Arena Personal

ARENA PERSONAL: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:10 CET

Bokslutskommuniké i korthet
* Omsättningen uppgick till 109,7 Mkr (78,0), en ökning med 41 procent
* Rörelseresultatet ökade med 81 procent till 10,9 Mkr (6,0), vilket ger en
rörelsemarginal om 9,9 procent (7,7 procent)
* Resultatet före skatt uppgick till 11,0 Mkr (6,0)
* Resultatet efter skatt uppgick till 7,3 Mkr (5,4)
* Resultat per aktie uppgick till 0,38 kr
* Styrelsen föreslår en utdelning om 0,25 kr per aktie
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,8 Mkr (9,0)
* Notering har skett på NGM Equity, första handelsdag 2006-12-04.

Arena Personal:s verksamhet
Arena har 2006 haft en god tillväxt som gett en omsättningsökning på 41 procent jämfört med föregående år. Under januari 2007 har kontor öppnats i Södertälje och Göteborg. Ytterligare två regionala kontor planeras att öppnas under 2007.

Branschen
Framtiden ser ljus ut för bemanningsbranschen i Sverige med ett flertal faktorer som driver utveckling och efterfrågan. Under helåret 2006 ökade omsättningen i branschen till 13,2 Mdr kr, en ökning med 26 procent jämfört med samma period föregående år.

Omsättning
Omsättningen för 2006 ökade med 41 procent till 109,7 Mkr (78,0). Verksamhetsområdena Industri och Kontor står tillsammans för 71 procent av omsättningen. Bolagets största kund står för mindre än 5 procent av omsättningen.

Resultat
Rörelseresultatet ökade med 81 procent och uppgick till 10,9 Mkr (6,0), vilket ger en rörelsemarginal om 9,9 procent (7,7), vilket ligger i linje med Bolagets lönsamhetsmål. Resultatet före skatt uppgick till 11,0 Mkr (6,0) vilket motsvarar en förbättring med 83 procent mot föregående år.

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december 2006 till 29,7 Mkr (9,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7,8 Mkr (9,0).
Soliditeten uppgick till 57,82 procent (35,39). Koncernens räntebärande skulder uppgick per 2006-12-31 till 0 kr. Sedan den 31 december har inga väsentliga förändringar ägt rum som har påverkat Bolagets finansiella ställning.

Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,53 Mkr (0,26). Därutöver har Bolaget erlagt tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Techlog om 3 Mkr. Maximalt kan ytterligare 3 Mkr komma att utgå i tilläggsköpeskilling, detta under 2007.


Medarbetare
Per den 31 december uppgick antalet årsanställda till totalt 284 personer (198).

Moderbolaget
Koncernen består av moderbolaget Arena Personal AB (publ) och sju helägda dotterbolag, varav ett är vilande. Den övervägande delen av koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolagen. I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning. Extern nettoomsättning för moderbolaget uppgick till 0 Mkr (1,8).

Prognos
I tidigare kommunicerad prognos i samband med noteringen på NGM har Bolaget uppgivit en omsättning på 120 miljoner för räkenskapsåret 2007. Bolaget reviderar härmed omsättningsprognosen och tror idag att omsättningen kommer att öka ytterligare med 20%.

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning på 25 öre per aktie.

Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 9 maj kl 15.00 på Bolagets kontor, Drottninggatan 65, Stockholm. Årsredovisningen kommer att publiceras den 25 april och finnas tillänglig på Bolagets kontor respektive hemsida, www.arenapersonal.com.

Skatter
Koncernens skattekostnad för året uppgår till 3,74 Mkr vilket motsvarar en skattesats på 33,9 procent. Arena konsoliderade det förvärvde bolaget Techlog från och med den 1 juli 2005 och Techlog förlängde i samband med detta sitt räkenskapsår till 18 månader. Hela skattekostnaden för Techlogs förlängda räkenskapsår belastar koncernens skattekostnad 2006.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Bolaget har sedan 2005 upprättat sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) samt de tolkningsuttalanden som ges ut av International Financial Reporting Interpretations Committée (IFRIC). Bolaget har inte identifierat några väsentliga skillnader med påverkan på resultat och ställning mellan IFRS och Bolagets tidigare redovisningsprinciper.

(För tabeller, se bifogad fil)

Definitioner nyckeltal
Rörelsemarginal Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen.
Vinstmarginal Resultatet efter finansiella poster
i procent av nettoomsättningen.
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Kommande rapporttillfällen
Årsredovisning 2006 25 april 2007
Årsstämma 9 maj 2007
Januari - mars 2007 9 maj 2007
Januari - juni 2007 22 augusti 2007
Januari - september 2007 13 november 2007
Bokslutskommuniké 2007 Februari 2008

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.


Stockholm i februari 2007

Arena Personal AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Magnus Eriksson, verkställande direktör
Telefon: 08-587 11 700, 0708-673003
magnus.eriksson@arenapersonal.com
www.arenapersonal.com