Konstnärsnämnden

Arbetssstipendier till bild- och formkonstnärer

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 09:57 CEST

Konstnärsnämnden har fördelat årets arbetsstipendier till landets bild- och formkonstnärer, sammanlagt 219 stycken fördelade på 125 målinriktade arbetsstipendier på 120 000 kr per år under två år, 93 arbetsstipendier på 100 000 kr samt ett femårigt arbetsstipendium på i år 127 000 kr som tilldelades keramikern Sven Möller, Hedemora.

Stipendierna riktas till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Styrelsen har även i år låtit nästan hälften av stipendierna, 46 %, gå till sökande som inte tidigare fått något arbetsstipendium. Syftet med detta är att sprida stipendierna på flera mottagare. Av samma skäl har styrelsen inte tilldelat någon ett nytt målinriktat arbetsstipendium förrän det gått minst tre år utan arbetsstipendium.
Antalet sökande var 1963 och bifallsprocenten var 11 %.

Namn på stipendiaterna finns i bilagorna liksom stipendiaternas fördelning över landet och en översikt över vilka områden stipenrina riktats till.

http://www.konstnarsnamnden.se/Sve/Nyheter/PDFer/B_ARlista2010.pdf

http://www.konstnarsnamnden.se/Sve/Nyheter/PDFer/B_ARlista_lan.pdf

http://www.konstnarsnamnden.se/Sve/Informationssidor/PDFer/%C3%96versikt%202010.pdf

Ytterligare information om stipendierna lämnas av Bildkosntnärsfondens sekreterare

Lars Olof Gustafson
08-506 550 75
l.o.gustafson@konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet med uppgift att stödja
konstnärer i deras verksamhet. Vårt uppdrag kommer från regeringen, genom Kulturdepartementet, och består av tre delar. Vi beslutar om statliga bidrag och stipendier till verksamma konstnärer. Vi håller oss underrättade om och bevakar konstnärers ekonomiska och sociala villkor. En allt viktigare uppgift är också att ge stöd till ökade internationella kontakter och verksamhet för konstnärer.