Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsläget i oktober 2006: Färre med lång arbetslöshet

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 10:10 CET

Antalet långtidsarbetslösa har minskat markant det senaste året. Det beror främst på färre nytillkomna långtidsarbetslösa, men också på att fler börjat ett arbete och på en stark upp­gång av antalet plusjobb. Arbetslösheten minskar i snabb takt och var i oktober nere på 4,0 procent och obalanstalet 7,4 procent.

Arbetsmarknaden fortsätter att förstärkas påtagligt och antalet lediga platser ökar mycket snabbt. Det tyder på att förbättringen på arbetsmarknaden kommer att fortsätta de närmaste månaderna. Allra mest ökar platserna inom transport, verkstad och handel. Den sti­gande efterfrågan på arbetskraft avspeglas i att antalet sökande som går över till arbete har ökat påtagligt det senaste året.

Nedgången av arbetslösheten förklaras också av ett högre deltagande i arbetsmarknadspoli­tiska program. Oktober 2006 var den sista månaden då plusjobb kunde nyregistreras. Det skedde i stor skala och vid månadens slut var antalet plusjobbare 19 000.

- Den kraftiga ökningen av antalet personer som gått till arbete beror till stor del på plusjobbens uppgång, säger AMS-chefen Bo Bylund. På en månad ökade antalet plusjobb med 5 000. Det påverkade givetvis andra delar av vår statistik. Bland annat har ovanligt många långtidsinskrivna och långtidsarbetslösa fått arbete den senaste månaden, och det beror till stor del på den engångseffekt som de sista plusjobben gav.

- Men även frånsett detta finns åtskilliga positiva inslag i arbetsmarknadsbilden, säger Bo Bylund. De lediga platserna fortsätter att öka i rekordtakt månad efter månad, och varslen ligger numera på en låg nivå. Arbetslösheten och obalanstalet minskar markant på grund av den växande efterfrågan på arbetskraft.

Arbetssökande vid Arbetsförmedlingen som fick arbete under januari-oktober 2006

Fördelning på sökandekategorier
Antal

Totalt
615 500

Därav:


-ombytessökande[1]
202 200

-arbetslösa eller programdeltagare[2]
413 300

--därav öppet arbetslösa[3]
323 200

--därav programdeltagare
90 100
Från arbetslöshet eller program till arbete

Olika grupper
Antal

Totalt
413 300

Därav[4]:


-arbete utan subvention
354 000

-män
213 800

-kvinnor
199 500

-långtidsinskrivna
33 000

-sökande med funktionshinder
38 200

-utrikes födda
73 700

-ungdomar
105 100

-långtidsarbetslösa ungdomar
6 400

-55 år och äldre
40 800


Sammanfattning av arbetsmarknadsläget i slutet av oktober 2006:

· Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att öka. Antalet lediga platser som anmälts till lan­dets arbetsförmedlingar uppgick under oktober till 53 000, drygt 21 000 fler än för ett år sedan. Ökningen har trendmässigt pågått sedan slutet av 2004, men kan ha överskattats i statistiken, se nedanstående fotnot[5].

· Uppgången på arbetsmarknaden är mycket bred och omfattar nästan alla näringsgre­nar men märks särskilt inom transportverksamheten, verkstadsindustrin och varuhandeln.

· Antalet varsel om uppsägning har i år stabiliserats kring 3 000 per månad, en klart lägre nivå än under de senaste åren. Varselnivån i oktober, 3 700 personer, var dock bara marginellt lägre än för ett år sedan.

· Arbetslösheten har nått sin lägsta nivå på fyra år. 4,0 procent av arbetskraften, eller 181 000 personer, var inskrivna som arbetssökande vid landets arbetsförmedlingar i slutet av oktober månad. Det är en minskning med 1,1 procentenheter, eller 48 000 personer, jämfört med oktober 2005.

· 3,4 procent av arbetskraften, eller 155 000 personer, deltog i arbetsmarknadspolitiska program. Det är en ökning med 25 000 personer jämfört med samma tidpunkt förra året. Allt fler deltar i program som är en subventionerad anställning på den reguljära arbets­marknaden. I oktober i år var de nära 66 000 (42 procent), jämfört med 43 000 ett år tidi­gare (33 procent) och 31 000 (24 procent) två år tidigare.

· Obalanstalet fortsätter att sjunka. I oktober uppgick det till 7,3 procent, vilket motsva­rar knappt 336 000 personer. Jämfört med förra året är det en minskning med 0,6 pro­centenheter eller 23 000 personer.

· Det är fortfarande männens obalanstal som går ner snabbast. Antalet har minskat med 17 000 på ett år. Antalet kvinnor i obalansen gick ner med 6 000 personer men fortfarande är det fler män än kvinnor som är arbetslösa eller programdeltagare – i oktober närmare 175 000 män och 161 000 kvinnor. Obalanstalet för ungdomar mellan 18 och 24 år uppgick till 61 000 personer, 9 000 färre än för ett år sedan. Däremot ökar fortfa­rande antalet personer över 55 år, men ökningen börjar plana ut. Deras obalanstal upp­gick i oktober till 63 000, vilket är 1 000 fler än förra året.

· Långtidsarbetslösheten (antalet personer som varit arbetslösa kontinuerligt minst 6 måna­der, eller för ungdomar under 25 år minst 100 dagar) har minskat med nästan 14 000 personer på ett år. 43 000 personer var i slutet av oktober långtidsarbetslösa. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar 18-24 år har nästan halverats, från 3 000 i oktober i fjol till 1 700 personer i år.

· Antalet långtidsinskrivna (minst två år i arbetslöshet och/eller program) minskade jäm­fört med förra året med drygt 2 000 till knappt 36 000. Bland ungdomarna har dock antalet legat stilla kring 1 400. Trendbrottet förklaras av en kraftig överström­ning från långtidsinskrivning till plusjobb under den gångna månaden. Antalet delta­gare i Aktivitetsgarantin – som vänder sig till arbetssökande med långa inskrivningsti­der på Arbetsförmedlingen – har sjunkit med drygt 7 000 till 39 000.

· Antalet övergångar från Arbetsförmedlingen till arbete har ökat markant. Under okto­ber har drygt 64 000 av samtliga arbetssökande hos Arbetsförmedlingen övergått till nå­gon form av arbete, vilket är 14 000 fler än för ett år sedan och mer än någon okto­bermånad efter 1994.

· Regionalt sett är obalanstalet fortfarande högst i Norrbottens län, med 10,9 procent av arbetskraften i arbetslöshet eller program i slutet av oktober. Arbetslösheten var också högst i detta län och i Västernorrland, båda med 4,8 procent. Såväl obalans­talet som arbetslösheten var också denna månad lägst i Jönköpings län, med 4,8 respektive 2,6 procent. Stockholms och Kronobergs län hade den näst lägsta obalansen, 5,1 pro­cent, och Kronoberg hade även den näst lägsta arbetslösheten, 2,7 procent. Obalans­talet har det senaste året minskat särskilt kraftigt i Norrbotten, med nästan 2 procent­enheter.

För kommentarer Presskontakt:

Bo Bylund 070 – 581 8240 Lise-Lott Alsenius 08-5860 6006
Christina Mångård 08-5860 6431


[1] Sökande som redan hade någon form av arbete, till exempel deltidsarbetslösa, timanställningar eller andra tillfälliga arbeten samt anställningar med anställningsstöd och lönebidrag.

[2] Exklusive deltagare i program som innebär arbete såsom anställningsstöd.

[3] Inklusive kategori 14, övriga sökande utan arbete.

[4] Samma person kan ingå i mer än en grupp nedan. Summan av grupperna avviker därför från totalsumman ovan.

[5] Det finns en viss överskattning av platsstatistiken, beroende på dubblettanmälningar till Platsbanken. Denna har sakta ökat de senaste åren, vilket innebär en svag överskattning även av uppgången i platsvolym. Via en enkätundersökning uppskattades andelen dubblettplatser av samtliga nyanmälda platser till 9,7 procent i januari och 9,3 procent i februari.