Arcam AB

ARCAM: DELÅRSRAPPORT, JANUARI 2004 -- SEPT 2004

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 08:50 CEST

- Order på EBM S12 system erhölls från Fruth Innovative Technologien i Tyskland och från Boeing Phantom Works i USA.
- Försäljningen ökade till 8,5 Mkr (5,0)
- Resultat efter finansiella poster -10,2 Mkr (-16,9)
- Likvida medel vid periodens slut 3,0 Mkr (2,2)
- Nyemissioner under perioden har inbringat likvida medel om sammanlagt ca 13,2 Mkr, efter emissionskostnader.


Händelser efter periodens slut:
- En order på ett system för tillverkning av medicintekniska detaljer erhölls från ett ledande medicintekniskt bolag. Ordervärdet är 4,5 Mkr och leveransen är planerad till Q4-2004.

Verksamhetens utveckling

Marknad
Under perioden har order tecknats på EBM-system till FIT i Tyskland och Boeing i USA, och strax efter periodens utgång erhölls en order från ett medicintekniskt bolag. Bolaget har därmed tecknat order på ca 13,5 Mkr, inklusive eftermarknadsförsäljning, för leverans under 2004.
Försäljningsprocessen är normalt relativt lång, det tar i genomsnitt ett år att slutföra en affär.

Det ökande antalet refererbara installationer, särskilt inom de prioriterade områdena flyg-, bil- och medicinteknik, underlättar försäljningen och minskar behovet av demonstrationer. Mängden kvalificerade prospekt inom framför allt flyg och medicinteknisk industri har ökat under året.

Bolagets bedömning är att försäljningen därmed fortsätter att utvecklas positivt.

Forskning och utveckling
Utvecklingsarbetet inriktas på applikationsutveckling och anpassning till specifika kundkrav, med syfte att förfina produkternas driftsäkerhet, effektivitet och generella användbarhet och därmed bredda marknaden.

Applikationsutvecklingen domineras av arbetet med att förfina processen för krävande tillämpningar i titan och specifika anpassningar för implantattillverkning. Under första halvåret togs titanimplantat tillverkade med Arcams teknologi i bruk för första gången.

Ett större arbete pågår med att, på uppdrag av en kund, utveckla processen för beryllium.
Under perioden har bolaget fått 5 nya patent godkända, och patentportföljen består därmed av 9 patent.

Resultat och finansiell ställning
Resultatet för perioden uppgår till -10,2 Mkr (-16,9) och likvida medel vid periodens slut var 3,0 Mkr (2,2). Utöver kassan finns kortfristiga kundfordringar på ca 3,5 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter investeringar, var -14,5 Mkr (-12,0).

Styrelsen beslutade i mars om en riktad nyemission om 2,8 Mkr, samt en företrädesemission om 8,8 Mkr, som den extra bolagsstämman godkände den 21 april. Vidare beslutade bolagsstämman den 28 juni om ett bemyndigande om en tilläggsemission om totalt 2,5 miljoner aktier. Emissionerna är genomförda och inbringade sammanlagt ca 13,2 Mkr efter emissionskostnader.

Bolagsstämman den 28 juni beslutade också om ett mandat för nyemission av ytterligare 2 miljoner aktier intill nästa bolagsstämma.

Investeringar
Investeringar i FoU och inventarier uppgick till 7,1 Mkr (0,2) varav investeringar i FoU 7,0 Mkr (0) och inventarier 0,1 Mkr (0,2). Investeringarna i FoU avser balanserade utvecklingskostnader för utveckling av titanprocessen. Bolaget bedömer att detta arbete kommer att avslutas under 2004.

Bokslutskommuniké för 2004 publiceras 7 februari 2005

Mölndal den 22 oktober 2004
Arcam AB (publ)
Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senast avgivna årsredovisningen. Nya rekommendationer från Redovisningsrådet har inte haft någon effekt på redovisningen för perioden.

För ytterligare information kontakta:
Magnus René, VD Arcam AB, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal, www.arcam.com
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com


(För fullständig rapport se bifogad fil)

Arcam AB (publ) utvecklar en teknik för tillverkning av komplexa solida detaljer ur metallpulver, s k FriFormFramställning (FFF). Tekniken har sitt ursprung i en patenterad uppfinning av ingenjör Ralf Larson. Det grundläggande utvecklingsarbetet startade 1995 i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Två år senare bildades Arcam AB (publ) med syfte att vidareutveckla och kommersialisera tekniken. Arcam har sitt säte i Göteborg där den huvudsakliga utvecklingsverksamheten bedrivs. Arcams metod innebär framtagning av komplexa detaljer direkt från cad-ritning ur metalliskt pulver till massiv metall, varigenom ledtiderna från design till färdig produkt kan reduceras avsevärt jämfört med dagens avverkande metoder. Inom verktygstillverkning bedöms Arcams teknologi förkorta framtagningstiden för formsprutnings- och pressgjutningsverktyg med upp till 75 %. Kärnan i teknologin är den egenutvecklade processen, Arcam EBM (Electron Beam Melting). Processen styrs av mjukvaran Arcam Softmetal
vilken medger direkt överföring från 3D-ritning till solid detalj i metall. Tekniken har betydande fördelar jämfört med konventionell framtagning och medger dessutom en vidgad industriell tillämpning av FriFormFramställning (FFF) och därmed öppnas nya marknader.