Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsläget i juni 2009 Fler ungdomar och fler kommunalt anställda blir arbetslösa

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 10:00 CEST

 Arbetsmarknaden går fortfarande på lågvarv. Nedgången av sysselsättning drabbar nu allt mer tjänstesektorn och inte minst den offentliga sektorn. Arbetslösheten vid Arbetsförmedlingen fortsätter att öka och var i juni 5,0 procent av arbetskraften eller 234 000 personer. I synnerhet ökar arbetslösheten bland ungdomar. 10 000 personer blev under juni månad varslade om uppsägning.

- Man märker nu tydligt att även den offentliga arbetsmarknaden börjar försvagas. Det är en följd av minskade skatteintäkter och ökande sociala kostnader på grund av den ökade arbetslösheten. De senaste månaderna har det varit färre lediga platser och fler varsel, framför allt i de kommunala verksamheterna. Eftersom de är starkt kvinnodominerade kommer nu kvinnornas arbetslöshet att öka, säger Jan-Olof Dahlgren, stabschef, Arbetsförmedlingen.
- Arbetslösheten har nu stigit kontinuerligt i ett helt år och prognosen pekar på en fortsatt svag arbetsmarknad ännu en tid framöver. Det gör det särskilt svårt för ungdomar att hitta jobb, eftersom de saknar erfarenhet på arbetsmarknaden. Därför satsar Arbetsförmedlingen på att finna praktikplatser som gör det möjligt för unga att få in en fot på en arbetsplats, säger Jan-Olof Dahlgren.

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i slutet av juni 2009

Fortsatt många varsel
Under juni varslades 10 000 personer om uppsägning. Det är dubbelt så många som under samma månad förra året. Antalet varslade första halvåret 2009 var nästan 81 000. Det kan jämföras med 72 000 under andra halvåret 2008 och endast 24 000 under första halvåret 2008.
Antalet varslade personer har det senaste året ökat kraftigt i flera län, relativt sett allra mest i Södermanland. Bara Gotland och Uppsala noterar fallande varseltal mellan juni 2008 och juni 2009. Det största antalet varslade under juni månad hade Stockholms och Västra Götalands län, båda med 2 000 personer.
Fördelat på näringsgren var den högsta varselnivån i tillverkningsindustrin, 3 200 varslade om uppsägning. De primärkommunala varslen ökade från 160 till 1 240 på ett år. Under juni ligger tjänstemännens varseltal på en något högre nivå än de kollektivanställdas. På ett år har antalet varslade kollektivanställda ökat från 2 500 till drygt 4 800, medan antalet varslade tjänstemän gått upp från 2 500 till drygt 4 900.

Varannan uppsagd blir arbetslös
Andelen uppsagda av de varslade har inte ökat de senaste månaderna, men de verkställda uppsägningarna har lett till fler övergångar till arbetslöshet. Hälften av dem som blev uppsagda, efter att ha varslats om uppsägning under december 2008, var någon gång under de följande sex månaderna anmälda som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Under första halvåret 2008 var det 30 procent som blev uppsagda efter varsel.

Fortsatt nedgång i efterfrågan på arbetskraft
Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att minska, men i något långsammare takt än tidigare. Antalet lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar var i juni 33 000[1]. Det är 10 000 färre än för ett år sedan. Nedgången var störst inom verkstadsindustrin och uppdragsverksamheten medan byggbranschen hade ett ökat platsinflöde. Antalet ferieplatser var, liksom förra året, drygt 3 000. Totalt anmäldes under årets första halvår 241 000 platser, därav 53 000 ferieplatser. Det kan jämföras med 392 000 platser, varav 68 000 ferieplatser, under första halvåret 2008.

62000 fick jobb
Även i en lågkonjunktur förmedlas många jobb. Under juni påbörjade
62 000 av samtliga inskrivna någon form av arbete. Det är nästan 7 000 personer fler än för ett år sedan. Antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen har dock ökat, och i relativa tal minskade därför andelen övergångar till arbete. Av dem som fick arbete i juni var 43 000 arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Bland dessa var:
14 000 ungdomar under 25 år
9 000 utrikes födda
4 000 funktionshindrade.
Av dem som var arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd fick 38 000 arbete utan stöd, 3 000 arbete med stöd och 2 000 nystartsjobb. Andelen personer i arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd som fick något slags arbete var i juni 10,3 procent, jämfört med 12,9 procent ett år tidigare.
Under årets första halvår fick 257 000 av de arbetssökande på Arbetsförmedlingen ett arbete, jämfört med 294 000 under motsvarande period 2008.

Stor ökning av inflödet i arbetslöshet
Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen ökar. Under juni var det totala antalet nyinskrivna arbetslösa 54 000, en ökning med 20 000 personer jämfört med 2008. Den största ökningen, nästan en fördubbling, drabbade de unga. I åldersgruppen 18-24 år var antalet nyinskrivna arbetslösa 26 000. Sammanlagt var det drygt 221 000 personer som var nyinskrivna arbetslösa under första halvåret 2009, jämfört med 145 000 under fjolårets första halvår.

100 000 fler arbetslösa på ett år
Antalet kvarstående arbetslösa på Arbetsförmedlingen ökar snabbt inom de flesta grupper på arbetsmarknaden. I slutet av juni var det nästan
234 000 personer, eller 5,0 procent av arbetskraften[2]. Detta innebär en ökning med 2,1 procentenheter, eller 100 000 personer jämfört med juni 2008.
Antalet arbetslösa har jämfört med juni 2008 stigit dubbelt så mycket för män som för kvinnor:
Antalet arbetslösa kvinnor har ökat med drygt 33 000
Antalet arbetslösa män har ökat med drygt 66 000
I juni i år var det 135 000 män och drygt 98 000 kvinnor som var arbetslösa.
Arbetslösheten var i juni lägst i Uppsala län (2,9 procent[3]) och högst i Södermanlands län (5,0 procent). Arbetslösheten har det senaste året ökat i alla län - mest i Jönköpings och Södermanlands län (2,4 procentenheter) och minst i Gotlands län (0,9 procentenheter).

Fördubblad ungdomsarbetslöshet
Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var det i juni 48 000 arbetslösa. Det är dubbelt så många som ett år tidigare. Antalet arbetslösa över 55 år har på ett år stigit med 10 000 till 29 000.

Tredubbling av ungdomar i program med aktivitetsstöd
Antalet personer i program med aktivitetsstöd ökar, särskilt bland yngre. I juni deltog 2,4 procent av arbetskraften, eller drygt 112 000 personer. Det är en ökning på ett år med 46 000, eller 1,0 procentenheter. När det gäller ungdomar under 25 år har programvolymen nästan tredubblats. Andelen personer som deltog i dessa program, relativt befolkningen, var 1,9 procent, vilket är 0,8 procentenheter mer än 2008.

Antalet personer i arbete med stöd minskar
1,6 procent av arbetskraften, drygt 74 000 personer, hade arbete med stöd. Det är 12 000 färre än juni föregående år, en minskning med 0,3 procentenheter. Andelen, relativt befolkningen, har på ett år gått ned från 1,5 till 1,3 procent.

Något färre undersysselsatta
I juni var drygt 38 000 anmälda som deltidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 4 000 färre än under juni året innan. Antalet timanställda har gått ned marginellt, knappt 58 000 personer.

Juli månadsstatistik publiceras den 14 augusti kl 10.00

[1] Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Den andelen varierar över tid, och är större i högkonjunktur än i lågkonjunktur. Vid årsskiftet 2007/2008 skärptes Arbetsförmedlingens annonsregler. Tillsammans med ökad granskning har det medfört att antalet platser som omannonserats har minskat kraftigt
[2] I arbetskraften (16-64 år) ingår även de heltidsstuderande som sökt arbete. Arbetslöshetsnivån för de inskrivna på Arbetsförmedlingen är betydligt lägre än nivån i SCB:s arbetskraftsundersökningar (som används i Arbetsförmedlingens prognoser). En viktig anledning till detta är att Arbetsförmedlingens mätningar av antalet arbetslösa inte innehåller de heltidsstuderande som söker arbete.
[3] Länens arbetslöshet är genomgående relaterad till motsvarande befolkning (16-64 år). 

För kommentarer:
Jan-Olof Dahlgren
Stabschef Arbetsförmedlingen
Tfn: 010-486 20 89
Presskontakt:
Christina Mångård
Pressekreterare
Tfn: 010-486 70 53
Information:
Hans Tydén
Analytiker
Tfn: 010-487 04 96