Arcam AB

ARCAM: KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I ARCAM AB (PUBL) DEN 29 MARS 2006

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 09:43 CEST

Ett 40-tal aktieägare deltog i stämman som föregicks av en demonstration av EBM S12, visning av avancerade detaljer, samt visning av tillämpningar hos kunder.

Vid bolagsstämman i Arcam AB fattades följande beslut:

Val till styrelse
Omval av styrelseledamöterna Jan-Crister Persson, Henrik Hedlund, Sven-Åke Henningsson, Rolf Ekedahl och Thomas Carlström. Nyval av Lars Bergström som ordinarie ledamot samt nyval av Anders Eklund som suppleant. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsåg styrelsen Jan-Crister Persson till ordförande.
Lars Bergström (f. 1958) är Koncernchef för KMT AB.
Anders Eklund (f. 1946) är ansvarig för affärsområde Industri och Energi på Stiftelsen Industrifonden.

Behandling av förlust
Bolagsstämman beslutade att förlusten balanseras i ny räkning, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag.

Styrelsearvode
Bolagsstämman fastställde ett styrelsearvode på sammanlagt högst 390 000 kronor att fördelas enligt styrelsens eget bestämmande.

Nomineringskommitté
Beslutades att valberedningen inför kommande nomineringar skall bestå av representanter för de tre största aktieägarna och att styrelsens ordförande kontaktar de största aktieägarna enligt VPCs aktieägarförteckning per den 30 september för att efterhöra deras deltagande i valberedningen.

Beslut om ändringar i bolagsordningen
Förslaget till ändringar i bolagsordningen med anledning av den nya aktiebolagslagen godkändes vid stämman.

Beslut om emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ge ut ett optionsprogram riktat till de anställda. Programmet innebär att 2 500 000 optioner ges ut och programmet ger vid fullt utnyttjande en utspädning på ca 5,2%.

VD Magnus René redogjorde för fjolårets händelser, marknadens utveckling samt bolagets fortsatta planer och strategier. Ett 40-tal aktieägare deltog vid stämman och fick tillfälle att se Arcams elektronstråleteknologi samt tillämpningar hos kunder. Under stämman visades också detaljer i titan och kobolt-krom, tillverkade i EBM S12 på Arcam och hos Arcams kunder.

Mölndal den 29 mars 2006
Arcam AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information:
Magnus René, VD, Arcam, tel. 031-710 32 00 alt. mobil: 0702-79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com Besök även www.arcam.com


Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med FriFormsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning i kortare serier inom främst flygindustri och bilindustri. Ett snabbt växande applikationsområde är tillverkning av medicinska implantat. Teknologin ger möjlighet till betydande besparingar i både ledtid och produktionskostnader. Arcam är noterat på NGM.Arcam AB (publ) utvecklar en teknik för tillverkning av komplexa solida detaljer ur metallpulver, s k FriFormFramställning (FFF). Tekniken har sitt ursprung i en patenterad uppfinning av ingenjör Ralf Larson. Det grundläggande utvecklingsarbetet startade 1995 i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Två år senare bildades Arcam AB (publ) med syfte att vidareutveckla och kommersialisera tekniken. Arcam har sitt säte i Göteborg där den huvudsakliga utvecklingsverksamheten bedrivs. Arcams metod innebär framtagning av komplexa detaljer direkt från cad-ritning ur metalliskt pulver till massiv metall, varigenom ledtiderna från design till färdig produkt kan reduceras avsevärt jämfört med dagens avverkande metoder. Inom verktygstillverkning bedöms Arcams teknologi förkorta framtagningstiden för formsprutnings- och pressgjutningsverktyg med upp till 75 %. Kärnan i teknologin är den egenutvecklade processen, Arcam EBM (Electron Beam Melting). Processen styrs av mjukvaran Arcam Softmetal vilken medger direkt överföring från 3D-ritning till solid detalj i metall. Tekniken har betydande fördelar jämfört med konventionell framtagning och medger dessutom en vidgad industriell tillämpning av FriFormFramställning (FFF) och därmed öppnas nya marknader.