Aros Quality Group, AQ

Aros Quality Group: Kommuniké från Årsstämman 2009-04-21

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 11:44 CEST

(Aktietorget: AQ)

* Leif Andersson valdes till ordförande att leda årsstämman.
* Vid stämman var 13 409 573 (75,1%) av totalt 17 849 058 aktier representerade.
* Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
* Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
* Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande en utdelning med 1,10 Sek per aktie.
* Vid därefter företagna val utsågs för tiden fram till nästa årsstämma följande funktionärer:
Per-Olof Andersson, ordförande,
Leif Andersson, ledamot(extern),
Claes Mellgren, ledamot
Patrik Nolåker, ledamot (extern) samt
Ulf Gundemark, ledamot (extern).
* Till valberedning valdes: Gunnar Ek, Claes Mellgren samt Per-Olof Andersson.
* Årsstämman bemyndigade styrelsen att, längst intill årsstämman för räkenskapsåret 2009, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 2 000 000 st nya A-aktier genom apport.
* Övrigt förekom icke.För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Per-Johan Dahlgren telefon 070-597 0644 eller affärsutveckling, Claes Mellgren telefon, 070-592 8338

Rapporttillfällen 2009: rapport Q2 den 20 augusti, rapport Q3 den 22 oktober, bokslutskommuniké för 2009 17 februari 2010, allt på företagets hemsida www.aqg.se.