Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsläget i mars 2006: Arbetslösheten fortsätter att minska

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 10:07 CEST

I mars var 4,8 procent av arbetskraften arbetslösa och 3,2 procent i program. Obalanstalet på 8,0 procent minskade med 0,2 procent jämfört med samma månad 2005. Senast obalanstalet var lägre än året dessförinnan var i juli 2002. Under mars i år anmäldes 64 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen. Det är 22 000 fler jämfört med samma månad 2005. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar minskade.

Antalet nyanmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen fortsätter att vara relativt stort över hela marknaden. 49 000 ferieplatser anmäldes till Arbetsförmedlingen under det första kvartalet eller 17 procent (drygt 7 000) fler än under samma kvartal förra året.

− Det är positivt att antalet ungdomar som är långtidsarbetslösa (det betyder arbetslös i mer än 100 dagar) nu bara är drygt hälften så många som 2005, det vill säga 2 300. Trots detta är det angeläget med kraftfulla insatser; i första hand att matcha efterfrågan på den reguljära arbetsmarknaden och i andra hand att arbeta med program som stärker ungdomarnas möjligheter att få jobb, säger AMS-chefen Bo Bylund.

Flera nya arbetsmarknadspolitiska program startade vid årsskiftet. I slutet av mars arbetade över 4 000 personer i plusjobb.

− Nu blir plusjobbarna fler i snabbare takt än tidigare. Jag tycker ändå att fler offentliga arbetsgivare och deras entreprenörer ska ta chansen att förbättra sin verksamhet och ge den returbiljett till arbetsmarknaden som ett plusjobb innebär för den som inte har haft ett jobb på länge, fortsätter Bo Bylund.

− Ytterligare minst 18 000 personer kan få ett plusjobb i år. Rekryteringen tar tid men vi har alla ett gemensamt ansvar för att ingen ska behöva gå arbetslös. Jag uppmanar därför kommuner, landsting och myndigheter att ta tillvara på möjligheten att anställa en plusjobbare.

SCB:s arbetskraftsundersökning för 2005, som publicerades i förra veckan, redovisade att arbetslösheten 2005 var 6,0 procent. Det är samma nivå som AMS angav i sin höstprognos 2005. Enligt SCB ökade sysselsättningen med 35 000. Det är 14 000 fler än i AMS prognos. Samtidigt ökade utbudet av arbetskraft, enligt SCB, med 38 000, det vill säga 13 000 fler än i AMS-prognosen.

Månadsstatistik om plusjobb:

* I slutet av mars arbetade över 4 000 i plusjobb. I hela landet finns närmare 85 000 arbetssökande i målgruppen för plusjobb.

* Under mars månad fick 1 400 långtidsinskrivna och 300 långtidsarbetslösa ett plusjobb.

* Hälften av plusjobbarna var kvinnor, de flesta över 25 år och 1 200 av dem över 55 år.

* 1 000 var funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga och närmare 900 utomnordiskt födda.

* 160 ungdomar var plusjobbare i mars 2005.

* Främst fick plusjobbarna arbete som vårdbiträde: 600 personer i mars. Andra vanliga yrken var dagbarnvårdare, vaktmästare, diversearbetare, barnskötare, skolvärdinna, fritidsledare, kontorist, restaurangbiträde och personlig assistent. Plusjobbare finns också inom akademiska yrken. Ett exempel är ”plusrevisorn” i Norrköpings kommun: Ali Atababa som efter 15 års arbetslöshet nu arbetar med kommunrevision.

Övrig sammanfattning av arbetsmarknadsläget i slutet av mars 2006:

· Efterfrågan på arbetskraft har fortsatt att stiga. Antalet lediga platser som anmälts till landets arbetsförmedlingar uppgick under mars till 64 000 - en uppgång med 22 000 jämfört med samma månad förra året. Trendmässigt har ökningen pågått sedan slutet av 2004 men dess styrka har i liten mån överskattats i statistiken, se kommentaren i slutet av sammanfattningen.

· Uppgången i platsvolym är bred och omfattar stora sektorer av arbetsmarknaden: uppdragsverksamhen, verkstadsindustrin, byggnadsverksamheten och personliga tjänster (inklusive hotell och restaurang). Uppgången gäller framför allt tillsvidareanställningar och längre tillfälliga anställningar. Antalet ferieplatser har dock ökat med 4 000 sedan mars i fjol, till sammanlagt 17 000.

· Antalet varsel om uppsägning uppgick under mars till 2 900. Nivån är betydligt lägre än för ett år sedan. I mars 2005 registrerades över 9 000 varsel, till stor del beroende på kraftiga besparingar inom Försvarsmakten.

· 4,8 procent av arbetskraften[1], eller 216 000 personer, var inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar i slutet av mars månad. Det innebär en minskning med 15 000 personer jämfört med mars 2005. Även jämfört med februari noterades en nedgång i säsongrensade tal.

· 3,2 procent av arbetskraften[2], eller 144 000 personer, deltog i arbetsmarknadsprogrammen. Detta betyder en ökning med drygt 13 000 personer jämfört med samma tidpunkt förra året.

· Obalanstalet uppgick till 8,0 procent, vilket motsvarar 360 000 personer. Jämfört med samma period föregående år innebär detta en minskning med 0,2 procentenheter eller 2 000 personer. I en säsongrensad och trendad serie har obalanstalet de senaste månaderna legat i stort sett stilla.

· Obalanstalet har gått upp för kvinnorna med 1 000 det senaste året, medan männens nivå istället gått ned med 3 000. Fortfarande är det dock fler män än kvinnor som är arbetslösa eller programdeltagare – i mars 200 000 män och 161 000 kvinnor. Obalanstalet för ungdomar mellan 18 och 24 år uppgick till 63 000 personer, vilket är 1 000 fler än för ett år sedan.

· Långtidsarbetslösheten (antalet personer som varit arbetslösa kontinuerligt minst 6 månader, eller för ungdomar under 25 år minst 100 dagar) ökade med 4 000 personer på ett år och uppgick i slutet av mars till 59 000 personer. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar 18-24 år har dock gått ned från 4 100 i mars i fjol till 2 300 personer i år.

· Antalet långtidsinskrivna (minst två år i arbetslöshet och/eller program) ökar något. I mars uppgick antalet till 40 000, vilket är 2 000 fler än för ett år sedan. Antalet deltagare i Aktivitetsgarantin, som vänder sig till arbetssökande med långa inskrivningstider på Arbetsförmedlingen, har på ett år stigit med 1 000 till 45 000.

· Under mars har 59 000 av samtliga inskrivna på arbetsförmedlingarna övergått till någon form av arbete. Det är drygt 7 000 fler än för ett år sedan. Av dessa kom drygt 35 000 från arbetslöshet eller program vilket är 2 000 fler än ett år tidigare.

· Regionalt sett är obalanstalet fortfarande högst i Norrbottens län med 13,2 procent av arbetskraften i arbetslöshet eller program i slutet av mars. Den lägsta nivån återfinns i Stockholms län med 5,4 procent. Därnäst följer Jönköpings län (5,5 procent) som också svarade för den lägsta arbetslösheten, 3,4 procent. Högst var arbetslösheten i Gävleborgs län, 6,5 procent.

Kommentar: AMS redovisar nya lediga platser som har anmälts och registrerats hos Arbetsförmedlingen. En arbetsgivare kan registrera samma lediga plats mer än en gång under månaden. AMS undersökningar visar att andelen ”dubblettplatser” av samtliga nyanmälda platser var 9, 7 procent i januari och 9, 3 procent i februari 2006. Eftersom det fanns platser som registrerades mer än en gång även 2005 påverkas jämförelsen när det gäller ökningen av antalet nyanmälda platser i mycket liten omfattning.


För kommentarer: Presskontakt:
Bo Bylund Malin Engstedt
070-581 82 40 08-586 063 10[1] I tabellen över arbetslöshet och program, fördelat på länen och riket, skiljer sig riksvärdena något från dessa tal. Detta beror på att länssiffrorna i den tabellen (och av konsistensskäl även rikssiffrorna), för att minska den statistiska osäkerheten, numera är relaterade till arbetskraftstalen under senaste statistikförda helår, det vill säga just nu värdena för 2004 (och 2003 för jämförelserna bakåt), medan rikssiffrorna i pressmeddelandet är baserade på arbetskraftstalen för februari 2006 (respektive 2005). Däremot är meddelandets länssiffror baserade på arbetskraftstalen för senaste statistikförda helår.

[2] Se ovanstående fotnot.