Artimplant AB

Artimplant beslutar om nyemission på 38,5 MSEK garanterad till 75%

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 09:22 CEST

Detta pressmeddelande eller någon del därav får inte distribueras eller publiceras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i något annat land i vilket offentliggörandet, publiceringen eller distributionen skulle vara olaglig.

Pressmeddelande

Västra Frölunda, 7 september, 2010

Artimplants styrelse har, med stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande, fastställt emissionsvillkoren enligt följande:

  • bolagets aktiekapital ska ökas med högst 5 924 479 SEK
  • högst 59 244 790 nya aktier av serie B ska ges ut
  • en befintlig aktie av serie A eller B ska ge en teckningsrätt med rätt att teckna en ny aktie av serie B
  • teckningskursen fastställdes till 0,65 kr per aktie

Förutsatt att emissionen fulltecknas kommer bolaget att tillföras ca 38,5 MSEK.

Detta beslut skulle enligt preliminär tidplan fattas senast den 14 september 2010.

 

Vidare har Artimplants styrelse avseende emissionsgarantier beslutat följande.

  • Styrelsen har haft en målsättning att 75% av emissionen ska vara säkerställd genom emissionsgarantier. Detta mål har nu uppnåtts och styrelsen har därmed beslutat att ytterligare garantier inte kommer att sökas.
  • Detaljer kring emissionsgarantier kommer att publiceras i det prospekt som senast offentliggörs den 24 september 2010.

 

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

17 september 2010 - Sista handelsdag i aktien med företrädesrätt att delta i nyemission.

22 september 2010 - Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) för att delta i nyemissionen. Aktieägare som denna dag är registrerade i aktieboken kommer att erhålla teckningsrätter.

24 september 2010 - Offentliggörande av prospekt.

27 september-6 oktober 2010 - Handel i teckningsrätter.

27 september-11 oktober 2010 - Teckningsperiod.

12 oktober 2010 - Offentliggörande av preliminärt utfall.

För ytterligare information kontakta: Ingemar Kihlström, Styrelseordförande, tel +46 (0)733-82 11 02

Hans Rosén, VD, tel 46 (0)31-746 56 00, 46 (0)708 58 34 70, hans.rosen@artimplant.com

Lars-Johan Cederbrant, Finanschef, tel 46 (0)31-746 56 54, 46 (0)703 01 68 54, lars-johan.cederbrant@artimplant.com

Ytterligare information finns på www.artimplant.com. För att prenumerera på framtida pressmeddelanden vänligen gå till www.artimplant.com/investors-media/subscribe-to-press-releases.html

Om Artimplant

Artimplants affärsidé är att återställa patienters hälsa genom att erbjuda sjukvården nedbrytbara implantat som skapar förutsättning för kroppen att självläka. Artimplant är ett medicinteknikbolag som bidrar till förbättrad hälsa genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som återskapar kroppsfunktioner och förbättrar livskvalitén. Våra produkter tillverkas av det egenutvecklade biomaterialet Artelon®. Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros och förstärkning av skadad mjukvävnad. Bolagets produkter säljs av licenstagare och egenförsäljning med eget varumärke sker via kommissionärer och distributörer. Artimplant är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i segmentet för små företag och i sektorn hälsovård.

Forward-looking statements

This press release contains forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements. Actual results may differ materially from those indicated by these forward-looking statements as a result of risks and uncertainties impacting the Company's business including increased competition; the ability of the Company to expand its operations and to attract and retain qualified professionals; technological obsolescence; general economic conditions; and other risks detailed from time to time in the Company's filings.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i Artimplant AB (”Artimplant”). Ett prospekt avseende nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. När Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att offentliggöras och finnas tillgängligt bland annat genom publicering på Artimplants webbplats.

 

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Artimplant i någon jurisdiktion.

 

Informationen i detta pressmeddelande får inte distribueras eller publiceras varken direkt eller indirekt och varken i dess helhet eller i delar, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd helt eller delvis skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

 

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna och de nya aktierna får inte säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering enligt US Securities Act of 1933, i dess gällande lydelse. Artimplant avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

 

Detta pressmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av ärenden med anknytning till investeringar som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”) och (iii) företag med högt nettovärde och andra personer till vilka det lagligen kan riktas och som omfattas av Artikel 49(2) Order (alla sådana personer gemensamt refereras till som ”relevanta personer”). All investeringsaktivitet som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgänglig för och kommer endast att ingås med relevanta personer. Alla personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något i dess innehåll.

Informationen är sådan som Artimplant är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och/eller börsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september 2010 kl.08:30 (svensk tid).