Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket satsar på bättre arbetsmiljö inom transportområdet

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 14:38 CEST

Markant ökade problem med arbetsmiljön gör att Arbetsmiljöverket nu gör en satsning på transportområdet i sitt verksamhetsprogram. Ökad konkurrens i branschen har bland annat lett till pressade arbetstider och att arbetsmiljön har hamnat i skymundan.

I Örebro distrikt, som omfattar Värmlands, Västmanlands och Örebro län, planerar åtta arbetsmiljöinspektörer att göra 200 inspektioner i år mot åkerier och företag som har egna chaufförer anställda inom livsmedelsindustrin, partihandeln och sophämtning.

Företagsstrukturerna inom transportområdet är ofta svåra att överblicka och gränsen mellan anställning och eget företagande är inte alltid tydlig. Små transportföretag är ofta i beroendeställning till större transportföretag eller till speditörer. Medvetenheten är låg om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Arbetspassen har blivit längre och möjligheterna till raster har minskat. I den ökade konkurrensen har tanken på arbetsmiljön prioriterats bort.

– Det vore bra om branschen kunde samverka för en bättre arbetsmiljö, precis som Svenska Bryggareföreningen har gjort. De ser tillsammans till att få bort dåliga varumottag vilka är ett av branschens arbetsmiljöproblem, säger arbetsmiljöinspektör Anne-Marie Brattström.


Dåliga varumottagningar ger belastningsskador

En del varumottagningar i affärer och restauranger fungerar dåligt. När chaufförerna ska leverera varor finner de ofta att det saknas möjlighet till rullande hantering. De får dra burar och lastpallar över trottoarer och trösklar och bära tunga varor i trappor. Arbetsgivarens uppgift är att förebygga belastningsskador genom att undersöka mottagningsförhållandena och att se till att chauffören har tillgång till hjälpmedel och kan rätt arbetsteknik.

Det är inte bara chaufförens arbetsgivare som har ansvar för arbetsmiljön utan även den som driver affären eller restaurangen. Finns det flera arbetsgivare som använder samma varumottagning ska det finnas en samordnare som ser till att mottagningen fungerar.

– Arbetsgivarna ska uppmana sina chaufförer att uppmärksamma brister vid varumottagen de kommer till. Det finns en checklista som TYA har gett ut. Sedan ska chaufförerna rapportera till arbetsgivaren om de hittar problem. Om inte arbetsgivaren själv kan få igenom förbättringar på varumottaget så kan Arbetsmiljöverket ställa krav på den som driver verksamheten, säger arbetsmiljöinspektör Elzbieta Jeppson och tillägger att Arbetsmiljöverket kan gå så långt att de förbjuder hyresvärden att hyra ut lokalerna tills nödvändiga förbättringar gjorts.


Stress och trafiksäkerhet

Den ökade konkurrensen har också lett till ökad stress. Pressen finns på åkarna att ta på sig transportuppdrag med knappa leveranstider. Detta påverkar även trafiksäkerheten.

– Arbetsgivaren ska se till att förutsättningarna finns att utföra arbetet på ett säkert sätt vilket det ska tas hänsyn till redan vid planeringsstadiet. Säkerhetsbestämmelser i trafiken ska kunna respekteras med tanke på hastighet och rätt till vila och pauser, förklarar Anne-Marie Brattström.

Ofta sker transporter nattetid vilket ytterligare ökar riskerna för trafikolyckor. Forskning har visat att nattarbete är förenat med en rad effekter på hälsan. Sömnstörningar kan leda till ökad trötthet som minskar prestationsförmågan och ökar risken för felbedömningar och olycksfall. Skulle trafikolyckan vara framme är det viktigt att det finns en beredskap för att ta hand om chauffören. Även om kanske föraren inte själv blir fysiskt skadad kan hans fordon ha skadat andra trafikanter. Detta kan upplevas som en kris där chauffören behöver ges stöd.


Hot och våld

Andra krissituationer chaufförer kan utsättas för är hot och våld. Den risken ökar vid transporter av stöldbegärliga varor eller vid kontantbetalning vid leveransen. Chaufförer som sover längs vägarna riskerar även att bli nersövda med gas och rånade på sina värdesaker i lastbilshytten. Det är därför viktigt att vara medveten om risken och vidta försiktighetsåtgärder.


Verksamma inom transportbranschen hittar fler tips och råd för en bättre arbetsmiljö i Arbetsmiljöverkets broschyrer, vilka bland annat kan beställas på vår hemsida www.av.se:

Varumottagning, lager och distribution, ADI 514 Arbetsmiljöverket 2001
Första hjälpen och krisstöd – planering, utbildning, information, ADI 534 Arbetsmiljöverket 2001
Undersöka riskerna för våld och hot på jobbet, ADI 553 Arbetsmiljöverket 2002
Belastningsskador – Nej, tack, ADI 447 Arbetsmiljöverket 2001


Från TYA:s (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) hemsida www.tya.se kan följande beställas:

Startpaket för systematiskt arbetsmiljöarbete i åkerier
Lastning och lossning – i närdistributionen
Checklista för arbetsmiljöinventering vid lastning och lossning av gods
Hotad i lastbilen – du är inte ensamFör ytterligare upplysningar:

Anne-Marie Brattström, arbetsmiljöinspektör, tele: 019-21 95 15, 070-618 95 15

Elzbieta Jeppson, arbetsmiljöinspektör, tele: 019-21 95 51, 070-512 95 51