Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöriksdag den 24 okt om farliga ämnen i arbetslivet

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 10:00 CEST

Arbetsmiljöverket (AV) kontrollerar hanteringen av kemiska risker vid ca 2000 arbetställen den 20-21 oktober. Det är en av aktiviteterna i höst för att uppmärksamma farliga ämnen i arbetslivet, årets tema för Europeiska arbetsmiljöveckan.

Resultatet av inspektionerna redovisas av generaldirektör Kenth Pettersson vid den Arbetsmiljöriksdag, som AV arrangerar senare samma vecka tillsammans med det svenska nätverket för Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao.

Arbetsmiljöriksdagen, som hålls för andra årets i rad, ägnas huvudsakligen förslaget till ny europeisk kemikalielagstiftning, REACH (står för Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Syftet är att ventilera riskbedömning och säker hantering av farliga ämnen utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Deltar gör representanter för de sju riksdagspartierna. Ethel Forsberg, Gd för Kemikalieinspektionen redogör för förslaget. Sven Ove Hansson, professor vid KTH medverkar också liksom företrädare för näringsliv (Anita Ringström, direktör för Plast- och kemiföretagen) samt för fackföreningsrörelsen (Sven Bergström, utredare vid LO).

Arbetslivsminister Hans Karlsson avslutar seminariet.

Arbetsmiljöriksdagen äger rum riksdagensandrakammaresal fred den 24 oktober kl 9-12. Den vänder sig tillarbetsgivare, chefer, skyddsombud, andra fackligt aktiva, politiker ocharbetsmiljöintresserade.

Medierna är välkomna!

Anmälan görs här.

Kemikalier finns i stora mängder på vissa arbetsplatser och kan ställa till stor skada. Enligt arbetsmiljölagen innefattas i ämnen som kan medföra hälsorisker även sammansatta produkter såsom färger (kan innehålla lösningsmedel) och material (t ex metallplåt). Ett ämne som i sig är ofarligt kan vid viss hantering blir ett farligt kemiskt ämne. Exempel på sådant är kvartdamm, som uppkommer vid bearbetning av stenblock eller plast som vid uppvärmning sönderdelas i hälsofarliga gaser.

Drygt var femte anställd inom EU exponeras för cancerframkallande ämnen på jobbet. Lika många uppger att de inandas hälsofarliga gaser, ångor, damm under minst en fjärdedel av arbetstiden. Kompletterande information om vilka branscher som AV inspekterar, om skadeverkningar av farliga ämnen och hur dessa kan förebyggas finns på webbplatsen.

Kontaktpersoner:
Inspektionskampanjen:
Maria Dalin Cronholm, projektledare, 08-730 92 61; 070-991 35 03
Arbetsmiljöriksdagen:
Catarina Edgar, pressekreterare, 08-730 99 99; 070-210 79 99