Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsläget i november 2009: Nedgången börjar bromsa in

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 10:00 CET

Det blir allt tydligare att försämringen av arbetsmarknaden håller på att bromsa in. Antalet personer som får arbete ökar och antalet varsel är betydligt lägre än förra hösten. Arbetslösheten fortsätter dock att öka, men i långsammare takt än tidigare. Antalet registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen och antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick i november sammanlagt till 401 000 personer, motsvarande 8,7 procent av arbetskraften.

– Även om antalet arbetslösa kommer att fortsätta öka,  kan man ändå se ljus i tunneln. Det är flera tusen färre varsel nu, än vad det var förra hösten och vändningen ser ut att komma tidigare än vad man räknat med. Arbetsmarknaden står aldrig still och bara under november påbörjade 40 000 personer någon form av arbete. Det finns lediga platser, säger Arbetsförmedlingens biträdande generaldirektör Lena Liljebäck.

Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i slutet av november 2009

40 000 fick jobb
Även i en lågkonjunktur förmedlas många jobb. Under november påbörjade 40 000 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon form av arbete, 7 000 fler än för ett år sedan. Mot bakgrund av det ökande antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen blir andelen av dessa som fick arbete något lägre i år – 5,5 procent jämfört med 6,0 procent. Av de 40 000 inskrivna som fick arbete i november kom 27 000 från arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd. Bland dessa var:

  • 7 000 ungdomar under 25 år
  • 6 000 utrikes födda
  • 2 500 funktionshindrade

Av dem som var arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd fick vidare drygt 23 000 arbete utan stöd, 2 000 arbete med stöd och 1 600 nystartsjobb.

Efterfrågan på arbetskraft har planat ut
Efterfrågan på arbetskraft är fortfarande något lägre än för ett år sedan, men i ett kortare perspektiv har nedgången nu planat ut. Antalet lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar uppgick i november till 29 000[1], vilket är 2 000 färre än för ett år sedan[2]. Nedgången var fortfarande stor inom framför allt transportsektorn, men däremot redovisades mindre uppgångar inom uppdragsverksamheten, byggbranschen och delar av industrin.

Betydligt färre varsel än året innan
Antalet varsel börjar nu återgå till mer normala nivåer. Under november varslades 4 700 personer om uppsägning. Det kan jämföras med den mycket höga nivån i november 2008, 19 900 personer. Jämfört med oktober i år innebär novembersiffrorna en nedgång med 1 000. Av de varslade kom 1 600 från tillverkningsindustrin och 1 100 från uppdragsverksamheten.

Arbetslöshetens ökning börjar dämpas
Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen ökar fortfarande snabbt inom de flesta grupper på arbetsmarknaden, men en viss dämpning av ökningstakten börjar nu bli synlig. Jämfört med föregående månad har arbetslösheten nu minskat tre månader i rad. I slutet av november uppgick antalet till 246 000 personer, eller 5,3 procent av arbetskraften[3]. Det innebär en ökning sedan november 2008 med 1,8 procentenheter, eller 82 000 personer. Andelen arbetslösa relativt befolkningen (16-64 år) har på ett år ökat med 1,3 procentenheter till 4,1 procent. Fler män än kvinnor är inskrivna arbetslösa, i november 141 000 män och knappt 105 000 kvinnor, och antalet har sedan november 2008 stigit mer för män än för kvinnor. 

  • Antalet kvinnor har ökat med drygt 31 000
  • Antalet män har ökat med drygt 50 000

Viss ökning av inflödet i arbetslöshet
Antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen stiger fortfarande, men ökningstakten har dämpats avsevärt de senaste månaderna. Under november var det totala antalet nyinskrivna arbetslösa 32 000, en ökning med 2 000 personer jämfört med året innan. I åldersgruppen 18-24 år uppgick antalet nyinskrivna arbetslösa till drygt 10 000.

Kraftig ökning av arbetslösheten i alla åldersgrupper och län
Arbetslöshetens uppgång är alltjämt betydande i alla åldersgrupper. 46 000 ungdomar mellan 18 och 24 år var i november inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, vilket är drygt 10 000 fler än år 2008. Den årsbaserade ökningstakten har dock reducerats avsevärt de senaste månaderna. Antalet arbetslösa över 55 år har på ett år stigit med nästan 12 000 till 34 000.
Arbetslösheten var i november lägst i Uppsala län (3,1 procent[4]) och högst i Västernorrlands län (5,3 procent). Arbetslösheten har det senaste året ökat i alla län, mest i Södermanlands län (1,9 procentenheter) och minst i Gotlands län (0,3 procentenheter).

Tredubbling av ungdomar i program med aktivitetsstöd
Antalet personer i program med aktivitetsstöd ökar, särskilt bland yngre. Totalt 3,4 procent av arbetskraften, 155 000 personer, deltog under november i sådana program, en ökning på ett år med 1,7 procentenheter eller 76 000 personer. Jobb- och utvecklingsgarantin omfattade 63 000 deltagare, varav 11 000 i fas 3. När det gäller ungdomar under 25 år har programvolymen nästan tredubblats, till 50 000 personer. Drygt 44 000 personer deltog i jobbgarantin för ungdomar. Satsningen på arbetspraktik har medfört att antalet personer i detta program har stigit till 20 000, jämfört med bara några hundra för ett år sedan[5].

Antal personer i arbete med stöd minskar
1,6 procent av arbetskraften, 72 000 personer, hade olika former av arbete med stöd. Det är 6 000 färre än under november föregående år. Av personerna i arbeten med stöd var:

  • 6 000 i olika anställningsstöd (drygt 3 000 i särskilt anställningsstöd och knappt 3 000 i instegsjobb)
  • 66 000 i särskilda insatser för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, varav 48 000 i anställning med lönebidrag

Dubbelt så många långtidsarbetslösa
Arbetslöshetens ökning beror i nuläget mer på förlängda arbetslöshetstider än på fler nyinskrivningar på Arbetsförmedlingen. Detta visar sig i statistiken över långtidsarbetslösa[6], vars antal på ett år fördubblats till 72 000. För ungdomar i åldern 18-24 år är ökningen ännu något större, från 3 300 till 7 500.

Något fler undersysselsatta
I november var 38 000 inskrivna som deltidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 2 000 färre än november 2008. Antalet timanställda har däremot ökat med 3 000, till 63 000 personer.

Försämrade resultat för de nyinskrivna arbetslösa
Av dem som skrevs in som arbetslösa i augusti 2009 hade 24 procent fått arbete inom 90 dagar efter inskrivningen. Motsvarande andel för de nyinskrivna arbetslösa i augusti 2008 var 36 procent. För ungdomar mellan 18 och 24 år gick resultatnivån ned från 35 till 23 procent.

[1] Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden. Alla lediga platser anmäls inte till Arbetsförmedlingen. Andelen platser som anmäls varierar över tid och är större i högkonjunktur. Vid årsskiftet 2007/2008 skärptes Arbetsförmedlingens annonsregler.
[2] Nedgången är i viss mån ett statistiskt fenomen då Arbetsfömedlingens marknadsandel av lediga platser minskat något.
[3] Arbetslöshetsnivån för de inskrivna på Arbetsförmedlingen är lägre än nivån i SCB:s arbetskraftsundersökningar. En anledning är att Arbetsförmedlingens mätningar av antalet arbetslösa inte innehåller de heltidsstuderande som söker arbete. Till dessa räknas bl.a. många av deltagarna i de arbetsmarknadspolitiska programmen med aktivitetsstöd.
[4] Länens arbetslöshet (inskrivna vid arbetsförmedlingarna) är genomgående relaterad till motsvarande befolkning (16-64 år). Denna siffra är lägre än den som erhålls om man relaterar arbetslösheten till arbetskraften.
[5] Till arbetspraktik räknas här även prova-på-platser och praktisk kompetensutveckling.
[6] Personer över 25 år med minst sex månaders sammanhängande arbetslöshetstid samt personer under 25 år med minst 100 dagars sammanhängande arbetslöshetstid.

För kommentarer:
Lena Liljebäck
Biträdande generaldirektör
Tfn: 010-486 63 87
Presskontakt:                                
Christina Mångård                           
Pressekreterare                              
Tfn: 010-486 70 53 
Information:
Hans Tydén
Analytiker
Tfn: 010 487 04 96