Societas Archaeologica Upsaliensis

Arkeologisk utgrävning av boplatser från äldre stenålder i Hälsingland

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2014 13:59 CEST

Med start den 29:e september genomför Stiftelsen SAU i samarbete med Stigfinnaren utgrävningar av två stenålderslokaler norr om Ljusdal vid Skånsjön. Undersökningen ska ge svar på hur människorna levde här för över 6000 år sedan och vilka kontaktnät de hade till andra regioner.

Bakgrund

I samband med att Trafikverket planerade förbättring av väg 773 genomförde Stigfinnaren sommaren 2014 förundersökningar av två fornlämningar: Ljusdal 795 och Ljusdal 797. Här hittades rester av tillverkning av stenredskap och en förhållandevis stor mängd brända ben från djur, troligtvis rester av måltider. De är boplatser från jägarstenåldern (mesolitikum). Länsstyrelsen beslutade att de ytor som låg inom arbetsområdet för vägen ska undersökas och dokumenteras. SAU, som har mångårig erfarenhet av att undersöka stenåldersboplatser, blev utsedd till huvudansvarig och samarbetar med Stigfinnaren för detta projekt.

Vad vill vi ta reda på?

Vi får bara en enda chans att undersöka en plats arkeologiskt och alla har unik information på sitt sätt. Utgrävningarna ska besvara frågor kring kronologi (när användes de mer exakt), levnadssätt, ekonomi (vilka djur jagades, kan vi se om de var här bara vid en viss årstid), kontakter och nätverk med andra regioner (råmaterial, hantverk) osv.

Skån & Skånskogen

Under större delen av stenåldern valde människor ofta att bo längs havet, som på den tiden var mycket högre på grund av att inlandsisen tryckt ned landet. De två boplatserna som nu är aktuella är dock belägna på en så hög höjd, 300 m över nuvarande havsnivå, att de sannolikt är inlandslokaler och de som bodde här har sökt sig till sjöar och vattendrag. Stenåldern varar under många tusen år, men vi brukar skilja på jägarstenåldern och bondestenåldern som inleds runt 4000 f.Kr. då jordbruk etableras i södra Sverige. Människorna som bodde norr om Dalälven fortsatte dock att leva i första hand av jakt, fiske och insamling. Arkeologer kan ofta se skillnad på vilken teknik som användes vid redskapstillverkning av sten under jägar- respektive bondestenåldern och det mesta tyder på att Skån och Skånskogen tillhör den äldre perioden. Undersökningen kommer förhoppningsvis kunna ge ett närmare svar på boplatsernas ålder.

Det har undersökts en del stenålderslokaler i Ljusdalstrakten sedan tidigare, men jämfört med mer exploaterade områden i södra Sverige så vet vi förhållandevis lite om människorna som bodde här under denna tid. Undersökningarna kommer tillföra viktig ny kunskap om Hälsinglands stenålder och även om södra Norrlands förhistoria i allmänhet.

Kontaktperson:

Mattias Ahlbeck

070-364 9919

www.sau.se

Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) är en näringsidkande stiftelse som bedriver uppdragsarkeologi. Firman bildades 1998 av forskare vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Uppsala universitet. Den ledande orsaken var viljan att överbrygga klyftan mellan uppdragsarkeologi och universitet.

SAUs medarbetare har bred och gedigen erfarenhet av uppdragsarkeologi, osteologi och förmedling i alla former.