Ark Travel AB

Ark Travel AB - Delårsrapport jan - mar 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:10 CEST

Rivstart på det nya året!

· Ark Travels omsättning under perioden uppgick till 208,3 (176,1) mkr, vilket motsvarar en ökning med 18 %.

· Bruttoresultatet uppgick till 25,8 (23,2) mkr, vilket motsvarar en ökning med 11 %.

· Resultat efter finansnetto uppgick till 4,5 (3,7) mkr, vilket motsvarar en ökning med 21 %.

· Resultat efter skatt uppgick till 3,2 (2,7) mkr, vilket motsvarar en ökning med 19%.

· Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,56 (1,35) kr, vilket motsvarar en ökning med 16%.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden var 22,3 (13,2) mkr.

VD har ordet
Vi har börjat året med en rivstart! Vår satsning på nyförsäljning har varit mycket framgångsrik och under första kvartalet har vi bland annat tecknat avtal med Försäkringskassan, Rikspolisstyrelsen, Föreningssparbanken och Statens Lantbruks universitet. Dessa konton, vilka successivt kommer att implementeras under 2006, har en beräknad årsvolym uppgående till ca 310 mkr varav Ark Travel redan sedan tidigare haft 40 mkr.

Resultatet på 4,5 mkr är 0,8 mkr (+21 %) bättre än motsvarande period föregående år. Bruttoresultatet ökade med 2,6 mkr (+11 %) medan omsättningen ökade med hela 32,2 mkr (+18 %).

Gruppresor har haft en något svagare inledning av året. På grund av oroligheter i vissa delar av världen har en del grupparrangemang blivit senarelagda eller avbokade. Vi bedömer nedgången som tillfällig.

Våra fasta kostnader har under kvartalet ökat med 4,1 mkr. Denna ökning ligger i nivå med våra förväntningar och är en direkt konsekvens av de ökade volymerna. Kostnadsmedvetenhet är och kommer även i fortsättningen att vara ett honnörsord inom Ark Travel.

Ett prioriterat område vid sidan av försäljning är vårt pågående IT-projekt. Projektet innefattar bland annat vårt onlineerbjudande och har som syfte att ytterligare vässa vårt kunderbjudande och det mervärde vi erbjuder. Vi är övertygade om att vi genom detta skaffar oss en mycket stark konkurrensfördel.

IT-projektet innefattar även effektivisering av interna arbetsprocesser för att på så sätt ytterligare öka vår produktivitet. Detta är nödvändigt då det råder en stark prispress på resebyråtjänster. Lägre marginaler innebär att vi måste skapa allt smartare sätt att arbeta på för att kunna fortsätta ge en högkvalitativ service till våra kunder och samtidigt visa fortsatt god lönsamhet.

God lönsamhet är vårt övergripande mål. Då tillväxt är en viktig komponent för ökad lönsamhet har vi även satt målet att inom två år vara den tredje största affärsresebyrån i Sverige. För att nå dit fortsätter vi att satsa på nyförsäljning.

Den enda varaktiga grunden för lönsamhet är dock nöjda kunder. Jag är därför mycket glad över resultatet i Resegeometri AB och Exido AB:s årliga undersökning "Nordic Business Travel Barometer".
Ark Travel får högst betyg av sina kunder för generell kundnöjdhet, service och tillgänglighet. I undersökningen medverkade 1500 beslutsfattare på företag med mer än 50 anställda.

Ark Travel - Gör stor affär av resor!

Susanna Bervå, VD


Omsättning och resultat
Koncernens primära segment utgörs av geografiskt område, vilket är resetjänster med Sverige som marknad. Koncernens externa omsättning ökade med 18 % under perioden jämfört med samma period föregående år och uppgick till 208,3 (176,1) mkr. De sekundära segmenten utgörs av Affärsresor och Gruppresor. Den externa omsättningen under perioden fördelat per sekundära segment uppgick till 187,8 (153,7) mkr för Affärsresor och 20,5 (22,4) mkr för Gruppresor. Bruttoresultatet per segment uppgick till 21,7 (19,0) mkr för Affärsresor och 4,1 (4,2) mkr för Gruppresor. Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 4,5 (3,7) mkr. Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,56 (1,35) kr.

Investeringar
Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till
0,7 (-0,2) mkr.

Personal
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 106 (98), varav 84,4% (84,0%) arbetar inom reseförsäljning.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,3 (13,2) mkr. De kassaflöden som är avgörande för koncernens intjäningsförmåga är dels från den löpande verksamheten och dels från investeringsverksamheten. Dessa utgör tillsammans koncernens underliggande kassaflöde vilket för perioden januari - mars uppgick till 4,4 (6,5) mkr.

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel ökade med 21,2 (12,4) mkr under perioden och uppgick vid periodens utgång till 47,0 (33,2) mkr, varav 2,0 (2,0) mkr är spärrade medel. Inkluderat befintlig checkkredit uppgår likvida medel vid periodens utgång till 56,5 (42,7) mkr. Den räntebärande nettokassan uppgick vid periodens utgång till 42,5 mkr jämfört med 20,9 mkr vid periodens ingång.
Koncernens soliditet uppgick till 30% (21%) och det egna kapitalet till 32,9 (18,7) mkr jämfört med samma period föregående år.
Koncernen har inga utestående optionsprogram eller konverteringslån.

Händelser under perioden
Rikspolisstyrelsen har upphandlat ett ramavtal med Ark Travel innebärande att Ark Travel blir leverantör av resebyråtjänster till Brottsförebyggande Rådet, Ekobrottsmyndigheten, Post- och telestyrelsen, Riksrevisionen, Rikspolisstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Tullverket samt Åklagarmyndigheten. Den uppskattade resevolymen uppgår till ca 90 mkr per år och avtalet löper från den 1 april 2006 till den 31mars 2008 med option på förlängning ytterligare två år.

Ark Travels styrelse har beslutat att föreslå årsstämman den 25 april att bolaget skall genomföra en aktiesplit på 2:1.

Försäkringskassan har upphandlat ett ramavtal med Ark Travel innebärande att Ark Travel blir ensam leverantör av resebyråtjänster till Försäkringskassan. Den uppskattade årliga resevolymen uppgår till totalt ca 110 mkr varav Ark Travel sedan tidigare har hanterat ca 30 mkr. Den tillkommande volymen beräknas alltså bli ca 80 mkr. Avtalet kommer successivt att implementeras from den 1 mars 2006 och gäller tom den 29 februari 2008 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning vilken i sin helhet är koncernintern uppgick under perioden till 2,5 (1,6) mkr. Resultatet efter finansnetto under perioden uppgick till 0,0 (0,0) mkr. Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 1,3 (0,6) mkr och den räntebärande nettokassan till 6,0 (0,6) mkr. Soliditeten uppgick till 79 % jämfört med 80%. Det egna kapitalet uppgick till 22,3 (11,4) mkr vid periodens utgång. Bolagets nettoinvesteringar uppgick under perioden till 0,0 (0,0) mkr.

Utdelning
Styrelsen har föreslagit årsstämman den 25 april att utdelning skall ske med 4,30 kr per aktie. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullfölja sina förpliktelser och genomföra erforderliga investeringar på kort och lång sikt.

Framtidsutsikter
Den återhämtning vi ser inom affärsresandet gör att framtidsutsikterna för resebranschen och Ark Travel ser ljus ut. Kundernas aktivitet ökar inom både Affärsresor och Gruppresor med ökade volymer som följd. Det pågår dock en stark priskonkurrens på resebyråtjänster vilket ger en negativ inverkan på branschens intäkter. Bokning via Internet kommer att fortsätta öka även om behovet av personlig service finns för en stor del av affärsresandet. Med en förstärkt ledning, en väl utbyggd försäljningsorganisation samt ett kontinuerligt effektiviseringsarbete står Ark Travel starkare än någonsin. Satsningen på online förväntas stärka Ark Travels position ytterligare. Händelser såsom terrordåd och utbrytande av epidemier kan påverka affärsresandet negativt. Ark Travels uppfattning är dock att känsligheten för sådana händelser minskar och därför påverkar affärsresandet i allt mindre utsträckning.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting Redovisningsprinciperna i denna rapport överensstämmer med den senast avlämnade årsredovisningen som är upprättad i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU.

Moderbolaget Ark Travel AB:s årsredovisning är upprättad enligt Redovisningsrådets Rekommendation RR 32 "Redovisning för juridiska personer" samt Årsredovisningslagen.

Från och med den 1 januari 2007 kommer Ark Travel - koncernen att ändra nuvarande definitioner för nettoomsättning/försäljning enligt branschorganisationen SRF:s förändrade rekommendation. Dessa förändringar innebär att den försäljning en resebyrå förmedlar som agent såsom persontransporter, logi, hyrbilar m. m inte längre bruttoredovisas. Enbart det arvode resebyrån erhåller för sina förmedlings-/bokningstjänster visas som omsättning. Den del av resebyråns försäljning som sker i eget namn som arrangör kommer fortsättningsvis att bruttoredovisas enligt nuvarande modell.

För Ark Travel - koncernen innebär detta att det sekundära segmentet affärsresor kommer att få ändrad definition avseende omsättning/försäljning medan gruppresor kommer att redovisas enligt oförändrad klassificering. I bilaga 1 till sifferdelen i denna rapport visas preliminärt omsättningen för denna rapportperiod som om dessa förändringar redan införts.

Övrig ekonomisk information:

Delårsrapport för januari - juni 2006 publiceras den 28 augusti 2006.
Delårsrapport för januari - september 2006 publiceras den 26 oktober 2006.


Stockholm den 25 april 2006

Susanna Bervå, VD för Ark Travel AB (publ)
org.nr: 556329-2464

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

För ytterligare information, v g kontakta:

Susanna Bervå, VD, tel: 08 - 505 876 00, e-mail: susanna.berva@arktravel.se

Ark Travel AB (publ), 556329-2464, Norrtullsgatan 12 A, Box 6496, 113 82 Stockholm

www.arktravel.se

Ark Travel är den största svenskägda fullservicebyrån för affärs- och gruppresor. Bolaget bildades 1982, och dess affärsidé är att hjälpa och underlätta för företag och organisationer att nå sina affärsmål genom effektiviserade reseprocesser. Ark Travels vision är att uppfattas som den självklara portalen för nordiska affärsreseköpare med höga kvalitets- och servicekrav.