Archelon Mineral AB

ARCHELON MINERAL AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:23 CET

· Expanderande projektportfölj med 16 undersökningstillstånd vid årsskiftet. Beslut om offensiva satsningar för verksamhetsåret 2007. Nya ansökningar om tillstånd inlämnade.
· Archelon positionerat för exploatering av järnmalm i Bergslagen.
· Uppmuntrande resultat i guldförekomsten Solvik.
· Avtal om delägarskap och ägarspridning i Kilsta Metall AB.
· Aktiviteter på Balkan med start i Serbien.
· Nyemission i december övertecknad. Archelon tillfördes ca 17 Mkr.
· Handel i aktien på Göteborgs OTC-lista startade den 18 december 2006.
· Koncernens resultat för perioden -942 Tkr.

Archelon har som affärsidé att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt. Syftet är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller andra råvaror. Alternativt kan bolaget förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar att utvecklas på ett för aktieägarna och bolaget gynnsamt sätt.


Målsättningar för verksamhetsåret 2007
Styrelsen i Archelon Mineral AB har beslutat om ett handlingsprogram med följande målsättningar för verksamhetsåret 2007:
· Archelon skall, med utgångspunkt från en expansion från Bolagets existerande undersökningstillstånd i bland annat Solvik och Gunnarskogslinjen i Dalsland och Värmland, bli en ledande aktör inom Vänern-Mjösa Goldbelt, där Archelons undersökningstillstånd kan uppgraderas för fortsatt utveckling i egen regi eller säljas till extern intressent.
· Med stöd av Archelons gjorda investeringar skall Bolaget genomföra åtgärder i avsikt att få Bergslagen att återuppstå som en järnmalmsproducerande provins. Bolagets undersökningstillstånd omfattande stora reserver kan då komma att spela en central roll.
· Archelon skall utveckla och expandera sitt engagemang inom det miljöfrämjande verksamhetsområde som omfattar återvinning av råvaruresurser med utgångspunkt i redan avtalade investeringar i Kilsta Metall AB och kromåtervinningsprojektet Lindveden.
· Archelon skall höja värdet i bolagets undersökningstillstånd avseende molybden inför en eventuell vidareförsäljning eller fortsatt utveckling av dessa projekt i egen regi.
· Archelons projekt som omfattar undersökningstillstånd i ett relativt tidigt skede skall uppgraderas.
· Archelons verksamhet i Serbien skall utvecklas att omfatta fler projekt inom det geografiska området Balkan med avsikt att samla dessa tillgångar i ett separat dotterbolag som med Yield AB:s medverkan kan komma att eventuellt redan under 2007 ägarspridas i samband med kapitalanskaffning och möjlig separat listning på marknadsplats för aktiehandel.


RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Koncernens resultat för räkenskapsåret 2006 uppgick före skatt till minus 942 Tkr. Resultatet belastas till stor del av kostnader i samband med nyemission. Resultatet för det fjärde kvartalet uppgick före skatt till minus 239 Tkr.

ÅRETS VERKSAMHET
Archelon Mineral bedriver prospekteringsverksamhet i Sverige och Serbien. Vid rapportperiodens slut per sista december 2006 fanns 16 gällande undersökningstillstånd med en sammanlagd areal om 5 043 hektar. Archelons portfölj av undersökningstillstånd omfattar bas- och ädelmetaller samt diamant. Prospektering sker bland annat i samarbete med börsnoterade International Gold Exploration IGE AB.

Därutöver äger Archelon en fastighet i Trollhättans kommun, där stora mängder kalkslagg innehållande ferrokrom deponerats från AB Ferrolegeringars verksamhet under 1950- och 60-talen. Archelon har under året genomfört provtagning och provanrikning. Slaggens innehåll av ferrokrom förväntas kunna återvinnas med god lönsamhet.

Archelon Mineral har även startat verksamhet i Serbien via helägda serbienregistrerade dotterbolaget Archelon d.o.o. med avsikt att utvinna bland annat tennmineralet kassiterit ur kända förekomster.

Händelser som inträffat efter rapportperiodens utgång Archelon och IGE har under årets inledning beslutat om kärnborrning i det gemensamma guldprojektet Solvik i norra Dalsland. Archelon har under januari och februari 2007 sökt undersökningstillstånd för ytterligare tre järnmalmsförekomster i Bergslagen; Blötberget nr 1 och 2 samt Idkerberget nr 1. Undersökningstillståndet i Serbien avseende kassiterit har under januari 2007 blivit beviljat av det serbiska gruvministeriet.

OBJEKTBESKRIVNING
Vänern-Mjösa Goldbelt
Genom Värmland sträcker sig som en båge från Vänern väster om Karlstad i nordvästlig riktning mot sydändan av sjön Mjösa i Norge den så kallade Stora Mylonitzonen som är resterna av en urtida kollision mellan två plattor i jordskorpan. Väster om denna zon finns ett stort antal uppslag av guldförande sulfidmineraliseringar varav några varit föremål för brytning.

Archelon innehar ett antal undersökningstillstånd avseende ädelmetaller och basmetallen koppar inom detta område. Tillstånden omfattar bland annat området Solvik i Bengtsfors kommun i norra Dalsland. Solvik under 2006 varit föremål för prospektering inom ramen för ett samarbete med International Gold Exploration IGE AB som genom avtal delar undersökningstillstånden Solvik 1-4 med Archelon på 50-50 basis. Avtalet har inneburit att IGE stått för hela kostnaden i den prospekteringsfas som genomfördes år 2006. Resultatet av undersökningsarbetet har varit så uppmuntrande att Archelon och IGE beslutat fortsätta till nästa fas, som kommer att omfatta kärnborrning. IGE har fullföljt sitt avtalsreglerade åtagande och fortsatta kostnader skall därför delas lika mellan bolagen där IGE bär operatörsansvaret.

I gränstrakterna mellan norra Dalsland och sydvästra Värmland innehar Archelon ytterligare två undersökningstillstånd, Reutershögen nr 1 och Källuddeberget nr 1, med avseende på guld.

I västra Värmland, i höjd med Gunnarskog i Arvika kommun, finns ett sulfidmineraliserat bälte med kopparkis och bornit med inslag av guld i en öst-västlig orientering. Inom denna så kallade Gunnarskogslinjen, som har en utsträckning på ca 15 km och en bredd på en till två kilometer, finns ett stort antal malmanledningar som tidigare innehafts och brutits av Boliden. I Archelons undersökningstillstånd Bortan nr 1 och Kyrkskogen nr 1 i Gunnarskogslinjen finns ett antal nedlagda gruvor inom en bred zon med guldförande kopparmineraliseringar.

Archelon har för avsikt att under 2007 uppgradera potentialen i undersökningstillstånden inom Vänern-Mjösa Goldbelt samt expandera närvaron i denna provins.

Järnmalm i Bergslagen
Archelon har sökta och beviljade undersökningstillstånd för järnmalm på sammanlagt 1 100 hektar, fördelat på tre olika malmfält där det under längre eller kortare perioder bedrivits gruvverksamhet; Finnmossen i Filipstads kommun, Blötberget i Ludvika kommun och Idkerberget i Borlänge kommun.

I Sverige började brytning av järnmalm i Bergslagen troligen redan på 1100-talet. Malmerna påträffas i prekambriska bergarter i ca 1 880 miljoner år gamla vulkaniter och sedimentbergarter.

Geologisk dokumentation visar att det i de gamla malmfälten finns stora kvarvarande mineralresurser, preliminärt järn men även andra intressanta basmetaller, guld och silver förekommer. Minst 35 miljoner ton järnmalm beräknas finnas kvar att bryta i Blötberget och Finnmossen.

Uppskattade malmreserver i Blötberget ligger på 25 miljoner ton. Järnhalterna varierar mellan 42 och 45 procent. Brytning startade 1768 och gruvan var i drift fram till 1979. Totalt producerades ca 19 miljoner ton järnmalm. I Finnmossen bröts 2,5 miljoner ton järnmalm från 1713 fram till nedläggningen 1973. Kvarvarande malmkvantitet beräknas till minst 10 miljoner ton. Finnmossegruvan innehåller en homogen, relativt rik magnetitmalm med 40-60 procent järn. Gruvan i Idkerberget öppnade 1901 och lades ned 1977. Malmproduktionen uppgick till drygt 10 miljoner ton.

Flera av de gruvor som stängdes efter förra gruvboomen under 1960- och 1970-talen har åter blivit intressanta att öppna. Många av Bergslagens järnmalmsgruvor blev tvungna att slå igen under 1970-talet, då priserna på järnmalm var låga och driften olönsam. Priset på järnmalm har sedan dess nära nog tiodubblats och väntas fortsätta stiga i och med kraftig efterfrågan från Kina och Indien. Malmbrytning i Bergslagen sker numera bara i Garpenberg odalfält och Garpenberg norra. I båda gruvorna bryts zink-blymalm.

Även andra gruv- och prospekteringsbolag har sökt undersökningstillstånd för järnmalm i Bergslagen. Archelon kommer under 2007 se på förutsättningar till olika former av samarbeten, där tanken är att man skall kunna betrakta existerande malmer som en samlad reserv. Detta skulle sannolikt öka möjligheten att få Bergslagen att återuppstå som en betydande aktiv och levande järnmalmsprovins.

Molybden
Archelon innehar tre undersökningstillstånd för molybden. Klintberget nr 1 är beläget i Hagfors kommun i Värmland. Under första och andra världskriget bröts enligt officiell statistik 630 ton berg som gav 4 ton molybdenglans. Också enstaka prover innehållande höga silverhalter finns rapporterat från området. Bispberg nr 1 ligger i Hedemora och Säters kommuner i Dalarna. Från ett 40 meter djupt schakt och sidogångar bröts i mindre skala molybden under andra världskriget. Archelon har även ett undersökningstillstånd avseende molybden i Bengtsfors kommun i Dalsland, Rimtjärn nr 1. Här finns en större skärpning och ett schakt med spår av molybdenglans.

Prospekteringsobjekt i norra Sverige
Archelon innehar två undersökningstillstånd för guld och ett för diamant i norra Sverige. Bruksån nr 2 och Morbrors Backe nr 1 ligger i Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Ett 20-tal blockfynd med goda guldhalter har påträffats 2 kilometer väster om Graninge samhälle. Bruksån nr 2 är ursprungligen ett mineraljaktsuppslag som belönades med förstapriset i Mineraljakten i Västernorrlands län år 2000. Morbrors Backe nr 1 ansluter till detta område.

Archelons undersökningstillstånd för diamant, Sara nr 1, ligger i Kalix kommun i Norrbotten. Data från geologiska och geofysiska undersökningar och mätningar visar att området ligger i en omgivning med gynnsamma förutsättningar för diamantprospektering. Bland annat framgår att de grundparametrar som krävs för att diamanter ska kunna bildas existerar i denna del av Sverige.

(För tabell, se bifogad fil)

Archelon d.o.o.
Archelon påbörjade under 2006 verksamhet i Serbien via helägda, serbienregistrerade dotterbolaget Archelon d.o.o. Bolaget har inlämnat ansökan om undersökningstillstånd i syfte att kunna uppgradera redan kända förekomster av tennmineralet kassiterit i centrala Serbien. Målområdet, som ligger ca 10 mil söder om huvudstaden Belgrad, har mellan 1967 och 1970 undersökts av statsägda geologiska institut, som sammanställts ett antal geologiska rapporter vilka pekar på en intressant ekonomisk potential för just tenn i alluviala avlagringar (lösa avlagringar som grus och sand) längs ett flertal vattendrag. Förutom detaljerad geologisk kartering har grävnings- och borrningsarbeten samt provtagning och analys genomförts.

Det vattendrag som bedömdes ha bäst potential har en genomsnittlig mäktighet (tjocklek) på ca 2,2 meter alluvialt material. Dominerande malmmineral är kassiterit med upp till 2 centimeter stora mineralkorn. De största kornstorlekarna och högsta halterna påträffas längst uppströms. Rapporterad halt ligger där på över 8 kg kassiterit per kubikmeter. Kemiska analyser visar att kassiteritens tenninnehåll ligger på runt 77 procent.

Andra, mer översiktligt undersökta vattendrag i området uppvisar samma goda malmpotential i alluvialt material. Potentiella malmreserver uppskattas här till ca 3 miljoner kubikmeter. I nuläget finns inga uppgifter om halter. Världsmarknadspriset på tenn låg i mitten av februari 2007 på drygt 13 USD per kg (ca 95 kr/kg). Det rapporteras även förekomster i fast berg i form av kvartsgångar innehållande kassiterit. Gångarnas bredd är upp till en meter.

Återvinning av metallhaltiga råvaruresurser Archelon äger en skogsfastighet, Lindveden 12:7, om ca 4 hektar i Trollhättans kommun. På fastigheten finns en deponi bestående av bland annat en restprodukt i form av kalkslagg innehållande ferrokrom från AB Ferrolegeringars verksamhet under 1950- och 60-talet. Slaggen bedöms hålla en genomsnittlig halt om minst 5 procent ferrokrom. Den totala mängden kalkslagg som deponerats på fastigheten uppskattas till minst 100 000 ton vilket skulle ge ett innehåll av ferrokrom på minst 5 000 ton. Världsmarknadspriset på ferrokrom av samma typ som i Lindveden har i takt med den positiva prisutvecklingen på de flesta metaller stigit till runt 10 kr per kilo.

Förhandlingar har under året förts med ett företag i Trollhättan som innehar en kvarnanläggning för malning av mineral. Avsikten är bland annat att Archelon skall förvärva en ägarandel i företaget för samkörning av kromprojektet. Detta skulle kunna skapa möjligheter att även tillvarataga värdet av kalken i deponin.

Kilsta Metall AB
Archelon har under tredje kvartalet 2006 slutit ett avtal med Kilsta Metall AB att per den 1 januari 2007 förvärva nya och befintliga aktier i bolaget motsvarande 15 procent av aktiekapitalet.

De som tecknade sig i Archelons nyemission den 6-20 november 2006 kommer att under 2007 vederlagsfritt pro rata tilldelas aktier i Kilsta Metall motsvarande 7 procent av aktiekapitalet. Huvudägaren i Kilsta Metall har förbundit sig att av sina befintliga aktier tilldela Archelons nya aktieägare denna del. Därmed finns goda möjligheter att Kilsta Metall uppnår en ägarspridning och det antal aktieägare som uppfyller villkoren för handel i aktien på en marknadsplats. Kilsta Metalls ambition är att under 2007 genomföra en listning av aktien.

Kilsta Metall är ett relativt nystartat bolag inom fragmentering av aluminium. Bolaget har utvecklat en egen industriell process som innebär möjligheter till snabb tillväxt med god lönsamhetspotential.

ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Archelon har under perioden januari till december 2006 gjort investeringar uppgående till 5 Tkr i form av aktiekapital i det serbiska dotterbolaget Archelon d.o.o.

Kommentarer till räkenskaperna
Eget kapital per aktie uppgick till 0,50 kr. Resultatet per aktie var -0,03 kr. Likvida medel var vid årets ingång 6 Tkr och uppgick vid årets utgång till 15 293 Tkr. Soliditeten uppgick till 99,4 procent.

Anställda
Medelantalet anställda uppgick per sista december 2006 till en person på heltid.

Aktien
Antalet registrerade aktier i Archelon uppgick per 2006-12-31 till 15 600 000 stycken. Därutöver fanns 13 493 827 BTA (Betalda Tecknade Aktier). Totalt antal aktier var vid årsskiftet 29 093 827 st. Aktiekursen (senaste betalkursen) den sista december 2006 var 1,80 kr. Aktiens kvotvärde är 0,04 kr.

Archelons B-aktie handlas sedan den 18 december 2006 på Göteborgs OTC-lista, som ingår i NGM:s handelssystem Tellus under avdelningen Nordic MTF. Kursinformationen distribueras i realtid till ledande finansiella aktörer, vilket gör att aktuell kursinformation är lätt åtkomlig. Kortnamn för Archelon på aktielistan är Arch MTFB. En handelspost uppgår för närvarande till 2 000 aktier. Aktiekursen och orderdjupet kan följas på bland annat Thenberg & Kindes hemsida www.thenberg.se eller Nordic MTF:s webbplats under fliken Nordic MTF/kurser på www.ngm.se.

Årsstämma och årsredovisning
Ordinarie årsstämma kommer att hållas i Göteborg i maj månad 2007. Styrelsens fullständiga förslag, dag för stämman samt tidpunkt och plats meddelas i kallelse som kommer att annonseras på sedvanligt sätt. Årsredovisningen för 2006 kommer att finnas tillgänglig i elektroniskt format på bolagets hemsida www.archelon.se i god tid före stämman. Årsredovisningen kommer även att hållas tillgänglig i tryckt format på Archelons kontor i Göteborg och skickas med post till de aktieägare som önskar få den hemsänd.

Utdelning
Archelons styrelse kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2006. I sitt årliga utdelningsförslag ska styrelsen beakta bolagets utvecklings- och investeringsbehov.


Redovisningsprinciper
Koncernen och moderbolaget har vid upprättandet av denna bokslutskommuniké tillämpat årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för perioden januari - mars 2007 lämnas tisdagen den 15 maj 2007.
Delårsrapport för perioden januari - juni 2007 lämnas torsdagen den 23 augusti 2007.
Delårsrapport för perioden januari - september 2007 lämnas torsdagen den 15 november 2007.Göteborg den 22 februari 2006
Styrelsen för Archelon Mineral AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Tore Hallberg, VD Archelon Mineral AB
Telefon: 031-131190, 0706-237390
E-post: info@archelon.se


GRANSKNINGSRAPPORT
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för revisorns granskning.