Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsläget i juli 2007: Arbetslösheten fortsätter att minska

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 10:00 CEST

Arbetslösheten sjönk markant i juli till 3,7 procent, jämfört med 5,2 procent för ett år sedan. Antalet arbetslösa minskade med nästan en tredjedel på ett år. Fyra av tio nyarbetslösa som anmält sig på Arbetsförmedlingen i år började ett nytt jobb inom tre månader. Samma period förra året var motsvarande resultat tre av tio.

- Det är glädjande att arbetslösheten sjunker och att en större del av de arbetslösa börjar arbeta. Vi ser nu att kvinnornas arbetslöshet minskar snabbare än männens, säger Lars Sjöström, ställföreträdande generaldirektör, AMS

- Trots en stark utveckling på arbetsmarknaden är det många arbetslösa som inte får del av förbättringen. Arbetsförmedlingens arbete inom Jobb och utvecklingsgarantin för dem som har varit arbetslösa länge är därför en viktig insats som byggs upp under hösten, säger Lars Sjöström.

Arbetssökande vid Arbetsförmedlingen som fick arbete under januari – juli 2007
Totalt 407 600
därav:
-sökande som har arbete med eller utan stöd 160 200
-arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 247 400
--därav öppet arbetslösa 208 200
--därav i program med aktivitetsstöd 39 200

Från arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd till arbete
Olika grupper
Totalt 247 400
därav :
-arbete utan stöd 222 200
-män 132 300
-kvinnor 115 100
-långtidsinskrivna 16 400
-sökande med funktionshinder 25 500
-utrikes födda 50 000
-ungdomar 61 500
-långtidsarbetslösa ungdomar 10 400
-55 år och äldre 26 700

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i slutet av juli 2007
• Platsinflödet tog ny fart
Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att öka. Den avtagande trend som vi sett senaste månaderna bröts i juli. Antalet nyanmälda platser ökade till 46 000, vilket var 56 procent fler än under juli månad i fjol. Tillsvidareanställningarna växer snabbast. Störst ökning skedde inom handeln, finans och uppdragssektorn. Inom bygg- och anläggningsindustrin samt verkstadsindustrin syns en svag minskning av antalet platser.
• Fortsatt få varsel
Under juli varslades 1 700 personer om uppsägning, vilket är 600 personer färre än förra året. Det är framför allt tillverkningsindustrin och uppdragsverksamheten som har fortsatt fallande varseltal. Handeln, offentlig sektor samt byggindustrin redovisar ett ökat antal varslade.
• Chanserna att få ett arbete ökar
Under juli började 40 000 av de inskrivna arbetssökande någon form av arbete, vilket är 4 000 färre än för ett år sedan. Andelen arbetssökande som börjat nytt jobb är ändå högre än förra året eftersom det totala antalet arbetssökande minskat kraftigt. Andelen nyinskrivna arbetslösa som börjat ett arbete inom tre månader efter första inskrivningsdagen på Arbetsförmedlingen har ökat och uppgår under året till 38 procent, mot 29 procent förra året.
• Färre nyinskrivna vid Arbetsförmedlingen
Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen var 25 000 under juli månad vilket är 6 000 färre än för ett år sedan. Under drygt två års tid har vi sett färre nyinskrivna arbetslösa än under samma månad ett år tidigare. Minskningen beror framför allt på den goda konjunkturen, men denna sommar har även förändringar i arbetslöshetsförsäkringen påverkat minskningstakten.
• Arbetslösheten har minskat med nästan en tredjedel
Arbetslösheten har minskat med 29 procent på ett år. 173 000 personer eller 3,7 procent av arbetskraften var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av juli månad. Nedgången är 1,5 procentenheter eller 71 000 personer jämfört med juli 2006. Den starka nedgången har bara överträffas av några månader runt årsskiftet 2000/2001 under den senaste 15-årsperioden. Kvinnornas arbetslöshet minskade något snabbare än männens. Arbetslösheten var lägst i Kronobergs län med 2,5 procent och högst i Örebro län, 5,1 procent. Den största minskningen av arbetslösheten det senaste året har skett i Blekinge, -2,1 procentenheter.
• Antalet personer i program med aktivitetsstöd minskar kraftigt
48 000 eller 1,0 procent av arbetskraften deltog i program med aktivitetsstöd under juli. Det är 0,8 procentenheter eller 36 000 personer färre än förra året. Minskningen är större för män än för kvinnor. För ungdomarna mellan 18-24 år är minskningen 75 procent.
• Färre undersysselsatta
I juli var 55 000 inskrivna som deltidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 15 procent färre än under motsvarande månad i fjol. Antalet timanställda har minskat med 22 procent till 78 000 personer.
• Färre i arbete med stöd
97 000 personer var sysselsatta i olika former av arbete med stöd. Det är 7 000 färre än förra året. Minskningen har varit större för män än för kvinnor. 27 000 återfanns i anställningsstöd varav 18 000 i plusjobb, samt 70 000 i särskilda insatser för funktionshindrade.
• Viss ökning av långtidsarbetslösheten
Långtidsarbetslösheten (antalet personer som varit arbetslösa kontinuerligt minst 6 månader, eller för ungdomar under 25 år minst 100 dagar) har ökat med 500 personer till knappt 55 000 sedan juli förra året. 7 500 ungdomar var långtidsarbetslösa, vilket var 5 600 fler än för ett år sedan. Ökningen kulminerade i mars/april i år och är nu gradvis på väg nedåt.
• Färre långtidsinskrivna på Arbetsförmedlingen
Antalet långtidsinskrivna (minst två år i arbetslöshet och/eller program) har på ett år minskat med drygt 2 000 till 36 000 personer. För personer som enbart har en förgymnasial utbildning minskar långtidsinskrivningarna långsammare än för övriga utbildningsgrupper.
Jobb- och utvecklingsgarantin, för personer som behöver extra stöd från Arbetsförmedlingen, startade den 2 juli. I slutet av månaden deltog 4 700 personer - en siffra som kommer att öka till cirka 40 000 under året.

För kommentarer:
Lars Sjöström
010-486 95 12
För information:
Nicklas Andersson
010-486 04 69
Presskontakt
Christina Mångård
010-486 70 53