Kompetensföretagen

Arbetsmiljöverkets räknevurpor

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 11:18 CET

Idag har Arbetsmiljöverkets första uppskattning av arbetsskadestatistiken 2011 rönt stor medial uppmärksamhet. Att hålla uppsikt över, och kunna arbeta med att stävja olycksfall i arbetet tycker vi på Bemanningsföretagen givetvis är mycket viktigt. Men de siffror som arbetsmiljöverket presenterar är inte tillräckligt genomarbetade och analyserade för att dra några säkra slutsatser ur.

Till exempel saknas felkällor, både när det gäller bemanningsanställda, men även i ett större perspektiv gällande samtliga anställda på hela arbetsmarknaden. Bemanningsföretagen har därför kallat till möte med Arbetsmiljöverkets Mikael Sjöberg för att komma till rätta med bristerna i den här typen av rapport. Vi väljer att här peka på några av bristerna:

  1. Truckolyckor är den i särklass vanligaste faktorn i statistiken. Den näringsgren som utan konkurrens utmärker sig som farligast när det gäller truckolyckor är partihandel och livsmedel. Om graden av uthyrning till denna näringsgren ökar kommer statistiken över antalet olyckor i bemanningsföretag sannolik att försämras även i relativa tal.
  2. Det finns ett grundläggande fel i rapporteringen av olyckor när den belastar bemanningsföretaget men inte syns som ett problem på det inhyrande företaget. Fokus i tillsynen ligger hos bemanningsföretagen i stället för partihandel och livsmedel som har en 10 gånger högre olycksfrekvens än någon annan näringsgren.
  3. Bemanningsbranschen har vuxit kraftigt under de senaste tre åren; om man ska bedöma huruvida det faktiskt blivit sämre bör man titta både på tillväxten och i vilken näringsgren uthyrningen ökat.
  4. Om inte statistiken för bemanningsanställda ställs i relation till statistiken för de som traditionellt arbetar i en utsatt näringsgren blir den oanvändbar för att mäta utvecklingen av arbetsolyckor. Arbetsmiljöverket har redan konstaterat att bemanningsföretagen har en generellt sett bra systematik i sitt arbetsmiljöarbete, men att kundföretagen är sämre.
  5. I statistiken är Samhallföretagen inräknade, trots att de inte kan betraktas som ett renodlat bemanningsföretag, uppskattningsvis står de för över 20 procent av olyckorna. I statistiken förekommer även entreprenadföretag som inte hör hemma i näringsgrenen. 

Man talar också från Arbetsmiljöverket tyst om att man under 2011 och 2012 gjort 500 besök på bemanningsföretag och kundföretag, 88 procent inspektioner och 12 procent uppföljningsmöten. Hälften av besöken resulterade i inspektionsmeddelanden med krav på förbättringar, det framgick dock inte hur många av kraven som var riktat mot kundföretaget. Vad Arbetsmiljöverket sett under besöken är att bemanningsföretagen generellt sett jobbar bra med systematiskt arbetsmiljöarbete. De kundföretag man har besökt har haft något sämre systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vill man minska antalet arbetsplatsolyckor så snabbt som möjligt behöver fokus ändras. Direkta studier på de arbetsplatser som har flest olyckor behöver genomföras, detta försvåras avsevärt i och med att olyckorna statistiskt kopplas till den arbetsgivare som hyr ut personal i stället för den arbetsgivare som faktiskt råder över den arbetsplats där olyckan sker.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 430 medlemsföretag, varav 85 procent är auktoriserade och övriga är nystartade företag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen är den hjälpande handen på dagens arbetsmarknad. Individen får hjälp att ta kontroll över sitt arbetsliv, med en egen manager och coach öppnas dörrarna till utveckling i yrkeslivet. Kunderna får hjälp att ta kontroll över kompetensförsörjningen och säkrar rätt talang på rätt plats vid rätt tillfälle. Politikerna får bättre kontroll på statsfinanserna, med enkla regler för bemanningsbranschen skapas fler jobb. Fler arbetade timmar ökar skatteintäkterna och minskar a-kasseutbetalningarna.