Arcam AB

ARCAM: ARCAMS FÖRETRÄDESEMISSION FULLTECKNAD

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 09:34 CEST

Arcams företrädesemission som avslutades 7 oktober och omfattar 31 509 617 aktier har, inklusive anmälan om teckning utan företräde, övertecknats med ca 50%.

Efter teckningstidens utgång visar utfallet att anmälan om teckning kommit in för ca 47 M aktier med och utan teckningsrätter och att nyemissionen alltså är övertecknad med ca 50%.
Företrädesemissionen tillför därmed bolaget ca 15 Mkr efter emissionskostnader, varav ca 7 Mkr kvittas mot fodringar i bolaget. Efter företrädesemissionen uppgår det totala antalet aktier till 44 113 464.

- Den höga teckningsgraden och det stora intresset från bolagets ägare är mycket glädjande. Resultatet av emissionen ger oss, tillsammans med en gradvis starkare marknad, goda förutsättningar att växa enligt våra planer. Arcams finansiella ställning och stabila ägarbild stärker oss som trovärdig leverantör till våra stora industriella kunder, säger Magnus René, VD på Arcam.

Bolaget har beslutat flytta delårsrapporten för Q3 till 21 november 2005.

För ytterligare information:
Magnus René, VD, Arcam, tel. 031-710 32 00
alt. mobil: 0702-79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com Besök även www.arcam.com


Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning i kortare serier inom främst flygindustri och bilindustri. Ett snabbt växande applikationsområde är tillverkning av medicinska implantat. Teknologin ger möjlighet till betydande besparingar i både ledtid och produktionskostnader. Arcam är noterat på NGM.


Arcam AB (publ) utvecklar en teknik för tillverkning av komplexa solida detaljer ur metallpulver, s k FriFormFramställning (FFF). Tekniken har sitt ursprung i en patenterad uppfinning av ingenjör Ralf Larson. Det grundläggande utvecklingsarbetet startade 1995 i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Två år senare bildades Arcam AB (publ) med syfte att vidareutveckla och kommersialisera tekniken. Arcam har sitt säte i Göteborg där den huvudsakliga utvecklingsverksamheten bedrivs. Arcams metod innebär framtagning av komplexa detaljer direkt från cad-ritning ur metalliskt pulver till massiv metall, varigenom ledtiderna från design till färdig produkt kan reduceras avsevärt jämfört med dagens avverkande metoder. Inom verktygstillverkning bedöms Arcams teknologi förkorta framtagningstiden för formsprutnings- och pressgjutningsverktyg med upp till 75 %. Kärnan i teknologin är den egenutvecklade processen, Arcam EBM (Electron Beam Melting). Processen styrs av mjukvaran Arcam Softmetal
vilken medger direkt överföring från 3D-ritning till solid detalj i metall. Tekniken har betydande fördelar jämfört med konventionell framtagning och medger dessutom en vidgad industriell tillämpning av FriFormFramställning (FFF) och därmed öppnas nya marknader.