Arcam AB

ARCAM: DELÅRSRAPPORT, JANUARI 2004 - JUNI 2004

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 12:10 CEST

* Order på EBM S12 system erhölls från Fruth Innovative Technologien i Tyskland.
* Försäljningen uppgick till 3,5 Mkr (5,0)
* Resultat efter finansiella poster –8,5 Mkr (-11,0)
* Likvida medel vid periodens slut 4,0 Mkr (5,0)
* Nyemissioner under första halvåret har inbringat sammanlagt ca 11,5 Mkr.

Verksamhetens utveckling

Marknad
En order på ett EBM S12-system erhölls i maj från FIT i Tyskland. Orderingången på system var svagare än förväntat under första halvåret, medan eftermarknadsförsäljningen utvecklades som planerat. Försäljningen uppgick till 3,5 Mkr.
Ett antal kvalificerade kunder främst inom flyg- och medicin-teknik bearbetas och det är bolagets bedömning att dessa kommer att leda till affärer under året och att fjolårets försäljning kommer att överträffas.

Forskning och utveckling
Utvecklingsarbetet inriktas främst på applikationsutveckling och anpassning av produkten till specifika kundkrav. Under perioden har arbete påbörjats för att, på uppdrag av en kund, utveckla processen för beryllium. Detta uppdrag har utökats och arbetet kommer att fortsätta även under andra halvåret.
Arbetet med att förfina processen för krävande tillämpningar i titan fortsätter och beräknas slutföras under hösten. Under första halvåret togs titanimplantat tillverkade med Arcams teknologi i bruk för första gången.

Resultat och finansiell ställning
Resultatet för perioden uppgår till –8,5 Mkr (-11,0) och likvida medel vid periodens slut var 4,0 Mkr (5,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter investeringar, var –11,4 Mkr (-12,1).
Styrelsen beslutade i mars om en riktad nyemission om 2,8 Mkr, samt en företrädesemission om 8,8 Mkr, som den extra bolagsstämman godkände den 21 april. Emissionerna är genomförda och inbringade sammanlagt ca 11,5 Mkr före emissionskostnader.
Bolagsstämman 28/6 beslutade om ett bemyndigande om en tilläggsemission om totalt 2,5 miljoner aktier, samt om ett mandat för nyemission av ytterligare 2 miljoner aktier intill nästa bolagsstämma.

Investeringar
Investeringar i FoU och inventarier uppgick till 4,7 Mkr (0,2) varav investeringar i FoU 4,6 Mkr (0) och inventarier 0,1 Mkr (0,2). Investeringarna i FoU avser balanserade utvecklingskostnader för utveckling av titanprocessen. Bolaget bedömer att detta arbete kommer att avslutas under 2004.

Delårsrapport för kvartal 3 lämnas 22 oktober.

Mölndal den 22 juli 2004
Arcam AB (publ)
Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senast avgivna årsredovisningen. Nya rekommendationer från Redovisningsrådet har inte haft någon effekt på redovisningen för perioden.

För ytterligare information kontakta:
Magnus René, VD Arcam AB, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal, www.arcam.com
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com