämpas

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 10:00 CET

Det är nu tydligt att försämringen av arbetsmarknaden börjar plana ut. Antalet personer som får arbete ökar och antalet varsel är betydligt lägre än för ett år sedan. Dessutom minskar nu antalet nyinskrivna arbetslösa. Antalet registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick i januari sammanlagt till 438 000 personer, motsvarande 9,4 procent av arbetskraften.

– Med tanke på hur det ser ut på arbetsmarknaden idag är det glädjande att det nu är  en stor ökning av antalet personer som får arbetspraktik och nystartsjobb. Det är bra att så många arbetssökande får tillfälle att komma in på arbetsmarknaden och att fler arbetsgivare samarbetar med Arbetsförmedlingen när de ska anställa personal. Arbetsgivare kan på detta sätt lösa sina kommande behov av rekryteringar när det blir pensionsavgångar på företaget, säger Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör Lena Liljebäck.

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i slutet av januari 2010

40 000 fick jobb
Under januari påbörjade 40 000 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon form av arbete, 4 000 fler än för ett år sedan. Av de 40 000 inskrivna som fick arbete i januari kom 27 000 från arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd. Bland dessa var:  
- 5 500 ungdomar under 25 år
- 5 500 utrikes födda
- 2 500 funktionshindrade
Av dem som var arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd fick 23 000 arbete utan stöd, 2 000 arbete med stöd och 2 000 personer nystartsjobb.
Tillfällig nedgång i platsstatistiken
Antalet lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar uppgick i januari till 42 000[1], vilket är 8 000 färre än för ett år sedan[2]. Nedgången bedöms som tillfällig och beror dels på kalendereffekter och dels på ett lägre antal ferieplatser. Den var störst inom personliga och kulturella tjänster samt vård och omsorg. Däremot redovisades en uppgång för platserna inom verkstadsindustrin. Platstillströmningen ökar trendmässigt trots den låga nivån i januari. Antalet ferieplatser anmälda i januari har på ett år minskat med 5 000 till drygt 8 000. En trolig förklaring är företagens stora reserv av friställd personal, samt ett lågt kapacitetsutnyttjande av de anställda.
Färre varsel
Antalet varsel har nu återgått till betydligt lägre nivåer än för ett år sedan. Under januari varslades 4 600 personer om uppsägning. Det kan jämföras med 17 000 personer under januari 2009. Varselnivån var ovanligt hög, 700 personer, i Västernorrlands län, beroende på ett stort enskilt varsel.
Arbetslösheten ökar inte längre
Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen är fortfarande högre än för ett år sedan. Den långsiktiga ökningstrenden har upphört och trendmässigt övergått i en minskning på grund av den stora satsningen på arbetsmarknadspolitiska program. I slutet av januari uppgick antalet arbetslösa till 265 000 personer, eller 5,7 procent av arbetskraften[3]. Det innebär en ökning sedan januari 2009 med 1,2 procentenheter, eller 55 000 personer. Andelen arbetslösa relativt befolkningen (16-64 år) har på ett år ökat med 1,0 procentenheter till 4,5 procent. Fler män än kvinnor är inskrivna arbetslösa, i januari drygt 154 000 män och 111 000 kvinnor, och antalet har sedan januari 2009 stigit mer för män än för kvinnor.
-Antalet kvinnor har ökat med 25 000
-Antalet män har ökat med 30 000
Ungdomarnas arbetslöshet minskar
Arbetslösheten har sedan föregående år ökat tydligt i flertalet åldersgrupper. Ett undantag är de yngsta på arbetsmarknaden. 44 000 ungdomar mellan 18 och 24 år var i januari inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, vilket är 500 färre än år 2009. Antalet arbetslösa över 55 år har på ett år stigit med 10 000 till drygt 37 000.
Minskning av antalet nya arbetslösa
Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen börjar nu minska om man jämför med januari föregående år. Under januari var det totala antalet nyinskrivna arbetslösa 38 000, en minskning med 6 000 personer jämfört med förra året. Däremot har nivån stigit jämfört med december 2009, vilket dock är säsongmässigt normalt. I åldersgruppen 18-24 år uppgick antalet nyinskrivna arbetslösa till 13 000.
Fördubbling av antalet personer i program med aktivitetsstöd
Antalet personer i program med aktivitetsstöd ökar, särskilt bland yngre. Totalt 3,7 procent av arbetskraften, 173 000 personer, deltog under januari i sådana program, en ökning på ett år med 1,8 procentenheter eller 85 000 personer. Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion för de personer som uppnått tidsgränsen i sjukförsäkringen påbörjades i januari. Dessa personer skrivs direkt in i en förberedande insats som ger aktivitetsstöd. Därmed har deltagandet i program med aktivitetsstöd under januari ökat med 12 800 personer som inte tidigare varit aktuella i Arbetsförmedlingens statistik. Jobb- och utvecklingsgarantin omfattade 68 000 deltagare, varav 13 000 i fas 3. När det gäller ungdomar under 25 år har programvolymen ökat ännu snabbare, från 23 000 till 56 000 personer. 50 000 av dessa deltog i jobbgarantin för ungdomar. Satsningen på arbetspraktik har medfört att antalet personer i detta program har stigit mycket kraftigt det senaste året och det uppgick i januari till drygt 18 000[4].
Regionala variationer
Summeras arbetslösheten och deltagandet i program med aktivitetsstöd blir nivån 5,1 procent i Stockholms län, lägst i landet, och 10,5 procent i Gävleborgs län, högst i landet. För ungdomar mellan 18 och 24 år är variationerna större, från 5,8 procent i Stockholms län till 20,4 procent i Gävleborgs län. Riksgenomsnittet för ungdomarna var 11,9 procent av befolkningen.
Fler i nystartsjobb och färre i arbete med stöd
Antal personer i nystartsjobb har ökat markant. I januari sysselsatte dessa jobb 23 000 personer, jämfört med 16 000 för ett år sedan. 1,5 procent av arbetskraften, 70 000 personer, hade olika former av arbete med stöd. Det är 5 000 färre än under januari föregående år. Av personerna i arbete med stöd var:
- 5 000 i olika anställningsstöd (3 000 i särskilt anställningsstöd och drygt 2 000 i instegsjobb)
- 65 000 i särskilda insatser för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, varav 46 000 i anställning med lönebidrag
Dubbelt så många långtidsarbetslösa
Arbetslöshetens ökning jämfört med förra året beror på förlängda arbetslöshetstider eftersom nyinskrivningarna på Arbetsförmedlingen minskar. Detta visar sig i statistiken över långtidsarbetslösa[5], vars antal på ett år nästan fördubblats till drygt 80 000. Även för ungdomar i åldern 18-24 år är ökningen påtaglig, från 5 500 till 9 100.
Färre undersysselsatta
I januari var 37 000 inskrivna som deltidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 2 000 färre än januari 2009. Antalet timanställda har däremot ökat med 1 000, till 62 000 personer.
Sämre resultat för nyinskrivna arbetslösa
Av dem som skrevs in som arbetslösa i oktober 2009 hade 18 procent fått arbete inom 90 dagar efter inskrivningen. Motsvarande andel för de nyinskrivna arbetslösa i oktober 2008 var 24 procent. Även för ungdomar mellan 18 och 24 år gick resultatnivån ned, från 24 till 17 procent.

[1] Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden. Alla lediga platser anmäls inte till Arbetsförmedlingen. Andelen platser som anmäls varierar över tid och är större i högkonjunktur. Vid årsskiftet 2007/2008 skärptes Arbetsförmedlingens annonsregler.
[2] Nedgången är i viss mån ett statistiskt fenomen då Arbetsfömedlingens marknadsandel av lediga platser minskat något.
[3] Arbetslöshetsnivån för de inskrivna på Arbetsförmedlingen är lägre än nivån i SCB:s arbetskraftsundersökningar. En anledning är att Arbetsförmedlingens mätningar av antalet arbetslösa inte innehåller de heltidsstuderande som söker arbete. Till dessa räknas bl.a. många av deltagarna i de arbetsmarknadspolitiska programmen med aktivitetsstöd.
[4] Till arbetspraktik räknas här även prova-på-platser och praktisk kompetensutveckling.
[5] Personer över 25 år med minst sex månaders sammanhängande arbetslöshetstid samt personer under 25 år med minst 100 dagars sammanhängande arbetslöshetstid.

Se statistik: http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=37

För kommentarer:
Lena Liljebäck
Biträdande generaldirektör
Tfn: 010-46 63 87
Presskontakt:                               
Christina Mångård                          
Pressekreterare                            
Tfn: 010-486 70 53                       
Information:
Hans Tydén
Analytiker
Tfn: 010-487 04 96

ARBETSFÖRMEDLINGEN LEDER TILL ARBETE
Arbetsförmedlingen medverkar till att arbetsgivare hittar rätt arbetskraft och arbetssökande kan få jobb.
Kontakt: Arbetsförmedlingens kundtjänst 0771-41 64 16 eller den lokala Arbetsförmedlingen. www.arbetsformedlingen.se