Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsläget i mars 2009: Arbetsmarknaden fortsätter att försvagas

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 10:00 CEST

Utvecklingen på arbetsmarknaden är fortsatt svag. Under mars månad varslades 16 000 personer om uppsägning. Både lediga platser som anmäldes till Arbetsförmedlingen och övergångarna till arbete minskade påtagligt. Arbetslösheten vid Arbetsförmedlingen uppgick i mars till 4,8 procent.

- Den försämrade situationen gör att arbetslösheten främst drabbar dem som har svag förankring på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att Arbetsförmedlingen kan rusta de arbetslösa för att minska riskerna för utslagning från arbetsmarknaden, säger biträdande generaldirektör Lena Liljebäck.

- Det är också så, att inför den framtida bristen på arbetskraft måste nu Arbetsförmedlingen kunna möta den ökade arbetslösheten med bra insatser och planera framåt. För dem som är varslade är det viktigt att söka jobb under uppsägningstiden och att söka sig till andra branscher. Under mars månad anmäldes 44 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen, säger Lena Liljebäck.

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i slutet av mars 2009

Alltjämt många varsel
Under mars varslades 16 000 personer om uppsägning, att jämföra med
2 300 i mars föregående år. Varslen har nu legat på en rekordhög nivå de två senaste kvartalen och berört 106 000 personer.

Antalet varslade personer har det senaste året mångdubblats i flertalet län. I Norrbotten är dock uppgången i mars ganska blygsam. Det största antalet varslade den senaste månaden, 3 800, rapporterades från Västra Götalands län, följt av Stockholms län med 3 000. Utanför storstadslänen redovisas det högsta antalet från Jönköpings län, 1 000 personer.

Fördelat på näringsgren redovisades under mars det högsta antalet varsel från tillverkningsindustrin, som under den gångna månaden varslade drygt 7 000 om uppsägning. Nivån var högst inom transportmedelsindustrin,
2 000 personer, samt inom metallvaruindustrin, 1 500 personer. Även uppdragsverksamheten och transportväsendet rapporterade förhållandevis höga varseltal, 2 400 respektive 2 000 personer. Varuhandeln varslade cirka 1 500 personer. Eftersom industrin står för en så stor del av antalet varslade, drabbades de kollektivanställda mer än tjänstemän, i fråga om både nivå och ökningstakt. Antalet varslade kollektivanställda har på ett år ökat från 1 200 till 10 200, medan antalet varslade tjänstemän gått upp från 900 till 5 600.

Varslen börjar påverka arbetslösheten
Det kan noteras att den varselrelaterade arbetslösheten nu börjar öka. Av de cirka 70 procent som blev uppsagda efter varslades om uppsägning under augusti och september 2008 återfanns hälften någon gång under de följande sex månaderna vid Arbetsförmedlingen som arbetslösa. Detta kan jämföras med 30 procent av dem som blev uppsagda efter varsel under första halvåret 2008.

Fortsatt nedgång i efterfrågan på arbetskraft
Efterfrågan på arbetskraft fortsätter nedåt. Antalet lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar uppgick i mars till 44 000[1], vilket är 20 000 färre än för ett år sedan. Platsvolymerna var redan under mars 2008 förhållandevis låga på grund av kalendereffekter (påskens tidiga infallande). Nedgången var markant inom flertalet näringsgrenar, men särskilt stor inom verkstadsindustrin och uppdragssektorn. Antalet ferieplatser har minskat med 1 000 till knappt 12 000.

Färre arbetssökande får jobb
Under mars påbörjade 39 000 av samtliga inskrivna någon form av arbete. En nedgång på ett år med blev relativt måttlig, 5 000 personer, även här mycket beroende på fjolårets kalendereffekt kring påsken. Av dem som fick arbete i mars var 26 000 arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Bland dessa var:

  • 6 000 ungdomar under 25 år
  • 5 000 utrikes födda
  • 2 000 funktionshindrade.

Av dem som var arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd fick 23 000 arbete utan stöd och 2 000 arbete med stöd. Andelen personer i arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd som fick något slags arbete uppgick i mars till 7 procent.

Ökat inflöde i arbetslöshet
Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen ökade kraftigt i alla åldersgrupper. Under mars uppgick den sammantagna ökningen till närmare 16 000 personer, jämfört med året innan. Det totala antalet nyinskrivna arbetslösa var 34 000.

Arbetslösheten stiger snabbt
Antalet kvarstående arbetslösa på Arbetsförmedlingen ökar nu snabbt inom de flesta grupper på arbetsmarknaden. I slutet av mars uppgick antalet till drygt 221 000 personer, eller 4,8 procent av arbetskraften[2]. Detta innebär en ökning på ett år med 1,6 procentenheter, eller 75 000 personer. Det betyder också en ökning sedan februari med 0,1 procentenheter, eller 4 000 personer.

Arbetslösheten har sedan mars 2008 stigit mer för män än för kvinnor.

  • Antalet arbetslösa män har ökat med drygt 54 000
  • Antalet arbetslösa kvinnor har ökat med 21 000

Fler män än kvinnor är arbetslösa - i mars 134 000 män och 87 000 kvinnor.

Arbetslöshetens uppgång omfattar alla åldersgrupper. Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var 43 000 arbetslösa, vilket är 16 000 fler än ett år tidigare. Även bland de äldre ökar nu arbetslösheten tydligt. På ett år har antalet arbetslösa över 55 år stigit med 6000, till 29 000.

Smålandslänen har drabbats hårt
Andelen arbetslösa relativt befolkningen har på ett år ökat från 2,5 till 3,7 procent. Arbetslösheten var i mars lägst i Uppsala län (2,6 procent[3]) och högst i Gävleborgs och Västernorrlands län (4,9 procent). Arbetslösheten har det senaste året ökat i alla län - mest i Jönköpings län (2,1 procentenheter) och minst i Uppsala och Östergötlands län (0,7 procentenheter). Det kan noteras att den relativa arbetslösheten nu för första gången sedan början av 1990-talet överstiger riksnivån i både Jönköpings och Kronobergs län, alltså två län som historiskt haft en särskilt låg arbetslöshetsnivå.

Fler personer i program med aktivitetsstöd
Totalt 2,2 procent av arbetskraften, eller 103 000 personer, deltog under mars i program med aktivitetsstöd. Detta är en ökning på ett år med
33 000, eller 0,7 procentenheter. I jobb- och utvecklingsgarantin deltog nästan 54 000 personer. Dessutom deltog 30000 personer i jobbgarantin för ungdomar.

Andelen deltagare i program med aktivitetsstöd relativt befolkningen har på ett år ökat från 1,2 till 1,7 procent. Regionalt varierade andelen personer i aktivitetsstöd från 0,9 procent[4] i Stockholms län till 3,2 procent i Gävleborgs län.

Antalet personer i arbete med stöd minskar
1,6 procent av arbetskraften, drygt 74000 personer, hade olika former av arbete med stöd. Det är 14000 färre än under mars föregående år, en minskning med 0,3 procentenheter. Andelen personer i arbete med stöd relativt befolkningen har på ett år minskat från 1,5 till 1,3 procent. Av personerna i arbeten med stöd var:

  • 7 000 i olika anställningsstöd (5000 i särskilt anställningsstöd och
    2 000 i instegsjobb)
  • 67 000 i särskilda insatser för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, varav 52000 i anställning med lönebidrag

Allt färre undersysselsatta
I mars var knappt 39 000 inskrivna som deltidsarbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Det är 9 000 färre än under motsvarande månad året innan. Antalet timanställda har minskat med 8 000, till 61 000 personer.

April månadsstatistik publiceras den 13 maj
[1] Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Den andelen varierar över tid, och är större i högkonjunktur än i lågkonjunktur. Vid årsskiftet 2007/2008 skärptes Arbetsförmedlingens annonsregler. Tillsammans med ökad granskning har det medfört att antalet platser som omannonserats har minskat kraftigt
[2] I arbetskraften (16-64 år) ingår även de heltidsstuderande som sökt arbete.
[3] Länens arbetslöshet är genomgående relaterad till motsvarande befolkning.
[4] Länens programdeltagande är relaterat till motsvarande befolkning.

För kommentarer:
Lena Liljebäck
Biträdande generaldirektör
Tfn: 010-486 63 87

Presskontakt:
Christina Mångård
Pressekreterare
Tfn: 010-486 70 53

Information:
Hans Tydén
Analytiker
Tfn: 010-487 04 96